zaterdag 20 december 2014

73. Theocratische terreur

De International Humanist and Ethical Union (IHEU) heeft op mensenrechtendag woensdag 10 december 2014 het Freedom of Thought Report 2014 naar buiten gebracht. Het goede nieuws is dat hieruit blijkt dat wereldwijd het aantal atheïsten en overige ongodsdienstigen is gestegen tot 36% en het aantal godsdienstigen is gedaald tot 59%. Het slechte nieuws is dat zich ook een aantal zorgelijke ontwikkelingen voordoen.

Zorgelijke ontwikkelingen in 2014
Heel ernstig is de groei van godsdienstwaanzinnige groepen als Islamitische Staat in Syrië en Irak en als Boko Haram in Nigeria. Deze theocratische terroristen willen niet alleen ongodsdienstigen maar alle andersdenkenden als 'goddelozen' uitroeien. Ook lidstaten van de Verenigde Naties maken zich schuldig aan grove schendingen van mensenrechten van ongodsdienstigen. Zij handelen daardoor in strijd met de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Zo besloot Saoedi-Arabië in januari 2014 om atheïsten gelijk te stellen aan "terroristen". Mei 2014 noemde de Maleisische premier Razak "humanisme, secularisme en liberalisme" staatsgevaarlijk. Vanaf juni 2014 werden in Egypte atheïsten gevangen gezet omdat zij "maatschappijbedreigend" zouden zijn. Ook hier gaat de vervolging van ongodsdienstigen gelijk op met homovervolging. Uit het IHEU-rapport blijkt dat op grote schaal in heel veel landen zogenaamde "afvalligen" en "godslasteraars" vervolgd worden. Daarom is het belangrijk dat de IHEU jaarlijks wereldwijd aandacht vraagt voor deze schendingen van mensenrechten.

Verbeterpunten
Precies een jaar geleden schreef ik over het IHEU-rapport 2013 in mijn blogbericht 25: Godgeklaagd! Toen noemde ik ook een aantal verbeterpunten. Zo vond ik dat landen waar homoseksuelen worden vervolgd niet thuis horen in de categorie "Free and Equal" uit het IHEU-rapport. Gelukkig zijn dit jaar landen zoals Benin, Jamaica, Japan, Kosovo, Kiribati, Nauru, Niger, Sao Tomé, Taiwan en Zuid Korea uit de categorie "Free and Equal" gehaald. Maar dat is nog niet gebeurd voor Fiji (waar homorelaties niet erkend worden) en Sierra Leone (waar op homoseksualiteit zelfs levenslang staat!). Hopelijk wordt dat volgend jaar verbeterd.

Ik schreef vorig jaar dat in de categorie "Severe Discrimination" in het IHEU-rapport 2013 landen vallen zoals Algerije, Birma, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo (D.R.), Ethiopië, Kameroen, Kazakstan, Laos, Libanon, Palestina, Rusland, Sri Lanka, Tunesië, Tsjaad, Turkije, Uzbekistan, Vietnam, Wit-Rusland en Zimbabwe. Daar kan men zich iets bij voorstellen. Maar in het IHEU-rapport 2013 zijn landen als Denemarken, Duitsland, Nieuw Zeeland en IJsland in datzelfde rijtje terecht gekomen! En dat omdat zij nog geen einde hebben gemaakt aan de dode letter van een wet op de godslastering. Helaas is dat in het rapport over 2014 nog steeds zo. Het mag wellicht te verdedigen zijn uit eenzijdig juridisch oogpunt maar het doet geen recht aan de maatschappelijke werkelijkheid in deze landen. Daarom hoop ik dat volgend jaar deze landen wat genuanceerder worden behandeld.

