zaterdag 29 december 2018

276. Nederland ontkerkelijkt snel

Op 19 december 2018 verscheen een onderzoeksrapport van het  Sociaal  en  Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat de ontkerkelijking in Nederland snel toeneemt. Driekwart van de Nederlanders meldt dat de kerken weinig of niet aansluiten bij de eigen visie op de zin van het leven. Tweederde zegt weinig of geen vertrouwen (meer) te hebben in kerken of godsdienstige organisaties. Nog maar één op de drie Nederlanders blijkt gelovig te zijn.

Ontkerkelijking in Nederland verloopt snel
In de afgelopen 35 jaar is het aantal katholieken gedaald van 28% naar 9% en het aantal protestanten van 18% naar 6%. In 2002 was 43% lid van een genootschap op godsdienstige grondslag, in 2016 was dat 31% en in 2018 werd dat 24%. In 2002 ging 49% (af en toe) naar kerkelijke bijeenkomsten. In 2016 was dat gedaald naar 38%. De christenen zijn nu een minderheid in Nederland. Ongeveer 1 miljoen van hen hebben een migratie-achtergrond.

Humanisme als hoofdstroming in Nederland
In 2008 schreef ik samen met Bert Gasenbeek in het tijdschrift Civis Mundi in het artikel "Humanisme: de hoofdstroming van Nederland" reeds: "Het klassieke misverstand in godsdienstsociologisch onderzoek is dat het kerklidmaatschap (meestal opgelegd door geboorte!) als richtinggevend model voor andere geestelijke stromingen wordt gehanteerd. Het is dus niet voldoende om een simpele vraag te stellen naar iemands godsdienst of kerklidmaatschap omdat dit niets zegt over de daadwerkelijke affiniteit met een geestelijke stroming. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds georganiseerde godsdienst en levensbeschouwing (beweging) en anderzijds achterliggende geestelijke opvattingen (stroming). 

Doet men een dergelijk onderzoek waarbij niet alleen met etiketten wordt gewerkt maar ook met achterliggende opvattingen en daadwerkelijk gedrag dan blijkt dat 40% van de volwassen Nederlanders zich verwant voelt met het humanisme, dat 10 tot 15% gebruik maakt van humanistische voorzieningen en dat 13% het humanisme van doorslaggevend belang vindt voor de toekomstige ontwikkeling van de samenleving tegen 12% voor het protestantisme, 9% voor het katholicisme en 8% voor de islam." (Civis Mundi 2008 blz 204).

Homoseksualiteit als toetssteen
Godsdienstsociologen hebben zich decennialang doodgestaard op (doop)lidmaatschappen maar hebben dikwijls genegeerd hoe mensen in werkelijkheid zin en vorm gaven aan hun leven. Zij hadden beter kunnen nagaan hoe het positieve denken over gelijkberechtiging van homoseksuelen zich ontwikkelde tegen het kerkelijk verzet in. De door kerken zoveel geprezen naastenliefde ontwikkelde zich buiten de kerken kennelijk beter dan erbinnen.Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland , het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 103 over Solidariteit, 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, 25 onder de titel Godgeklaagd! en 7 over KGB & CIA. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 22 december 2018

275. Staatscommissie parlementair stelsel Nederland

Op 13 december 2018 bracht de Nederlandse staatscommissie parlementair stelsel haar eindrapport uit. In onderstaand blogbericht bespreek ik de voornaamste voorstellen. Mijn belangrijkste toetssteen is het beginsel dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun leven zolang zij het zelfbeschikkingsrecht van derden respecteren. Welke gevaren dreigen?

Dreigende invoering bindend correctief referendum
De staatscommissie lijdt aan het vooroordeel dat een referendum democratisch zou zijn. Terwijl het in werkelijkheid tot een dictatuur van een manipuleerbare meerderheid kan leiden. In dit geval zelfs van een minderheid omdat de staatscommissie een lage drempel voorstelt van slechts een derde van de stemgerechtigden. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij het Brexit-referendum en we zien nu tot welk een grote ellende dat kan leiden.

Een referendum kan heel makkelijk gekaapt worden door populisten zoals in Nederland is gebleken met bv. het Oekraïne-referendum. Het is dus kwalijk dat de staatscommissie een lage drempel van een derde heeft voorgesteld: dat zou minstens de helft of nog beter twee derde van de stemgerechtigden moeten zijn. Zeker bij een bindend correctief referendum dat een aantasting is van het oer-Nederlandse poldermodel en de volksvertegenwoordiging.

Dreigende invoering gekozen regeringsformateur
Een representatieve volksvertegenwoordiging is democratischer dan één persoon die vaak ten onrechte als de winnaar wordt bestempeld als hij/zij de meeste stemmen maar geen meerderheid heeft behaald. Deze staatscommissie zegt weliswaar dat het geen verkapte premiersverkiezing moet worden maar dat is niet tegen te houden. Het is een slecht idee als men wil voorkómen dat populisten willen doen alsof zij namens "het volk" handelen.

Het gaat bij democratie niet zozeer om het verkrijgen van een meerderheid of de meeste stemmen maar om het respecteren van mensenrechten van individuen en van zelfgekozen minderheden. Zie mijn vijfde meest bekeken thema over de wereldwijde homovervolging en meer in het bijzonder het groeiend aantal landen die het huwelijk hebben opengesteld.

Verbetering kiesstelsel Tweede Kamer
Wel goed is dat de staatscommissie geen districtenstelsel wil invoeren. Dat zou er toe leiden dat sommige minderheden niet meer vertegenwoordigd worden en andere doen alsof zij een meerderheid zijn. Zie bijvoorbeeld Trump, Polen en Hongarije. Ook goed is het voorstel om het makkelijker te maken met voorkeursstemmen gekozen te worden.

De staatscommissie stelt voor dat men bij verkiezingen voor de Tweede Kamer ofwel kan kiezen voor een partij, ofwel voor een bepaalde kandidaat op de lijst van die partij. Dit vergroot de band tussen kiezers en verkozene waardoor de partij bijgestuurd kan worden.

