zaterdag 18 februari 2017

182. 'De kloof' bestaat niet in Nederland

Op 13 februari 2017 verscheen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Kwesties voor het kiezen, met daarin analyses van enkele maatschappelijke thema's voor de Tweede Kamer-verkiezingen in 2017. Vrijwel alle Nederlandse media besteedden vooral aandacht aan die resultaten in het rapport die over de integratie negatief zijn. Meestal werd dan genoemd dat veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich niet thuis zouden voelen in Nederland. Een veel voorkomende reactie in de (a)sociale media is dan ook: "waarom gaan jullie dan niet terug naar jullie eigen land?" Veel wordt ook gesproken over "de kloof" die Nederland zou splijten. Bestaat die kloof wel? En heeft die al dan niet bestaande kloof ook gevolgen voor de homo/lesbische minderheid?

Integratie in zicht?
De meeste gegevens over integratie in bovenstaand SCP-rapport zijn afkomstig uit het SCP-onderzoek Integratie in zicht? dat op 15 december 2016 verscheen. Omdat de meeste media-aandacht voor dit onderzoek ook de nadruk legt op de negatieve aspecten zal ik nu een aantal positieve resultaten uit dit onderzoek bespreken die minder bekend werden. 

Omdat vrijwel overal in de media het beeld overheerst dat de multiculturele integratie mislukt is, is het opvallend dat uit dit onderzoek komt dat 70% van de Nederlanders van Nederlandse afkomst voorstander zijn van culturele diversiteit en dat er onder hen sprake is van een afnemende weerstand tegen mensen met een migratie-achtergrond. Ook toont het onderzoek aan dat onder Nederlanders van Turks/Marokkaanse afkomst een aantal positieve ontwikkelingen plaats vinden: de beheersing van het Nederlands neemt toe, er is onder de tweede en de derde generatie sprake van een stijgend opleidingsniveau, de participatie van (vooral jonge) vrouwen met deze migratie-achtergrond groeit, er is een gestaag groeiende middenklasse met deze achtergrond, hun eigen woningbezit neemt toe, er wordt positiever gedacht over homoseksualiteit, het aantal jongemannen (uit vooral Marokkaanse kringen) die van criminaliteit verdacht worden neemt af, en dan ben ik waarschijnlijk nog een paar dingen vergeten. Betekent dit dat de integratie volledig geslaagd is?

Integratieparadox
Er valt nog veel te verbeteren. Zo had ruim 15% van de Nederlanders met een migratie-achtergrond in 2015 geen werk tegen ruim 5% van degenen die een Nederlandse afkomst hebben. Waarschijnlijk speelt discriminatie daarbij een rol. Maar mogelijk eveneens een achterstand in taalkennis, opleiding en die netwerken die mensen aan een baan kunnen helpen. Het meest verontrustend vind ik het hierboven genoemde gegeven dat veertig procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich niet thuis zouden voelen in Nederland. Een derde van de tweede generatie Turkse Nederlanders zou voor altijd in Turkije willen wonen. Dat was vóór de mislukte coup. Wie nu de voorkeur geeft aan een dictatuur in wording boven een democratie heeft inderdaad weinig in Nederland te zoeken.

Zoals mijn vaste lezers weten, ben ik dol op paradoxen: schijnbare tegenstellingen die tot verrassende gevolgen kunnen leiden. Zo beschrijf ik mijn boek met levensherinneringen, Humanisme als zelfbeschikking, dat de veel bekritiseerde verzuiling in Nederland de homo/lesbische en de humanistische emancipatie heeft geholpen. Hun zelforganisaties konden in het verzuilde stelsel worden ingepast en via de toppen van de zuilen konden sleutelfiguren hun achterbannen tot bondgenoten maken. Helaas heeft die strategie minder goed gewerkt bij mensen met een migratie-achtergrond door grote onderlinge verdeeldheid en bij Marokkanen en Turken door tegenwerking uit de landen van herkomst die tegen integratie waren en helaas nog altijd zijn. Zie mijn blog Turkse troebelen (3).

Men zou de klachten uit met name beter opgeleide migrantenkringen ook als een voorbeeld van integratie kunnen opvatten. Nederlanders steken hun klachten niet onder stoelen en banken. Zij laten niet over zich lopen als zij zich gediscrimineerd voelen. En als zij het hier werkelijk zo slecht hebben, waarom zijn zij dan met hun goede opleidingen niet naar de landen van herkomst verhuisd? Kennelijk is het hier niet zo slecht als daar. Bovendien ken ik gevallen van spijtoptanten die teruggekeerd zijn naar Nederland omdat zij in de landen van herkomst veel meer vernederlandst bleken te zijn dan zij dachten. Kortom: er is hier sprake van een integratieparadox die alleen maar op te heffen is door zelforganisatie en samenwerking met sleutelfiguren en bondgenoten. Niet door isolatie in het vermeende eigen gelijk. Men had wat kunnen leren van de geslaagde homo/lesbische emancipatie.