Zoals ik in Homosexuality as Touchstone heb aangetoond, zijn homorechten een heel goede toetssteen voor mensenrechten in het algemeen. In het IHEU-rapport 2014 wordt daar vaak aandacht aan besteed maar niet stelselmatig. Zo zouden al die landen waar sprake is van homo/lesbische huwelijksgelijkberechtiging in het rapport terug te vinden moeten zijn. Hopelijk ontstaat er zo in het rapport over 2015 wat meer gelijke behandeling van alle landen!

zaterdag 13 december 2014

72. Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit

Onlangs werd weer eens aandacht besteed aan een onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit. Dit keer ging het om een onderzoek onder 409 paren (al dan niet ééneiige) homobroers. Het onderzoek zou aantonen dat er zoiets als een 'homogen' zou bestaan. In het verleden leidden dergelijke onderzoekingen tot heftige toestanden. Deze keer niet. Waarom niet? En waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar het ontstaan van heteroseksualiteit? Of naar het ontstaan van homohaat? Is er zoiets als een 'homohaatgen'?

Oud nieuws
Al in 1982 schreef ik in mijn proefschrift "Homoseksualiteit in Nederland. Studie van een emancipatiebeweging" dat een biologische oorsprong waarschijnlijk is. Ik deed dat op grond van een onderzoek van Kallmann dat in 1952 gepubliceerd werd: Comparative Twin Study on the Genetic Aspects of Male Homosexuality (blz.161; bladzijdenummers verwijzen naar mijn proefschrift). Kallmann ontdekte dat ééneiige tweelingen meestal ofwel beiden homo ofwel beiden hetero waren. Oud nieuws dus. Zelf heb ik veel gehad aan het onderzoek van de socioloog Schofield dat in 1965 uitkwam: Sociological Aspects of Homosexuality. Daaruit bleek dat homo's en hetero's in vrijwel niets verschilden behalve in hun seksuele voorkeur. Anders samengevat: niet homoseksualiteit is het probleem maar de maatschappelijke veroordeling ervan.

Verleidingssprookje
Eeuwenlang had in Nederland de doodstraf gestaan op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht op grond van een onjuiste bijbelinterpretatie. De Franse en de Bataafse Revolutie brachten de scheiding van kerk en staat waarmee er een einde kwam aan deze vorm van godsdienstverdwazing. Tussen 1911 en 1971 zorgde er in Nederland een meerderheid van christelijke partijen voor dat seksuele contacten tussen meerder- en minderjarigen van hetzelfde geslacht strafbaar werden: artikel 248-bis Wetboek van Strafrecht. Deze trieste hernieuwde strafbaarstelling (blz. 76-77) was gegrond op de veronderstelling dat men door verleiding homoseksueel zou kunnen worden. Sinds de oprichting in 1911 was de oudste ter wereld nog bestaande Nederlandse homo/lesbische emancipatiebeweging er op gericht om deze discriminatie af te schaffen door aan te tonen dat de zogenaamde  verleiding een onwetenschappelijk sprookje was. Voor de afschaffing van artikel 248-bis in 1971 was het daarom van groot belang dat de Nederlandse Gezondheidsraad een rapport uitbracht waaruit bleek dat men niet door verleiding homoseksueel kon worden (blz. 176-178).

Homoseksualiteit aangeboren of een mensenrecht
De Duitse voorloper van de homo/lesbische emancipatie, de medicus/seksuoloog  Magnus Hirschfeld (1868-1935), ging er ten onrechte van uit dat als wetenschappelijk aangetoond zou worden dat homoseksualiteit aangeboren was dat dan de strafbaarstelling vanzelf zou verdwijnen (blz. 65-67). Zijn lijfspreuk was "per scientiam ad justitiam" (door wetenschap naar rechtvaardigheid). Het tegendeel bleek het geval: de nazi's zagen er een reden in om homoseksualiteit "met wortel en tak" uit te roeien (blz. 128-137).

De Nederlandse voorloper van de homo/lesbische emancipatie, de jurist jonkheer Jacob Schorer (1866-1957), ging ook uit van de aangeboren homoseksualiteit maar benadrukte vooral het recht van mensen om hun eigen seksualiteit vorm te geven (blz. 82-91). Zijn brochure uit 1946 heet niet voor niets "Gelijkheid van Recht, ook hier" (blz. 320).  Het is deze mensenrechtenbenadering die wereldwijd geleid heeft tot een toename van gelijke rechten zoals bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk in steeds meer landen. Want waarom zou iets aangeboren moeten zijn om niet gediscrimineerd te worden?