Verbetering grondwettelijke toetsing
Anders dan in veel andere landen kan aangenomen wetgeving in Nederland niet op verzoek van  (groepen van) kiezers getoetst worden aan de grondwet. Door voorgestelde invoering van een grondwettelijk hof krijgen kiezers een veel grotere macht en wint bovendien de grondwet aan wettelijke betekenis. Zo zou in Nederland op grond van het artikel 1 van de grondwet over het non-discriminatiebeginsel het burgerlijk huwelijk al veel jaren eerder zijn opengesteld voor paren van gelijk geslacht. (Het begrip 'homohuwelijk' is onjuist).

Verbetering toezicht op politieke partijen
De staatscommissie stelt voor om het toezicht op politieke partijen te verbeteren omdat tot nu toe geen duidelijke regels bestaan over bijvoorbeeld de zeggenschap van leden en de financiering door buitenlandse machten met democratie ondermijnende bedoelingen.

Verbetering onderwijs democratische kennis en vaardigheden
Het onderwijs in kennis en vaardigheden inzake democratie moet volgens de commissie verbeterd worden. Ook hier is homoseksualiteit recent een toetssteen gebleken te zijn.

Verbetering bevoegdheden Eerste Kamer
De senaat (Eerste Kamer) kan wetsvoorstellen alleen maar goed- of afkeuren. De commissie stelt voor om ook een recht tot amendering in te voeren waarna het gewijzigde voorstel teruggaat naar de Tweede Kamer. Dit vergroot de invloed van kiezers die kritiek hebben.

Verbetering betrokkenheid kiezers
Het is goed om de betrokkenheid van kiezers bij de besluitvorming in het parlement te bevorderen. Maar het is onjuist om het parlement als een willoos werktuig van "het volk" te beschouwen. In een volgend blogbericht zal ik dit toelichten met behulp van 'gele hesjes'.Naschrift. Referendum is een aanval op de democratie!
De meest gelezen blogberichten over de gevaren van een referendum zijn in volgorde van aantallen lezers: bericht nummer 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), bericht nummer 34, Vijf misverstanden over democratie, blogbericht nummer 140, Brexit? Schotland Exit!, nummer 52, Het monster Trotteldrom, nummer 149, Brexit? Referendum exit!, nummer 150, Nexit? Fryslânexit!, nummer 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181, De anti-elite-paradox, blogbericht 198, Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?, nummer 233, Referendum: aanval op democratie (1), nummer  152, Brexit & Nexit: hoe betrouwbaar is opinie-onderzoek?, en 151, Feiten zijn niet "ook maar een mening."!


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 15 december 2018

274. Paarse Vrijdag 2018: scholen & homoseksualiteit

Op 14 december 2018 werd dit jaar op bijna 900 scholen in Nederland aandacht besteed aan solidariteit met onder andere homo/lesbische leerlingen. Jaarlijks vindt deze Paarse Vrijdag plaats op de tweede vrijdag van december. Docenten en leerlingen dragen dan paars uit solidariteit met alle genders en seksuele oriëntaties. Dit wordt georganiseerd door COC's GSA-netwerken. GSA betekent Gender & Sexuality Alliance. Dit gebeurt om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op school. Dat dit nodig is, blijkt uit recent verschenen onderzoek van de Amerikaanse Columbia University en COC. In dit blogbericht geef ik in het kort samengevat hieronder de belangrijkste resultaten weer.

LHBT-leerlingen hebben het zwaar op Nederlandse scholen
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat lesbische, homo- en biseksuele en transgender leerlingen het zwaar hebben op Nederlandse scholen. Scholen met de hier boven genoemde GSA-netwerken doen het aanzienlijk beter. De overheid wordt verzocht om er strenger op toe te zien dat alle scholen positieve aandacht besteden aan LHBT's, dat dit onderwerp verplicht besproken wordt op lerarenopleidingen en dat het ook deel gaat uit maken van antipestprogramma's omdat LHBT's veel te veel gepest blijken te worden.

Negatieve uitingen, schelden en geweld zonder doelmatig ingrijpen door leraren
Op Nederlandse middelbare scholen komen veel (71%) negatieve uitingen over homo's voor. Meer door leerlingen (80%) dan door leraren (46%). Slechts 16% van de leraren doen daar wat tegen. Van de de ondervraagde LHBT-leerlingen zegt 58% daar last van te hebben.

Bijna de helft (44%) van de ondervraagde LHBT-leerlingen werd in het afgelopen jaar uitgescholden vanwege hun seksuele oriëntatie. Een meerderheid  van 73% voelde zich buitengesloten door medeleerlingen en over 67% werden roddels en leugens verteld.

In het afgelopen jaar had 13% te maken met licht geweld en 6% met zwaar geweld vanwege hun seksuele oriëntatie. De meeste leerlingen (62%) die dit meemaakten, hebben dit bij het schoolpersoneel gemeld. Slechts 38% vindt dat daar doelmatig op gereageerd werd.

LHBT-scholieren voelen zich op school zo'n vijf maal vaker dan gemiddeld eenzaam (36% vs 7%), buitengesloten (44% vs 9%) en onprettig (43% vs 11%). Volgens vier op de vijf leerlingen is er op hun school geen positieve aandacht voor LHBT's in de les. En volgens 55% is er geen antipestbeleid en bovendien is er vrijwel geen (9%) aandacht voor het pesten van LHBT's.

Het blijkt beter te kunnen
Het goede nieuws is dat sommige scholen het beter doen dan de andere. Als er op school docenten zijn die LHBT-leerlingen ondersteunen, voelen die leerlingen zich daar meer thuis (72% vs 37%) en meer geaccepteerd (56% vs 17%). Dat geldt ook voor scholen met genoemde GSA-netwerken: zij voelen zich daar meer thuis (70% met GSA vs 48% zonder GSA) en meer geaccepteerd (60% met GSA vs 42% zonder GSA). En dat geldt ook voor scholen die lessen geven met positieve aandacht voor LHBT's: zij voelen zich daar meer thuis (73% vs 50%) en meer geaccepteerd (62% vs 46%). Alle scholen kunnen nu dus weten wat heel goed werkt!