'De kloof' bestaat niet in Nederland
Op 12 januari 2017 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een rapport van Will Tiemeijer: 'Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?' Hij ontkent dat er in Nederland sprake zou zijn van een kloof waarover velen het hebben dezer dagen. Er zijn zeker verschillen en sommigen vereenzelvigen zich daarmee. Media en politiek doen soms mee aan het opkloppen van die verschillen. Dat kan tot het overdreven uitvergroten van verschillen en het wegmoffelen van overeenkomsten leiden. Die grote verscheidenheid aan verschillen kan met gelijkwaardigheid samengaan. De Nederlandse homo/lesbische beweging geeft daarvan een goed, kloofoverbruggend voorbeeld.

Onze traditie van polderen, handel en migratie heeft het ontstaan van kloven voorkomen. Zelfs de diepgaande verzuiling in de afgelopen eeuwen heeft eerder de integratie dan de segregatie bevorderd. Levend in een klein land onder de zeespiegel te midden van grote culturen als de Duitse, de Engelse en de Franse hebben we het welbegrepen eigenbelang om onderlinge tegenstellingen niet uit de hand te laten lopen. Die media en groepen die ons een kloof aan of zelfs in willen praten, moeten we niet de overhand laten krijgen. Daarom past ook dit blogbericht in mijn serie over mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!

zaterdag 11 februari 2017

181. De anti-elite-paradox

Op 3 februari 2017 werd bekend dat Trump de Amerikaanse banken weer de vrijheid gaat geven om dezelfde fouten te maken die tot de laatste economische crisis hebben geleid. Kwam iedereen die wereldwijd onder die crisis heeft geleden of nog lijdt in opstand? Nee, want de aandacht werd afgeleid door zijn discriminerend inreisverbod. Wat leert ons dit? Hoe kunnen we zo het populisme ontmaskeren, van Oekraïne-referendum, Brexit, Trump tot de komende verkiezingen in Nederland? En waarom is dat ook voor de homo/lesbische minderheden wereldwijd van belang?

Oekraïne-referendum als mislukte poging tot staatsgreep
In mijn blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), liet ik zien hoe een minderheid van 20% van de stemgerechtigden trachtte Nederland te gijzelen, zogenaamd namens "het volk". Ik toonde aan hoe vele media en politici in die val trapten. Het misverstand dat de democratie een dictatuur van een meerderheid zou zijn, werd zo bizar uitvergroot tot een treurige poging om democratie tot een dictatuur van een minderheid te maken. Ofwel een als democratie vermomde staatsgreep. In blogbericht 180, Referendum? Schijnvertoning! (2), beschreef ik hoe Nederland kan ontsnappen aan deze houdgreep door de Grondwet en internationale verdragen serieus te nemen en zo de mensenrechten te beschermen.

Inmiddels hebben de 'drie musketiers' achter dit referendum hun maskers afgeworpen en bestrijden zij nu elkaar in drie verschillende partijen. Hun actie tegen de "Europese elite" die het associatieverdrag door de Nederlandse "strot wilde duwen" leek anti-elitair. Maar in werkelijkheid streven zij er naar om overheden, gebaseerd op mensenrechten die vooral kwetsbare minderheden beschermen, om te vormen tot dictaturen die geleid worden door een eigen elite die manipuleerbare referenda houdt om andersdenkenden buitenspel te zetten. Deze elitaire 'anti-elitaire' werkwijze vinden wij terug bij Brexit en Trump.

Brexit? Schotland & Noord-Ierland exit!
In blogbericht 149, Brexit? Referendum exit!, beschreef ik hoe dit referendum door een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kan leiden tot een vertrek van Schotland en Noord-Ierland en zo tot een Klein-Brittannië. In de eerste plaats omdat Engeland een grote meerderheid in Schotland negeert. Maar in de tweede plaats omdat de Engelse 'Don Quichot' Farage zegt te strijden tegen een zogenaamde "Europese elite" die het Britse recht op zelfbeschikking zou aantasten maar hetzelfde recht ontzegt aan Schotland en Noord-Ierland. Ofwel: de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. Hij doet alsof hij anti-elitair is maar hij gedraagt zich elitair tegen andersdenkenden in eigen land. Hij strijdt al jaren tegen de Europese Unie maar profiteert al die tijd van de middelen die het EU-parlement hem ter beschikking stelt. En nadat hij de slag om de Brexit gewonnen heeft, kiest hij het hazenpad door niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn acties te dragen. Nog afgezien van de leugens die hij over Europa verkondigde, bijvoorbeeld door "horden vluchtelingen" af te beelden op een affiche die op weg zouden zijn naar Engeland terwijl het Duitsland was. Veel Engelse media blonken uit met anti-Europees nepnieuws.