Juist de godsdienstige tegenstanders zouden moeten begrijpen hoe onzinnig het is om aan te tonen dat godsdienst erfelijk zou moeten zijn om de vrijheid van godsdienst te kunnen verdedigen. Hun recht op godsdienstvrijheid is gegrond op hetzelfde beginsel als het recht van alle mensen (en dus ook homo's) om zelf zin en vorm te geven aan hun eigen leven zolang zij het recht van anderen op zelfbeschikking niet aantasten. Hoe dom kunnen ze zijn om de tak af te zagen waarop zij zelf zitten!

Misleidend onderzoek
Waarom was er in het verleden vaak gedoe over onderzoek naar het vermeende ontstaan van homoseksualiteit en nu niet meer? Allereerst omdat veel onderzoekers onder de verdenking stonden homoseksualiteit als een te genezen ziekte te beschouwen. Dat kwam omdat zij vaak begrippen als 'afwijking' of 'abnormaal' gebruikten en dat werkte als een rode lap op een stier. In de tweede plaats waren dergelijke onderzoekingen vaak niet representatief en waren en geen controlegroepen. Een groep van een tiental homomannen die aan aids waren overleden, is wetenschappelijk ongeschikt om welke verantwoorde uitspraak over homoseksualiteit dan ook te doen. Het aantal is te klein. Er was geen controlegroep van lesbische vrouwen of homo's die niet aan aids waren overleden of die niet regelmatig naar New York vlogen waardoor hun tijdklok er anders uitzag.

Men is steeds meer gaan begrijpen dat onderzoek naar uitsluitend het ontstaan van zoiets ingewikkelds als homoseksualiteit en niet naar het ontstaan van bi- en heteroseksualiteit per definitie discriminerend is. En welk zinnig mens denkt discriminatie op grond van een zwarte huidskleur te kunnen bestrijden door onderzoek te doen naar het ontstaan van een zwarte huid? Waarom is nog nooit gezocht naar een homohaatgen? Omdat medische en biologische onderzoekers ongetwijfeld veel verstand hebben van hun vakgebieden maar meestal niet van zoiets ingewikkelds als homoseksualiteit en homohaat wereldwijd door alle eeuwen heen. Bovendien is in steeds meer delen van de wereld de homo/lesbische gelijkberechtiging zo ver voortgeschreden dat velen hun schouders ophalen bij weer het zoveelste onderzoek dat niets verandert aan het maatschappelijke vraagstuk van homohaat waarmee velen nog worstelen.

zaterdag 6 december 2014

71. Nederlands wereldtaal?

Mijn blog is bijna 15.000 keer gelezen over de hele wereld. Er zijn nu duizenden lezers in Nederland. Honderden (gerangschikt naar aantallen) in de Verenigde Staten, Duitsland, België, Zuid Afrika, Rusland, en India. Tientallen in Frankrijk, Oekraïne, Polen, Servië en in het Verenigd Koninkrijk. En enkele lezers in (alfabetische volgorde) Albanië, Algerije, Antigua, Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Colombia, Congo-Kinshasa, Costa Rica, Curaçao, Denemarken, Filipijnen, Finland, Ghana, Griekenland, Hongarije, Hongkong, Ierland, Indonesië, Irak, Israël, Italië, Japan, Kazachstan, Letland, Libanon, Macao, Macedonië, Maleisië, Marokko, Mauritius, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Singapore, Spanje, Suriname, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Vietnam, Zuid Korea, Zweden en Zwitserland.