Homovoorlichting op school kan en moet beter
In de afgelopen jaren heb ik herhaaldelijk betoogd dat homovoorlichting op school beter moet. Veel scholen zeiden niet te weten hoe dit doelmatig kan worden aangepakt. Veel leraren bleken op de lerarenopleiding hier niets over geleerd te hebben. Het succes van Paarse Vrijdag en de bovengenoemde onderzoeksresultaten laten zien dat en hoe het wel kan. Omdat ook dit jaar veel media hieraan geen aandacht hebben besteed, komt ook dit bericht in mijn serie met mediakritiek. Zegt het voort: goed (homo)nieuws is ook nieuws!


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 8 december 2018

273. Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland

Op 21 november 2018 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de LHBT-monitor 2018 over de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland. In dit bericht bespreek ik de positieve en te verbeteren ontwikkelingen rond feitelijke en gevoelde (on)veiligheid. Waarom is het vaak veiliger dan veel mensen denken?

Positieve ontwikkelingen van 2012 tot 2017
De leefsituatie is op een aantal gebieden verbeterd, maar is vaak nog steeds slechter dan die van niet-LHBT'ers. Verbeterd is dat homo/lesbische personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan hetero's. Waarom dat zo is, kon niet worden getoetst. Het kan zijn dat de acceptatie is toegenomen. En het kan ook zijn dat homo/lesbische personen hun gedrag aangepast hebben door bijvoorbeeld minder vaak hand in hand te lopen. Het respectloos gedrag ten opzichte van homo/lesbische personen en hetero's nam van 2012 tot 2017 af. 

Het COC herkent het beeld niet dat het anti-homo/lesbisch geweld zou zijn afgenomen. “Wij spreken dagelijks mensen die te maken krijgen met ernstige vormen van geweld wegens hun identiteit”, aldus meldt het COC: “De politie registreert drie meldingen van anti-LHBTI-geweld en discriminatie per dag, transgender personen krijgen zeven keer vaker met geweld te maken en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord".

Te verbeteren toestanden
Tussen 2012 en 2017 hadden LHB's in bepaalde omstandigheden meer last van respectloos gedrag dan hetero's. Zo hadden 27% van de hetero's in 2017 tijdens het uitgaan te maken met respectloos gedrag en bij LHB's was dat 30%. Van de hetero's voelde 33% zich onveilig bij het uitgaan, van de biseksuelen 37% en van de homo/lesbische personen was dat 43%. De gevoelens van onveiligheid zijn dus groter dan de werkelijke onveiligheid. Hoe kan dat?

Waarom schatten velen de situatie slechter in dan die is?
In mijn serie over mediakritiek (zie hieronder) toon ik aan dat mensen de werkelijkheid negatiever inschatten dan die in werkelijkheid is omdat de meeste media geen aandacht besteden aan goed nieuws. Nog steeds geldt het dogma dat goed nieuws geen nieuws is.

Wat de homo/lesbische beleving van veiligheid betreft, speelt nog een aantal factoren een rol. Vroeger werd vrijwel geen aangifte gedaan van anti-homogeweld, nu aanzienlijk meer. Daardoor kan de indruk bestaan dat het toeneemt terwijl het in werkelijkheid afneemt.

In de rechtszaken over recent anti-homogeweld in Arnhem en Dordrecht zijn heel kwalijke rechterlijke uitspraken gedaan waardoor de indruk is ontstaan dat homo's nu straffeloos uitgescholden mogen worden. Door de gebrekkige homovoorlichting op school is het woord "homo" daar nog steeds het meest voorkomende scheldwoord en komt zelfdoding onder homo/lesbische jongeren nog veel vaker voor dan onder heterojongeren. En het nog altijd homovijandige mannenvoetbal is één van de laatste anti-homobastions. Zie daarover bijvoorbeeld interviews met mij en anderen in de Volkskrant van 3 december 2018.

Alert blijven
De homo/lesbische beweging moet voor twee uitersten uitkijken. Het ene gevaar is dat sommigen (rechters, leraren, journalisten) gaan denken dat er geen anti-homogeweld meer voorkomt. Het andere gevaar is dat het anti-homogeweld wordt overschat en men terug in de kast kruipt. Zelforganisatie en het samenwerken met bondgenoten en sleutelfiguren blijven daarom van wezenlijk belang om het anti-homogeweld te blijven bestrijden.

Het COC wil "een land waar je zichtbaar jezelf kunt zijn", waar mensen geen klappen krijgen "omdat ze zijn wie ze zijn, omdat ze houden van wie ze houden", waar het niet aanvaard wordt "dat honderdduizenden LHBTI's in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn", "dat jaarlijks meer dan duizend aangiften en meldingen van LHBTI-discriminatie worden gedaan terwijl er uiteindelijk minder dan tien daders voor worden veroordeeld tot lage straffen", "dat rechters oordelen dat schelden met woorden als 'kankerhomo' geen homofobie is" en dat de overheid daar veel te weinig tegen doet.


Naschrift
Op 10 januari 2020 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat homo- en biseksuele jongeren tussen de 12 en 25 jaar ruim tweemaal zo vaak (11,4%) online gepest worden dan heteroseksuele jongeren (5%).


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 1 december 2018

272. Zijn de Verenigde Staten in gevaar?

Al eerder heb ik aangetoond dat in 2016 slechts zo'n derde van de kiesgerechtigden voor Brexit en voor Trump hebben gestemd. Er werd toen voorspeld dat een populismegolf de westerse wereld zou overspoelen. In mijn toen meest bekeken blogbericht 226 toonde ik aan dat dit niet gebeurd is. De kiezers in Nederland gaven als eerste het goede voorbeeld. Daarna gevolgd door de meerderheid van de kiezers in zowel Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, OostenrijkPolen, Hongarije, Italië, Griekenland als Zweden. In onderstaande tekst ga ik na wat de tussentijdse verkiezingen van 6 november 2018 in de VS opleverden.

Wat hebben de tussentijdse verkiezingen in de VS opgeleverd?
Door de vele hertellingen heeft het weken geduurd voor de eindresultaten bekend werden. Het belangrijkste resultaat is dat de Democraten weer een meerderheid hebben van zeker 234 zetels tegen zeker 201 Republikeinse zetels in het Huis van Afgevaardigden. Dit waren 194 Democratische zetels tegen 241 Republikeinse zetels. Dat betekent vooral dat Trump nu geen wetten meer kan laten aannemen zonder de medewerking van de Democraten. De winst van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden leidde nu tot het hoogste aantal vrouwen ooit, de eerste twee 'native American'- en de eerste twee islamitische vrouwen.