Trump zegt op te komen voor de zwakkeren door de rijken rijker te maken 
Dit verspreiden van nepnieuws is ook een belangrijk kenmerk van het optreden van Trump. Hij beweert de presidentsverkiezingen overtuigend te hebben gewonnen. In blogbericht 179 over moreel leiderschap toon ik met cijfers aan dat slechts een minderheid van zo'n 30% van de Amerikaanse stemgerechtigden op hem gestemd heeft en dat Hillary Clinton zo'n drie miljoen stemmers meer had dan Trump. We kennen allemaal de twee foto's die overtuigend aantonen dat veel meer mensen aanwezig waren bij de inauguratie van Obama acht jaar geleden dan bij die van Trump dit jaar, hetgeen hij ontkende. Toch gaat er bijna geen dag voorbij of we worden door Trump weer opgezadeld met nieuwe "alternatieve feiten".

Zo beweerde hij op 6 februari 2017 dat Europese media bewust islamitisch gemotiveerde aanslagen zouden verzwijgen. (En dat terwijl hij zelf zweeg over de dodelijke aanslag door een aanhanger van hem op een moskee in Quebec op 29 januari 2017. Immers: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten). Iedereen die wel de Europese media echt volgt, weet dat ook deze beschuldiging van Trump aantoonbaar onjuist is. Welk belang heeft hij erbij om de omvang van de dreiging van deze aanslagen uit te vergroten? Zoals bekend is hij naar eigen zeggen niet alleen "in oorlog met de leugenachtige media" maar ook met "nep-rechters" die er terecht op wijzen dat zijn inreisverbod van islamieten uit bepaalde landen in strijd met de grondwet en de mensenrechten is. Dit zoeken naar zondebokken is een beproefd recept voor dictatoriale leiders om hun macht uit te breiden. In mijn blogberichten over Poetin, Erdogan en veel Afrikaanse leiders geef ik vele voorbeelden hoe met name homo/lesbische minderheden het slachtoffer kunnen worden van machtsmisbruik om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Hoe zit dat met Trump?

Trump zegt op te komen voor de zwakkeren in de VS door de elite in onder andere media, Wall Street en Washington te bestrijden. Ondertussen bestaat zijn regering uit veel meer miljardairs en oud-generaals dan ooit tevoren. In feite vervangt hij de ene elite door de andere en krijgt het grote geld meer macht waardoor de rijken rijker worden. Dat is links praten en rechts handelen. Het is de taak  van ieder weldenkend mens om aan te tonen dat deze 'nieuwe keizer geen kleren aan heeft'. Ik ben benieuwd hoe lang dit Amerikaanse sprookje stand houdt dat een strijd tegen de islam armoedig Amerika beter zou maken.

Gelooft Nederland ook in sprookjes?
Ook Nederland heeft te maken met een sprookjesverteller die al maanden lang hoog in de peilingen staat. Gelukkig wordt een lijsttrekker met de meeste stemmen in ons land niet vanzelf premier, zoals vaak ten onrechte gedacht wordt. Daarvoor is een meerderheid in de volksvertegenwoordiging nodig en dat kan ook iemand zijn die geen lijsttrekker is. Ook onze sprookjesverteller klaagt over "de elite" die niet zou luisteren naar "het volk". En dat terwijl hij leider is van een partij waarvan niemand anders dan hijzelf lid kan worden en zijn eigen achterban niets in te brengen heeft. Deze verpersoonlijking van een zogenaamd anti-elitaire elite klaagt voortdurend dat er niet naar hem geluisterd wordt terwijl de meeste media als willoze werktuigen over zijn tweets blijven berichten, meestal zonder tegen te spreken of feiten te checken. Dankzij het nepnieuws van Trump beginnen velen in Nederland beter op te letten. Al zitten anderen nog steeds gevangen in de bubbel van die (a)sociale media waarin niet de feiten maar het eigen gelijk bepalend zijn.

Onze sprookjesverteller noemt de Tweede Kamer een "nep-parlement" terwijl hij behoort tot degenen die daar het langst in zitten. Hoe noem je een langdurig zittend lid van een nep-parlement? Precies: een doorgewinterde nep-parlementariër. Een die in het verleden voor allerlei wetten heeft gestemd waar hij later tegen te keer ging. Een die zijn "oorlog tegen de islam" gebruikt om zijn falen te verhullen om werkelijke verbeteringen tot stand te brengen. Een die beweert in z'n eentje "het volk" te vertegenwoordigen terwijl dat hooguit geldt voor een klein deel daarvan. Een elitaire zelfverklaarde elitebestrijder die het niet eens aandurft om aan zijn eigen achterban verantwoording af te leggen, laat staan aan de rest van de bevolking zoals een echte volksvertegenwoordiger betaamt. En een die zegt op te komen voor homo/lesbische gelijkberechtiging maar die in Europa heel openlijk samenwerkt met uiterst homovijandige personen en partijen die de mensenrechten van homo/lesbische minderheden aan hun laars lappen. Hoed u voor critici van "de elite" die in feite bezig zijn om een eigen elite aan de macht te brengen en daardoor een einde te maken aan democratische mensenrechten!

Omdat de meeste Nederlandse media onze sprookjesverteller steeds aan het woord laten zonder hem echt tegen te spreken, komt ook dit blogbericht in mijn serie mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!


Naschrift: een dieptepunt vond plaats op 12 februari 2017. Dagblad Trouw schrijft daarover op maandag 13 februari 2017: "Wilders herhaalde gisteren tijdens een televisie interview bij Wakker Nederland zijn dreigementen dat het in Nederland onrustig zal worden als zijn partij genegeerd wordt tijdens de formatie. Als de PVV meer dan dertig zetels krijgt, is het ondenkbaar dat wij niet in de regering komen, aldus Wilders. (...) Wilders liet onbesproken dat dat in voorgaande formaties wel meer is gebeurd. De PvdA werd in 1982 en in 1977 de grootste met ruim meer dan dertig zetels, maar had uiteindelijk in de formatie het nakijken." Daar kan nog aan worden toegevoegd dat verreweg de meeste, zo niet alle, coalities zo waren samengesteld dan meer dan dertig zetels daarin niet vertegenwoordigd waren. Wederom een voorbeeld hoe een minderheid tracht zijn wil op te leggen aan een meerderheid.
Op 15 februari 2017 meldt de NOS dat de PVV sinds december 2016 vijf zetels verloren heeft in de peilingen waardoor het verschil met de VVD tot twee zetels geslonken is.
Op 17 februari 2017 zou volgens Trump in Zweden een islamitische terroristische aanslag hebben plaatsgevonden: niemand die daar in Zweden iets van gemerkt heeft.
Op 18 februari 2017 brengt Wilders een bezoek aan Spijkenisse. Het NOS-Journaal heeft het over een grote opkomst: er zijn meer pers en politie dan bewoners te zien. Twee dagen later geeft de NOS toe dat men de opkomst onder de bevolking te groot heeft voorgesteld.
Op 19 februari 2017 wordt bekend dat Wilders weer een televisiedebat bij RTL afzegt waarmee er nog slechts twee debatten overblijven: tot zover zijn bereidheid om zich publiek te verantwoorden.
Ook op 19 februari 2017 laat Lubach zien dat Wilders inhoudelijk niet concreet aangeeft wat hij wil bereiken: een aanrader! 

zaterdag 4 februari 2017

180. Referendum? Schijnvertoning! (2)

De Nederlandse Raad van State heeft op 31 januari 2017 het groene licht gegeven voor de ratificatie van het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Dit is een stap op weg naar de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Omdat de Nederlandse media aan dit bericht vrijwel geen aandacht hebben besteed, doe ik dat hier nu. Juist in tijden dat de dreiging vanuit Rusland weer toeneemt, is het belangrijk dat Nederland verder kijkt dan degenen die niet verder willen kijken dan onze grenzen. Kortzichtige navelstaarderij is bovendien schadelijk voor met name de mensenrechten van de homo/lesbische minderheid wereldwijd.

Referendum? Schijnvertoning!
In blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning! (1), toon ik aan dat slechts 20% van de stemgerechtigde Nederlanders tegen het associatieverdrag heeft gestemd. Toch wekken de tegenstanders voortdurend de feitelijk onjuiste indruk dat het om een "meerderheid van de bevolking" zou gaan. Uit de stukken van de Raad van State blijkt dat de tegenstanders in de Tweede Kamer een oproep hebben gedaan om "de stem van het volk te respecteren", want "de uitspraak van de bevolking was helder". Ik haal dit uit vergaderstuk 34 449-4 uit het vergaderjaar 2015-2016 van de Tweede Kamer. Het is jammer dat de Raad van State deze feitenvrije stemmingmakerij door sommige Kamerleden onweersproken laat.