In de Senaat was een derde van de 100 zetels verkiesbaar in kiesdistricten die erg gunstig waren voor de Republikeinen, die hun meerderheid vergrootten van 51 naar 53 zetels. In de afgelopen tijd is dat voor Trump een uiterst kwetsbare senaatsmeerderheid gebleken.

In 36 staten werden gouverneursverkiezingen gehouden. De Republikeinen hebben nu 27 gouverneurs en de Democraten 23, waarvan de eerste openlijke homoseksuele gouverneur, Jared Polis in Colorado, de meest opmerkelijke is. Democraten hebben nu in 18 van de 50 staten een meerderheid. Die 18 zijn gunstig voor Obamacare en legalisatie van marihuana.

Waarom wilde Trump er een referendum over hemzelf van maken?
Populisten als Trump zijn dol op referenda omdat die makkelijk te manipuleren zijn. Zie bijvoorbeeld het Oekraïne-referendum in Nederland dat ik bespreek in blogbericht 139: Referendum? Schijnvertoning! (1). Trump probeerde dat door te doen alsof een invasie van Midden-Amerikaanse vluchtelingen de Amerikaanse grenzen naderde terwijl die nog vele honderden kilometers te lopen hadden. Door de angst voor vluchtelingen aan te jagen, hoopte hij de tussentijdse verkiezingen te winnen. Maar hij had de omvang van zijn eigen achterban overschat. Veel Amerikanen beseffen dat zij afstammen van vluchtelingen die vroeger door Amerika opgevangen zijn. Minderheden voelen zich door Trump bedreigd.

Het niet door hem bedoelde gevolg van zijn polariserende optreden is geweest dat veel andersdenkenden elkaar hebben opgezocht en een gemeenschappelijk front tegen Trump hebben ontwikkeld. Trump denkt dat hij de baas is maar in een echte democratie bestaat een scheiding der machten waardoor hij steeds weer gecorrigeerd wordt door rechters en volksvertegenwoordigers. Trump is zo geen onpartijdig staatshoofd van alle Amerikanen. 

De opkomst verklaart veel
Net zoals bij de Brexit vertekent de lage kiezersopkomst de werkelijke omvang van het populisme. De laatste keer dat een meerderheid (van 50,4%) stemde tijdens tussentijdse verkiezingen in de VS was in 1914. Dat record werd dit jaar bijna bereikt met 49,3%, zo'n 13% meer dan de vorige tussentijdse verkiezingen. Ter vergelijking: de opkomst in België ligt rond de 95% en die in Nederland rond de 83%. Bij een lage opkomst bestaat het gevaar dat populisten trachten naar de macht te grijpen door te doen als zij "het volk" zouden vertegenwoordigen. Veel media trappen daar bij de meeste verkiezingen telkens weer in.

Hoe zat dit bij de verkiezing van Trump? In 2016 waren er 231 miljoen stemgerechtigde Amerikanen. Er stemden slechts 132 miljoen kiezers. Dat is een opkomst van 57%. Daarvan stemde een meerderheid van 65.844.954 op Clinton en een minderheid van 62.979.879 op Trump. Door een te manipuleren stelsel van districtsgrenzen en van kiesmannen werd een minderheid omgetoverd in een meerderheid. Trump beweerde bovendien dat er sprake zou zijn van minstens drie miljoen illegale stemmers maar daarvan ontbreekt ieder bewijs. Het feit dat slechts zo'n derde van de Amerikaanse stemgerechtigden op Trump heeft gestemd, ben ik tot nu toe amper in de Nederlandse media tegengekomen. Daarom neem ik ook dit bericht op in mijn serie over mediakritiek omdat het populisme in media overschat wordt.
Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 24 november 2018

271. Het falen van het zwart-wit-denken

De intocht van Sinterklaas op 17 november 2018 leidde in een aantal Nederlandse steden tot ernstig geweld. Hoe heeft een vrolijk kinderfeestje in enkele jaren tot steeds meer geweld kunnen leiden? En geeft Friesland het goede voorbeeld om er iets aan te doen?

Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts
Dit was de titel van mijn blogbericht van 22 november 2014 naar aanleiding van het eerste geweld rond een kinderfeestje op 15 november 2014 in Gouda. Onder divagedrag versta ik het zwelgen in de eigen slachtofferrol en het negeren van veel ernstiger leed wereldwijd.

Het is ook divagedrag om de eigen bedoelingen belangrijker te vinden dan de averechtse gevolgen. Het werkt eveneens verkeerd uit om in het wilde weg mensen van racisme te beschuldigen. Het zeer onterecht gebruiken van begrippen als 'blackface' is Amerikaans cultureel imperialisme dat nergens op slaat omdat anders dan de VS in Nederland zelf geen sprake was van zwarte slavernij. Ik voorspelde dus al vier jaar geleden dat zelfverklaard 'antiracisme' wel eens racisme zou kunnen bevorderen. Die voorspelling is nu uitgekomen.

Het falen van de Amerikaanse zwarte beweging
In mijn blogbericht van 16 december 2017 leg ik uit waarom tot nu toe de zwarte beweging in de VS faalt en de homo/lesbische beweging slaagt. Het duidelijkste voorbeeld is dat daar een zwarte politieman of -vrouw als een verrader wordt gezien maar een homo/lesbische agent als een bondgenoot. Het is een strategische blunder dat de Nederlandse anti-Zwarte-Piet-beweging de falende Amerikaanse zwarte beweging als voorbeeld heeft gekozen en niet het Nederlandse (oorspronkelijk Friese) poldermodel. Waarom werkt dat  model wel?