Deze hardnekkige onjuiste beeldvorming dat een meerderheid van de bevolking tegen zou zijn, heeft er toe geleid dat CDA-leider Buma zich star blijft verzetten tegen goedkeuring van het associatieverdrag. De steun van het CDA is niet nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer maar wel in de Eerste Kamer. Ik hoop dan ook dat het positieve advies van de Raad van State bij voldoende CDA-senatoren tot een beter inzicht leidt, resulterend in een voorstem. De Raad wijst er immers terecht op dat een raadgevend referendum nooit verplichtend mag worden en dat wij niet zelfzuchtig onze ogen mogen sluiten voor ernstige buitenlandse gevolgen. En ik voeg daar bovendien aan toe: als een minderheid van 20% van de stemgerechtigden doet alsof zij "het volk" zijn en de meeste media dat als willoze werktuigen napraten, betekent dat nog niet dat weldenkende senatoren dat voor zoete koek moeten slikken.

'Ikke, ikke en de rest kan stikken'
De nieuw gekozen Amerikaanse president heeft het 'ikke, ikke en de rest kan stikken' denken middels het "America First" beleid tot nationaal dogma gemaakt. Overigens kwam hij aan de macht met een minderheid van zo'n 30% van de stemgerechtigde Amerikanen, zoals ik aantoon in mijn vorige blogbericht. Ook dat gegeven ben ik nog niet veel in de Nederlandse media tegengekomen.

De Raad van State wijst in haar advies terecht op het feit dat Nederland op grond van internationale verdragen niet uitsluitend naar het beperkte eigenbelang mag kijken. Het is jammer dat de Raad van State niet verwijst naar de Nederlandse Grondwet waarin ook verwezen wordt naar de bevordering van mensenrechten wereldwijd. Grote delen van het associatieverdrag zijn al in werking getreden omdat Nederland op al die punten geen vetorecht heeft. Dat vetorecht heeft Nederland wel over die onderdelen van het verdrag die gaan over het bestrijden van corruptie en het bevorderen van de mensenrechten, bijvoorbeeld voor de homo/lesbische minderheid. Daardoor vormen de tegenstanders een bedreiging voor zaken waarvan zij zeggen die te ondersteunen. Ook dit paradoxale aspect ben ik weinig in de Nederlandse media tegengekomen. Het zal niet voor het eerst zijn dat feitenvrije beeldvorming de laatste tijd tot onverantwoorde besluitvorming heeft geleid. Daarom plaats ik dit blogbericht in de blogserie over mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (1) (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, blog nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, blog nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en blog nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste blogbericht was nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!
zaterdag 28 januari 2017

179. Moreel leiderschap: wat is dat?

In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 voor de Tweede Kamer in Nederland hebben velen het over een gewenst 'moreel leiderschap'. Wat wordt daar onder verstaan? In Iran, Turkije en Rusland vinden velen dat in hun land sprake is van 'moreel leiderschap'. Zelfs in het seculiere Nederland met een scheiding van kerk en staat menen sommigen dat godsdienst een voorwaarde is voor 'moreel leiderschap'. Is deze onduidelijkheid opgelost door te spreken over 'democratisch moreel leiderschap'?

Democratie
Het begrip democratie wordt vaak opgevat als 'de meerderheid beslist' en 'de kiezer heeft altijd gelijk'. In mijn blogbericht over misverstanden over democratie heb ik uitgelegd dat dit niet klopt. Democratie is geen dictatuur van een meerderheid zoals leiders in Turkije en Rusland denken. In Nederland zijn er zelfs mensen die ten onrechte denken dat een kleine minderheid van 20% van de stemgerechtigden een democratische meerderheid zou zijn. Zie mijn blogbericht over het raadgevend referendum met betrekking tot het associatieverdrag met Oekraïne: Referendum? Schijnvertoning! Helaas werken de meeste media mee aan het onjuiste beeld dat 'de Nederlandse bevolking' tegen het verdrag gestemd zou hebben.

Wereldwijd wekken de meeste media de indruk dat de nieuwe president van de Verenigde Staten door een meerderheid gekozen zou zijn. Ik zet de feiten even op een rijtje. Er waren in 2016 zo'n 231 miljoen stemgerechtigde Amerikanen. Er stemden slechts 132 miljoen kiezers. Dat is een opkomst van 57%. Daarvan stemde een meerderheid van 65.844.954 op Clinton en een minderheid van 62.979.879 op Trump. Laatstgenoemde beweert dat er sprake zou zijn van minstens drie miljoen illegale stemmers maar daarvan ontbreekt ieder bewijs. Het feit dat slechts zo'n 30% van de Amerikaanse stemgerechtigden op Trump heeft gestemd, ben ik tot nu toe niet in de Nederlandse media tegengekomen. Dat brengt mij op de vraag of moreel leiderschap ook van media gevraagd mag worden.

Falende media
Een democratie kan alleen maar functioneren als de media zich bezig houden met het verspreiden van feiten. Helaas lijden veel media aan het misverstand dat het verspreiden van meningen al voldoende is. Deze maand verbleef ik twee weken op Gran Canaria waar alleen de Telegraaf als Nederlandse krant beschikbaar was. De ingezonden brievenrubriek van de Telegraaf is een helder voorbeeld van feitenvrije stemmingmakerij. De grootst mogelijke onwaarheden worden gepubliceerd zonder enige waarheidstoetsting. Waarom heft die krant zich niet op en laat men het verspreiden van feitenvrije stemmingmakerij over aan de (a)sociale media? De grootste meerwaarde van een journalistiek medium ligt in het feit dat men het waarheidsgehalte toetst van hetgeen men publiceert. Media die meningen belangrijker vinden dan feiten werken mee aan feitenvrije beeldvorming.

Een ander voorbeeld van onjuiste beeldvorming is het zogenaamde 'premiersdebat' dat RTL voornemens is om in februari te houden. Bij de komende verkiezingen wordt helemaal geen premier gekozen maar een volksvertegenwoordiging. De lijsttrekker van de partij die de meeste stemmen krijgt, wordt geen premier als daar geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden is. Sterker nog: de nieuwe premier hoeft zelfs geen lijsttrekker te zijn. RTL doet dus aan volksverlakkerij met dit 'premiersdebat'!

Mensenrechten en waarheidsvinding
Er mag in Nederland pas sprake zijn van moreel leiderschap als zowel politiek als media zich baseren op mensenrechten en waarheidsvinding. De VVD heeft als verkiezingsleuze gekozen voor de uitroep: "Doe normaal!" In mijn memoires, Humanisme als zelfbeschikking, leg ik uit dat het begrip 'normaal' heel gevaarlijk is omdat het de betekenissen 'gangbaar' en 'gewenst' verwart waardoor minderheden als 'abnormaal' bedreigd kunnen worden. Juist van liberalen mag men verwachten dat zij het recht om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven als uitgangspunt neemt zolang men het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteert. Democratie is de maatschappelijke vormgeving van dit beginsel. Helaas zijn de meeste media zich niet daarvan bewust. Daarom plaats ik dit blogbericht in de blogserie over mediakritiek.

Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het laatste bericht is nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de meeste Nederlandse media laten veel steken vallen!


Naschrift: op 12 februari 2017 meldt RTL dat men afziet van het 'premiersdebat'. Op 14 februari 2017 wordt bekend dat in plaats daarvan op 26 februari 2017 een RTL-debat zal plaats vinden tussen CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP.

zaterdag 21 januari 2017

178. Mijn negende vlogbericht: Atlas van Friesland

Mijn negende vlogbericht behandelt verleden en heden van Friesland aan de hand van De Bosatlas van Fryslân. Ik bestrijd in mijn vlog het sprookje dat Nederland rijk is geworden door slavernij. Het was juist de eeuwenoude handel tussen het noorden en het zuiden.
Door die handel ontstond een open wereldhouding gericht op zelfbeschikking van mensen en minderheden. Friesland past volgens mij in een eeuwenoude humanistische traditie. Zie mijn memoires: Humanisme als zelfbeschikking. Zie ook mijn blogbericht over Hans Brinker and a finger in a leaking dike.

Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland is nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, blogbericht nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen.
 


Naschrift: met ingang van blogbericht 179 onderbreek ik deze serie van vlogberichten om aandacht te kunnen besteden aan de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland en de daarmee samenhangende ontwikkelingen wereldwijd. 

dinsdag 3 januari 2017

177. Blog meer dan 150.000 keer bekeken!

Mijn blog is nu in meer dan 140 landen ruim 150.000 keer bekeken. De toptienlanden met de meeste lezers zijn op dit ogenblik: 1. Nederland, 2. de Verenigde Staten, 3. Rusland, 4. België, 5. Duitsland 6. Oekraïne, 7. Frankrijk, 8. Zweden, 9. Brazilië en 10. Spanje. Het aantal lezers van mijn blog in Vlaanderen staat op de vierde plaats mede dankzij Het Roze Huis in Antwerpen dat wekelijks mijn blog plaatst.