Het poldermodel werkt wel
Waarom gaat het met Nederland veel beter dan met de VS? In mijn blogbericht van 19 oktober 2013 geef ik daarvan een paar voorbeelden. In de VS wordt vrijheid vaak opgevat als een zo groot mogelijke afwezigheid van regels. Dat leidt meestal tot grote vrijheid van sterkeren en een grote onvrijheid van zwakkeren, zoals minderheden. In de VS wordt de democratie dikwijls gezien als dictatuur van een meerderheid ("the winner takes all"). In Nederland als een coalitie van minderheden die polderen ("to solve problems by sharing enlightened self-interests"). Dat legde ik in de jaren '90 voor Amerikanen als volgt uit.

"Americans love to see themselves as the champions of liberty. The actual lack of liberty of the poor, of ethnic minorities, of gays and lesbians eager to marry, of those who want to use recreational drugs or voluntary euthanasia contradicts with the concept of liberty as the human right to determine your own life as long as everybody respects the right to self determination of others. Those who fled the tyranny in other parts of the world shouldn't make the same repressive mistake in the country that helped them out of oppression!" 

Friesland geeft het goede voorbeeld
Op 18 november 2017 blokkeerden een aantal Friezen zonder geweld een snelweg om te voorkomen dat de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum zou worden verstoord door als agressief ervaren  actievoerders. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank bepleitten, respectievelijk zorgden, onlangs voor zware straffen. Achteraf moet worden geconstateerd dat deze blokkeer-Friezen voor een vreedzamer Sinterklaasfeest hebben gezorgd dan wat er dit jaar gebeurde. Het is duidelijk dat de juridische heiligverklaring van als agressief ervaren acties te midden van jonge kinderen in de praktijk averechts heeft uitgewerkt.

Het is daarom bemoedigend dat enkele anti-Zwarte-Piet-activisten in Friesland in gesprek zijn gegaan met blokkeer-Friezen. En de burgemeester van Leeuwarden heeft opgeroepen aan de voor- en tegenstanders om met elkaar in kleine kring in goed gesprek te gaan. Het recht op agressief ervaren demonstraties te midden van kinderen zou moeten vervallen als niet eerst vóór- en tegenstanders met elkaar in gesprek zijn geweest. Niet de Amerikaanse strategie van rechtszaken en agressief ervaren acties maar het Fries/Nederlandse polderen kan de geweldsescalatie rond een feestje met kleine kinderen voorkomen. De boven alle partijen staande burgemeesters kunnen daarbij een belangrijke rol spelen als onpartijdige hoeders van het welbegrepen gemeenschappelijke belang van iedereen in onze polders.

Het zwart-wit-denken faalt
De zwarte beweging in Nederland zou zich moeten afvragen waarom het tot nu toe gevolgde voorbeeld van de Amerikaanse zwarte beweging zowel daar als hier gefaald heeft. Waarom wordt niet geleerd van de Nederlandse vrouwen- en homo/lesbische bewegingen die wel succes hebben gehad. Zelforganisatie en het samenwerken met bondgenoten en sleutelfiguren in andere bewegingen werkt beter dan het opleggen van zwart-wit-denken dat mensen verdeelt in plaats van veelkleurige diversiteit bevordert.

De ervaring leert dat heel veel wit- en zwart-extremisten vrouw- en homovijandig zijn. Zo heeft de zwarte beweging in de VS de homoseksualiteit van hun voorvechter James Baldwin meestal verzwegen in plaats van bondgenoten in de homo/lesbische beweging te zoeken. Ook hier is homoseksualiteit weer toetssteen als het gaat om de vraag welke bewegingen te vertrouwen zijn als het gaat om de erkenning van ieders recht op zelfbeschikking.Naschrift. Serie over vreedzaam Friesland
In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door dikwijls onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In de berichten 266 en 270 pas ik dat toe op de eenzijdige rechtszaak over de "Slag om Dokkum".

Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag om Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2), nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2) (de sterkste stijger in deze groep) en nummer 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 17 november 2018

270. Blokkeer-Friezen worden gediscrimineerd

Op 9 november 2018 werden door de rechtbank in Leeuwarden taakstraffen uitgesproken tegen 34 Friezen die op 18 november 2017 een snelweg bij Joure hebben geblokkeerd. Zij wilden daarmee voorkomen dat actievoerders in drie bussen uit Amsterdam het vrolijke kinderfeestje van de landelijke intocht van Sinterklaas zouden verstoren. Deze blokkeer-Friezen en hun eveneens veroordeelde voorvrouw Jenny Douwes gaan tegen deze, in hun ogen veel te zware, straf in beroep. Waarom bedreigt deze uitspraak het eeuwenoude vreedzame Friesland waarover ik eerder een blogserie schreef? (Zie naschrift hieronder).

Het belang van het poldermodel
De Friese taal en cultuur hebben zich reeds eeuwenlang staande weten te houden tegen vijandige aanvallen in. Het zoeken naar vreedzame oplossingen was en is een welbegrepen eigenbelang in de eeuwige strijd tegen het oprukkende water. Wie leeft achter dijken begrijpt de betekenis van het door de Friezen uitgevonden poldermodel. Dus zo weinig mogelijk energie steken in het elkaar bestrijden en zo veel mogelijk problemen oplossen in goed overleg tussen alle betrokken. Dit staat haaks op iedere vorm van discriminatie.

Ongelijke behandeling inzake wegblokkades
Dat de wegblokkade strafbaar was, wordt door niemand ontkend. Wat wel een regelrechte vorm van discriminatie is, zijn de zware straffen die de rechtbank heeft uitgesproken. Er zijn talloze recente voorbeelden van wegblokkades die niet vervolgd werden. Ik noem bv. wegblokkades door politieagenten (!), (koekje van eigen deeg: geestverwanten van de nu geblokkeerde activisten), boeren met trekkers, vrachtwagenchauffeurs en feestvierende Ajax- en Erdogan-aanhangers. Blokkeer-Friezen wel zwaar straffen en alle anderen niet, roept grote weerstand op bij al diegenen die voorstander zijn van gelijke behandeling.

Door voorwaardelijke taakstraffen op te leggen had de rechtbank enerzijds recht gedaan aan de wetgeving en anderzijds tegenover derden duidelijk gemaakt dat ook zij kans lopen op vervolging. Nu heeft de rechtbank olie gegooid op het vuur in plaats van op de golven.