Er zijn nu (gerangschikt naar aantallen) tienduizenden lezers in Nederland, duizenden in de Verenigde Staten, Rusland, België, Duitsland, Oekraïne en Frankrijk en honderden in Zweden, Brazilië, Spanje en in het Verenigd Koninkrijk. Tientallen in (alfabetische volgorde) Australië,  Bulgarije, Canada, China, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Thailand, Tsjechië, Turkije, Wit-Rusland, Zuid-Afrika en Zwitserland. En enkelen in Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Antigua, Argentinië, Armenië, Aruba, Azerbeidzjan, Bahama's, Bahrein, Bangladesh, Bermuda, Birma, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Cambodja, Chili, Colombia, Congo-Kinshasa, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Cyprus, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Estland, Fiji, Filipijnen, Frans-Polynesië, Georgië, Ghana, Guatemala, Guadeloupe, Guyana, Haïti, Honduras, Hongkong, Irak, Iran, Ivoorkust, Jamaica, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Koeweit, Laos, Letland, Libanon, Libië, Litouwen, Macau, Macedonië, Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marokko, Martinique, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nieuw-Caledonië, Nigeria, Oeganda, Oezbekistan, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Saint Vincent en de Grenadines, San Marino, Saoedi-Arabië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Soedan, Somalië, Sri Lanka, Suriname, Syrië, Tadzjikistan, Taiwan, Tanzania, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, IJsland, Zimbabwe en Zuid Korea.

De belangrijkste vijf websites die naar mijn blog verwijzen, zijn: 1. www.google.nl  2. www.google.com, 3. www.google.be, 4. www.hetrozehuis.be en 5. www.itnijs.frl . Het meest voorkomend zoekwoord is Nederlands wereldtaal. Tenzij anders vermeld, vinden de meeste lezers mijn blog dankzij Google.

De meest gelezen onderwerpen
Hier de toptien aan thema's die de lezers tot nu gekozen hebben om te lezen: 1. intimiteit en erotiek tussen mannen, 2. humanisme, 3. mijn eigen homoverleden, 4. Friesland, 5. mediakritiek, 6. wereldwijde homovervolging (met de meeste wijzigingen), 7. Nederlands wereldwijd, 8. homoseksualiteit in Nederland, 9. Amerika en 10. racismediscussie.

Deze volgorde vloeit voort uit de populariteit van de meest gelezen blogberichten. Voor ieder thema noem ik vervolgens de meest gelezen berichten binnen dat thema, ook in volgorde van populariteit.

1. Intimiteit en erotiek tussen mannen
Deze serie scoort het hoogst. Opmerkelijk genoeg vooral in homovijandige landen. De best bekeken blogberichten in deze serie zijn: 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 99 over Homo-erotisch mannennaakt, nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, nummer 89 over Gay Twins nummer 95 over de vraag: Wat is (homo)porno? (1), nummer 80 over de World Press Photo 2014, en nummer 87 over Mannen zoenen mannen. De blogberichten over homo-erotiek worden meer gelezen dan die over homoporno.

2. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken. Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit bericht wordt in deze groep gevolgd door blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 123 over IHEU & Engeland, nummer 103 over Solidariteit, nummer 25 onder de titel Godgeklaagd!, nummer 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 7 over KGB & CIA. Deze bogberichten zijn terug te vinden in mijn memoires die eind 2016 als boek verschenen.

3. Mijn eigen homoverleden
Bovenaan staat blogbericht 32 over Mijn eerste vriendje. De andere berichten over mijn persoonlijk homoverleden die goed bekeken werden, waren nummer 45 over Gerard Reve & Antoine Bodar, 37 over Rampenzomer 1967, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 28 over mijn eigen Homojeugd, nummer 74 over Valse nichten, nummer 47 over een Leerzaam avontuur, nummer 104 over Mijn rol in het COC, nummer 108 over Homodok, Homologie, Urania, Vrolijk & Schorer en nummer 39 over hoe ik werd Gered door een studentendecaan. Deze blogberichten zijn terug te vinden in mijn memoires die eind 2016 als boek verschenen.

4. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...

5. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blog nummer 63 over Mediamissers, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, nummer 62 over Geschiedvervalsing en nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang. Het nieuwste bericht is nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? Het antwoord luidt: de Nederlandse media laten veel steken vallen! 

6. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door bericht 64 over homohaters, door bericht 128 over Homovluchtelingen, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid,  door het ( sterk op de lijst gestegen) bericht 148 over Orlando, door bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door bericht 147 over het falen van Rainbow Europe en door bericht 146 over Homo/lesbische vooruitgang (1)

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar groeiende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door de meesten ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor islamitische. 

7. Nederlands wereldwijd
De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal? gevolgd door nummer 17 over Disadvantaged by English, door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please!, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en nummer 10 over Vlaanderen & Nederland. In deze serie blogberichten vonden geen verschuivingen plaats.

8. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht 51 over Homostudies. Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze, 78 over Homoseks en jongeren,  72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit,  nummer 60 over Homovoorlichting, 128 over Homovluchtelingen (de sterkste stijger in deze groep), 36 over Lesbisch ouderschap, 59 over Homojongeren, 138 over Mijn homoseksuele media optredens en 146 over Homo/lesbische vooruitgang (1). Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een bekroonde film die daar zeer geschikt voor is: Jongens.

9. Amerika
Het aantal Amerikaanse lezers van mijn blog is het grootst na die uit Nederland. In deze groep berichten werd het blogbericht 15 over (Anti) Holland Mania & Nieuw Amsterdam het meest gelezen. Daarna gevolgd door blogbericht 16 over Hans Brinker and a finger in a leaking dike. Ook veel bekeken werd blogbericht 18 over Dangerous stamps! Met dank aan Postzegelblog want postzegels kunnen heel veel onthullen over een land, in dit geval de Verenigde Staten. Tenslotte moeten genoemd worden nummer 148 over de aanslag in Orlando (de grootste stijger in deze groep), nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 101 over American Democracy 101 en nummer 67 over American paradoxes.

10. Racismediscussie
Deze groep berichten staat nu op de tiende plaats dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme? en nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts. De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst speelde ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1) (de sterkste stijger in deze groep). Lezers van dit laatste bericht kwamen vooral binnen via het landelijk platform voor openbaar onderwijs CBOO. De nieuwste berichten in deze serie zijn nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2) en nummer 161: Turkse troebelen (3).

Vlogberichten
Inmiddels zijn acht vlogberichten verschenen: 1. Aanleiding memoires Rob Tielman2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, 3. Homo(zelf)haat, 4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, 5. Geweld en preutsheid in de VS, 6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS, 7. Frieslands 'iepen mienskip' en 8. Friezen uitvinders poldermodel.

Mijn volgende blog- en vlogberichten verschijnen op zaterdag 21 januari 2017.

Naschrift: Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.


zaterdag 31 december 2016

176. Achtste vlog: Friezen uitvinders poldermodel

Mijn achtste vlogbericht gaat over de Friezen als uitvinders van het poldermodel. Het Friese landschap met door mensen gemaakte terpen en polders is een weerspiegeling van de Friese cultuur waarin de vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Kortom: het welbegrepen eigenbelang als grondslag voor polders en polderen. Zie mijn ook blogbericht over Hans Brinker and a finger in a leaking dike.

Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland is nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, blogbericht nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen.Naschrift.
Op 25 december 2016 sprak koning Willem Alexander zijn jaarlijkse kersttoespraak uit. Dit jaar zei hij veel dat past binnen het Nederlandse poldermodel, zonder dat hij dat met die woorden zei. Hieronder haal ik enkele passages uit zijn toespraak aan. 
"Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven. Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert vaak het verleden. We geven ons allemaal wel eens over aan heimwee naar vroeger. Ja, vroeger...
We weten dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. En dat veel zaken waarover we ons nu zoveel zorgen maken, bij nadere beschouwing minder ernstig zijn dan we soms denken. Dat heel veel gelukkig ook goed gaat en dat het leven nu op veel vlakken echt beter is dan toen.
'Beleving is werkelijkheid’, hoor je vaak. Maar het fundament van het dagelijks leven wordt drijfzand als beleving het zicht op de werkelijkheid verdringt. Laten we de lastige problemen vooral eerlijk benoemen. Maar als er één land daarnaast ook verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland. Zonder dat ze de schijnwerpers zoeken, zijn miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers onze stille kracht. Zien we U en Uw liefdevolle werk wel voldoende?
De boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop, vrede en naastenliefde. Dat is een oproep aan ieder van ons. Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen? In deze onzekere tijd, is het nodig om vaste grond onder de voeten te houden. De waarden die van oudsher bij Nederland horen, bepalen ook in de toekomst ons vermogen om samen verder te komen. Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt. Want zó willen wij hier samenleven. Als vrije en gelijkwaardige mensen. Zonder dat degenen met een afwijkende mening bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie en zonder discriminatie op grond van levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen, altijd. Vrijheid heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zonder angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook. (...) Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten en ons gevoel van thuis zijn te ondermijnen. Terecht verlangen mensen in de eerste plaats veiligheid. In deze onzekere tijd, zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet."
Zie hier de volledige tekst van kersttoespraak van koning Willem Alexander. Het COC is blij dat de koning zich duidelijk uitspreekt tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. En Friesland was blij dat de koninklijke kerstwens ook in het Fries te lezen was.