Grondrechtenafweging vindt niet plaats
Ernstiger nog is de heiligverklaring van de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Het is de taak van een rechter om te komen met een belangenafweging tussen grondrechten. De actiegroep wenst geen gebruik te maken van het poldermodel, kan al jaren iedere dag en op elke plaats haar als agressief ervaren beschuldigingen van racisme kwijt, en kiest voor acties die de veiligheid van kleine kinderen in gevaar brengt (zoals de verstoring van de intocht van Sinterklaas op 15 november 2014 in Gouda). Dit nalaten van een grondrechtenafweging is een uiterst zwaarwegende rechterlijke dwaling.

Angsten activisten wegen zwaarder dan kinderangsten
De rechtbank besteedt veel aandacht aan de kennelijk beangstigende ervaringen van de in bussen opgesloten activisten maar zwijgt over het kinderleed dat hun optreden had kunnen veroorzaken. Activisten zijn volwassenen die vrijwillig op weg gaan om op agressieve wijze andersdenkenden van racisme te gaan beschuldigen. Wegen hun belangen zwaarder dan die van kleine kinderen die naar een feestje denken te gaan maar door agressieve activisten worden overvallen? Waarom is in deze zaak door de rechtbank geen aandacht besteed aan het schenden van kinderrechten zoals vastgelegd in meerdere internationale verdragen? 

Vreedzaam Friesland in gevaar gebracht
Het verzaken van de rechtbank om blokkeer-Friezen gelijk te behandelen en om een afweging van grondrechten te maken en hun besluit om volwassen activisten belangrijker te vinden dan onschuldige kleine kinderen is een ernstige vorm van discriminatie die niet onweersproken mag blijven. Het is daarom goed dat de veroordeelden in hoger beroep gaan. En wat mij betreft tot in Europa omdat Nederlandse autoriteiten al eerder gefaald hebben om de in Europese verdragen vastgelegde rechten van Friezen te respecteren.Naschrift. Zie voor het vervolg: blogbericht 271, Het falen van het zwart-wit-denken.


Naschrift.
Op 19 november 2018 kondigt bovengenoemde Jenny Douwes aan bij de Raad van Europa een klacht in te dienen tegen de Nederlandse staat over haar discriminerende behandeling. Op 23 november 2018 wordt bekend dat 18 blokkeer-Friezen, waaronder Jenny Douwes, in hoger beroep gaan. Evenals het Openbaar Ministerie tegen alle blokkeer-Friezen. Op 3 december 2018 ziet het OM af van het hoger beroep tegen de 15 blokkeer-Friezen die niet in hoger beroep waren gegaan. Op 17 april 2019 bepaalde de rechter dat het DNA van blokkeer-Friezen zonder strafblad niet in de landelijke DNA data bank opgenomen mogen worden. Op 31 oktober 2019 komt het in hoger beroep tot lagere straffen. Inmiddels hebben op grote schaal boeren en bouwers snelwegen geblokkeerd zonder bestraffing.


Naschrift. Serie over vreedzaam Friesland
In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door dikwijls onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In het blogbericht 266 pas ik dat toe op de teleurstellende rechtszaak over de "Slag om Dokkum".

Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag om Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2), nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2) (de sterkste stijger in deze groep) en nummer 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 10 november 2018

269. Is Brazilië in gevaar?

Eerder begon ik een serie over het overschatte gevaar van populisme in Europa. Ik gaf als voorbeelden de laatste verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, OostenrijkPolen, Hongarije, Italië, Griekenland en Zweden. Daarin besprak ik met name de rol van die media die doen alsof er veel meer populisten zijn dan in werkelijkheid. Die onkritische rol van media is des te ernstiger omdat de mediavrijheid zelf in gevaar is door autoritaire leiders zoals bijv. Poetin, ErdoganXi en Trump. In mijn zoektocht op internet naar de feiten valt het mij op dat de meeste media veel meer aandacht besteden aan de te verwachten groei van de populistische partijen dan aan de daadwerkelijke en feitelijke uitslag van de verkiezingen waaruit blijkt dat in veel landen deze homovijandige populisten vaak een kleine minderheid van de bevolking blijken te zijn. Neem bijvoorbeeld Brazilië.

Braziliaanse verkiezingen op 7 en 28 oktober 2018
Op 7 oktober 2018 werden in Brazilië verkiezingen gehouden. Vrijwel de gehele aandacht in de meeste media ging uit naar de presidentsverkiezingen. Zo goed als genegeerd werden alle andere verkiezingen waarvan die voor het federaal congres en de federale senaat de belangrijkste zijn. Omdat geen der presidentskandidaten in de eerste ronde een gewone meerderheid haalde, werd op 28 oktober 2018 een tweede ronde gehouden tussen de twee hoogst scorende kandidaten. Dat waren de rechtse Jair Bolsonaro die 55% van de stemmen haalde en de linkse Fernando Haddad die 45% van de stemmen haalde. Bolsonaro won dus.

Eenzijdige aandacht in de meeste media
Vrijwel alle media stonden vol met berichten over de gevaarlijke Bolsonaro die zich discriminerend had uitgelaten over zwarten, vrouwen en homo's en die lonkte naar een militaire dictatuur. Vrijwel geen aandacht werd besteed aan het feit dat de opkomst slechts 79% was waarmee hij dus gekozen is door een minderheid van de 147 miljoen kiesgerechtigden. Ook werd bijna algemeen gezwegen over het feit dat de partij van Bolsonaro slechts 12% van de stemmen kreeg voor het federaal congres en 11% van de stemmen voor de senaat. Slechts enkele media wezen er op dat hij voor wetgeving dus afhankelijk is van moeizaam te sluiten coalities. Voor alle verkiezingsresultaten kon ik geen Nederlandstalige bron vinden. Net zoals bij bovengenoemde verkiezingen hadden de meeste media meer aandacht voor de dreigende hel en verdoemenis van een gevreesde populistische meerderheid maar werd vrijwel geen informatie verstrekt over het feit dat de werkelijkheid er toch wat genuanceerder uitziet. Begrijp mij goed: ik onderschat de gevaren van populisme niet maar wij zijn er ook niet bij gebaat om de werkelijke omvang van die gevaren steeds weer (mag ik zeggen: populistisch?) schromelijk te overdrijven.

Opnieuw homoseksualiteit als toetssteen
Bolsonaro heeft zich herhaaldelijk homovijandig uitgelaten. Zo zei hij dat hij "liever een dode dan een homoseksuele zoon" zou hebben. "Ik ben geen homofoob, maar als ik twee mannen op straat zie kussen, krijgen ze klappen van me". Brazilië behoort tot het groeiend aantal landen dat de huwelijksgelijkberechtiging heeft aanvaard. Al in 2011 bepaalde het federale hooggerechtshof dat grondwettelijk gezien het huwelijk moet worden opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Omdat de meeste volksvertegenwoordigers hier hun vingers niet aan wensten te branden, bepaalde de nationale raad voor justitie op 14 mei 2013 dat geen enkele ambtenaar het huwelijk mag weigeren aan gelijkgeslachtelijke paren. Anders gezegd: zelfs een homovijandige president gaat er niet over. Ook hier zien we weer dat een democratische rechtstaat geen dictatuur van een toevallige meerderheid mag zijn. De rechtsprekende macht en de wetgevende macht moeten autonoom zijn van een president.

Wat kunnen we hiervan leren?
Nu er weer discussie is over de gekozen burgemeester en het referendum is het goed om te beseffen dat een volksvertegenwoordiging democratischer is dan één enkele persoon of een referendumuitslag omdat die neigen naar een dictatuur van een toevallige en makkelijk te manipuleren meerderheid. Media zouden minder aandacht moeten besteden aan enkele charismatisch geachte personen en meer aan de onderliggende sociale en economische processen, aan de rol van al dan niet vrije media en aan mediamanipulatie door trollen.Naschrift.
Op 14 juni 2019 heeft het Hooggerechtshof in Brazilië besloten dat homofobie strafbaar is, tot grote ergernis van de homovijandige president. Op 28 april 2020 werd bekend dat het Hooggerechtshof in Brazilië een onderzoek steunt naar machtsmisbruik door president Bolsonaro. Hij wordt ervan verdacht zich te hebben bemoeid met politieonderzoek naar zijn familieleden.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 

Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 3 november 2018

268. Verhullende statistieken (2)

Blogbericht 65, Verhullende statistieken, is mijn meest bekeken bericht over humanisme. Daarin laat ik zien hoe het statistisch onderzoek in Nederland de omvang van godsdienst en kerken stelselmatig te groot voorstelt. En de humanistische stroming negeert die stelt dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun leven zolang zij het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet aantasten. Tien jaar geleden voelde 40% van de volwassen Nederlanders zich verwant met dit humanisme. Die stroming was dus toen al de grootste in Nederland. Het aantal katholieken is nu 24%, protestanten 15%, islamieten 5% en aanhangers die zich rekenen tot een andere religieuze groep 6% van de Nederlanders vanaf 15 jaar en ouder.

CBS-onderzoek naar sociale samenhang en welzijn
Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam 22 oktober 2018 met een persbericht onder de kop: "Meer dan de helft Nederlanders niet religieus". Er is met dit persbericht iets vreemds aan de hand. Het CBS onderzoekt al meer dan een eeuw hoeveel Nederlanders zich rekenen tot een kerkelijke gezindte. Dat percentage is al heel lang aan het dalen. In 2012 was dat nog 54% en in 2016 was dat 50%. Dus dat het in 2017 was gezakt tot 49% hoeft niemand te verbazen.Wat verbazend is in het persbericht is dat het begrip 'kerkelijke gezindte' wordt afgewisseld met de termen 'kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte', 'religieuze groepering', 'religieuze groep' en 'religieus'. Terecht kwam dan ook in veel media de kritiek dat het zich rekenen tot een kerkelijke gezindte niet hetzelfde is als het al dan niet godsdienstig of religieus zijn. Zo zijn er veel religieuze Nederlanders buiten de kerken en humanisten binnen meer vrijzinnige kerken. Voor humanisten is immers niet bepalend of goden bestaan maar dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden en zich niet achter hogere machten willen verschuilen. Wanneer doen zowel het CBS als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) nu eindelijk eens een echt goed onderzoek naar het godsdienstig en humanistisch denken in Nederland? Het CBS schept nu vooral verwarring.

Onderzoek gewenst naar omvang godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen
Tijdens mijn voorzitterschap van het Nederlandse Humanistisch Verbond van 1977 tot 1987 heb ik herhaaldelijk aan het CBS en het SCP gevraagd om nu eindelijk eens goed onderzoek te doen naar de omvang van godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Met name het CBS beperkte zich overwegend tot de aantallen (doop)leden van de christelijke kerken.

De inmiddels grootste groep Nederlanders, die buitenkerkelijk zijn, werd op één grote hoop gegooid en de humanisten werden genegeerd. De vraagstelling moet zich niet alleen richten op de kerkelijke gezindte maar ook op de vraag of men al dan niet godsdienstig of humanistisch is. Het verwarrende en vage begrip religieus kan beter vermeden worden.


Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland , het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 103 over Solidariteit, 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, 25 onder de titel Godgeklaagd! en 7 over KGB & CIA. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

zaterdag 27 oktober 2018

267. Oud-minister-president Wim Kok (1938-2018) & huwelijksgelijkberechtiging

Op 20 oktober 2018 overleed de tachtigjarige Wim Kok die van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland was. Zijn betekenis is voor Nederland heel groot geweest. In dit blogbericht besteed ik aandacht aan mijn ervaring met Wim Kok en zijn betekenis voor de humanistische en de homo/lesbische bewegingen zowel in Nederland als ook wereldwijd.

Mijn persoonlijke ervaring met Wim Kok
In blogbericht 103 beschrijf ik mijn persoonlijke ervaring met Wim Kok. "In de periode van 1976 tot 1981 werkte hij aan de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging. De FNV was een fusie van algemene en katholieke bonden. De katholieke kerk had statutair de macht om dat tegen te houden. Zij had moeite met de fusie en eiste de oprichting van een FNV-secretariaat voor de levensbeschouwing.       Wim Kok vond dat prima maar vond dat daarin niet alleen katholieken en protestanten maar zeker ook humanisten moesten zitten. Zo werd ik als voorzitter van het HV bij de onderhandelingen betrokken. De protestanten vonden dat ook de christelijke vakbond CNV in dat secretariaat zou moeten zitten".

"Ook dat vond Kok prima maar het CNV eiste tot mijn grote verbazing dat de volgens hen 'antikerkelijke' humanisten er weer uitgegooid zouden worden. Tot mijn grote vreugde ging Kok niet op die eis in en zei dat iedereen zou worden uitgenodigd en dat men zelf maar moest zien of men op die uitnodiging in zou gaan of niet. Het CNV ging overstag en het secretariaat heeft lange tijd uitstekend werk verricht op het raakvlak van vakbeweging en levensbeschouwing." Van vakbondsleider werd Wim Kok tenslotte minister-president.

"Het is uiteindelijk onder leiding van Wim Kok geweest dat de al sinds 1977 ook door mij beoogde coalitie tussen PvdA, D66 en VVD tot stand is gekomen van 1994 tot 2002. Het door christelijke partijen jarenlang geblokkeerde zelfbeschikkingsrecht van mensen kon hierdoor eindelijk wettelijk erkend worden. Ik noem met name de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht (1 april 2001) en het recht op vrijwillige euthanasie (1 april 2002). Daarmee heeft Nederland voorbeelden gesteld die wereldwijd steeds meer navolging krijgen. Het is dan ook terecht dat het eerste boek over de geschiedenis van de International Humanist and Ethical Union aan het eind van zijn premierschap tijdens het wereldcongres van de IHEU in 2002 door redacteur Bert Gasenbeek (1953-) aan Wim Kok werd uitgereikt." Tot zover het citaat uit blogbericht 103.

Wim Kok en het poldermodel
In enkele van de vele reacties op het overlijden van Wim Kok wordt hij de grondlegger en de architect genoemd van het poldermodel. Dat is historisch gezien onjuist. Bijvoorbeeld in mijn blogbericht 176 bespreek ik de lange geschiedenis van het poldermodel dat duizend jaar geleden in Friesland is begonnen. Het is wel waar dat mede dankzij Wim Kok en het gesloten Akkoord van Wassenaar het poldermodel wereldwijd op de kaart werd gezet.

Huwelijksgelijkberechtiging
In blogbericht 36 beschrijf ik hoe onder minister-president Wim Kok in Nederland op 1 april 2001 wereldwijd voor het eerst de huwelijksgelijkberechtiging is verwerkelijkt. "Allereerst was het noodzakelijk om een Nederlandse regering tot stand te brengen zonder de toen homovijandige christelijke partijen. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond van 1977 tot 1987 heb ik mij daar langdurig voor ingezet. De vijandschap tussen de twee grootste seculiere partijen, de PvdA en de VVD, was jarenlang te groot. In 1994 kwam eindelijk het eerste seculiere kabinet Paars I van PvdA, VVD en D66 tot stand. Ook toen moesten nog de nodige juridische en politieke hobbels opgeruimd worden." Dat betekende veel polderen.

"Tijdens de kabinetsformatie van Paars II begin zomer 1998 was het eindelijk zover. Met dank aan D66 onderhandelaar Boris Dittrich werd er overeenstemming bereikt over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dit lekte uit op een vroege zomeravond en het NOS Journaal wilde daar om tien uur aandacht aan besteden. Zij belden na negenen op naar Henk Krol in Eindhoven om zo snel als mogelijk naar Hilversum te komen maar daar was de tijd te kort voor. Hij stelde de NOS voor om mij te benaderen in de terechte veronderstelling dat ik dichter bij Hilversum zou zijn."

"Het is bijna niet meer voor te stellen maar dit speelde zich af in de tijd dat nog niet iedereen over een mobieltje beschikte. Mijn vriend Herman was gelukkig thuis in Vianen en hij wist dat ik met het bestuur van het humanistisch vormingsonderwijs vergaderde in een hotel in Utrecht. De receptionist van het hotel had mij daar binnen zien komen en toen de NOS belde kon hij mij meteen naar de telefoon halen. Ik stapte onmiddellijk in mijn auto en was net op tijd in de studio in Hilversum."

"Er was geen tijd voor vooroverleg en ik werd overvallen door de kritische vraag waarom het homo/lesbisch ouderschap nog niet geregeld was. In minder dan een seconde overwoog ik dat het een strategische blunder zou zijn om deze stap vooruit nu te ondergraven door kritiek te geven op het bereikte resultaat. Uit onderzoek was al gebleken dat Nederland in meerderheid voor gelijkberechtiging van volwassen paren was maar verdeeld was over homo/lesbisch ouderschap. Daarom zei ik dat ouderschapswetgeving iets anders was dan huwelijkswetgeving en dat ik heel blij was dat dit mensenrecht om te kunnen trouwen nu werkelijkheid zou worden."

"Veel emancipatiebewegingen lijden aan het 'alles-of-niets-euvel'. Maar gelukkig begreep polderend Nederland dat we niet het onderste uit de kan moesten willen omdat we anders toestanden als vorig jaar (2013, RT) in Frankrijk over ons heen hadden kunnen krijgen. Nu is in alle rust het lesbisch ouderschap van de niet-biologische moeder wettelijk tot stand gekomen. Het duurde even maar die rust is zeker voor opgroeiende kinderen ook heel wat waard!" Tot zover het citaat uit bericht 36, Lesbisch ouderschap, geplaatst op 5 april 2014.

De betekenis van Wim Kok voor humanistische en homo/lesbische bewegingen
Onder het bewind van Wim Kok liep Nederland wereldwijd voorop om het beginsel toe te passen dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun leven. Met name was dat het geval inzake huwelijksgelijkberechtiging en hulp bij vrijwillige euthanasie. Ook al liep Wim Kok zelf niet ver voor de achterban vooruit, het is wel aan zijn strategisch polderdenken te danken dat deze veranderingen voldoende draagvlak verkregen onder de brede bevolking.

Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland , het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 103 over Solidariteit, 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, 25 onder de titel Godgeklaagd! en 7 over KGB & CIA. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1) (de grootste stijger in deze groep), nr. 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen, nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter, nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk (ook een grote stijger) en nummer 36 over Lesbisch ouderschap. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.