Die wereldwijde verspreiding is mede te danken aan de over grote delen van de wereld bestaande opleidingen Neerlandistiek en aan de Nederlandse Taalunie die hen met raad en daad ondersteunt. Buiten Nederland, België en Suriname wordt in veertig landen aan 175 universiteiten Nederlands gegeven door 700 docenten aan 15.000 studenten en wordt door 6000 leraren Nederlandse lessen gegeven aan 400.000 scholieren op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het grootste aantal scholieren (23.000) is te vinden in de Duitse deelstaten die aan ons land grenzen: Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Witte vlekken
Toch zijn er nog enkele witte vlekken op de wereldkaart: landen waar wel opleidingen Neerlandistiek zijn maar mijn blog nog geen enkele keer is gelezen. Dat zijn Armenië, Aruba (!), Georgië, Kroatië, Mexico, Namibië (!), Slovenië, Slowakije en Wit-Rusland. Vooral Aruba is opvallend omdat Nederlands daar een officiële taal is. En Namibië omdat Afrikaans daar voor meer dan een tiende van de bevolking de moedertaal is en het er veel gesproken wordt.

Afrikaans
Over Afrikaans gesproken: in Nederland bestaat nog steeds het vooroordeel dat de meeste Afrikaanstaligen blanken zijn. In Zuid-Afrika leven bijna 7 miljoen mensen voor wie het Afrikaans de moedertaal is. Dat zijn 2,7 miljoen blanken en 4,1 miljoen kleurlingen, die zichzelf 'bruinmense' noemen. Afrikaans is de moedertaal van 13,5% van de bevolking. De andere grote moedertalen zijn Zoeloe (22%), Xhosa (16%) en Engels (9%). Wie meer wil weten over  het Afrikaans kan bij deze 'webwerf' terecht. Ook heel handig is het Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands waarin de twee talen in elkaar geschoven zijn, hetgeen makkelijk kan omdat 90 tot 95% van de Afrikaanstalige woorden oorspronkelijk uit het Nederlands afkomstig zijn.

Homo/lesbische netwerken
Mijn meeste lezers in Zuid-Afrika dank ik aan de Gay Afrikaners. Internet is heel belangrijk om wereldwijd homo/lesbische netwerken te ontwikkelen. Mijn blogberichten die gaan over homoseksualiteit worden gemiddeld genomen het beste gelezen. Landen die het huwelijk hebben opengesteld voor paren van gelijk geslacht (huwelijksgelijkberechtiging) beschikken over de meest doelmatige homo/lesbische netwerken. En in vrijwel al die landen wordt mijn blog gelezen. De enige uitzonderingen zijn Argentinië, Luxemburg, Malta, Uruguay en IJsland: ook de enige landen met huwelijksgelijkberechtiging die geen opleiding Neerlandistiek hebben. Dat verklaart vermoedelijk waarom mijn blog daar geen lezers heeft.

Wel lezers maar geen opleidingen Neerlandistiek
Omdat naast homoseksualiteit de 'Nederlandse cultuur wereldwijd' tot de belangrijkste onderwerpen van mijn blog behoort, is het interessant om na te gaan in welke landen waarmee Nederland een verleden heeft er wel lezers van mijn blog te vinden zijn maar geen opleidingen Neerlandistiek.

Allereerst Australië (Nieuw-Holland) en Nieuw Zeeland. Beide landen zijn door de Nederlander Abel Tasman ontdekt en er wonen 300.000 respectievelijk 100.000 mensen van Nederlandse afkomst maar er zijn geen opleidingen Neerlandistiek. Nederlands-Brazilië is een voormalige kolonie die in Brazilië in hoog aanzien staat maar er is geen opleiding Neerlandistiek. Datzelfde geldt voor vaak vergeten voormalige Nederlandse overzeese gebieden en handelsposten waar mijn blog wel lezers heeft als Japan (Dejima), Maleisië (Malakka), Mauritius, Singapore, Taiwan (Formosa) en Thailand (Ayutthaya). Hier moet ook de voormalige Belgische kolonie Congo (Kinshasa) genoemd worden waar nog veel Vlamingen wonen maar geen opleiding Neerlandistiek bestaat.

Noch lezers, noch opleidingen Neerlandistiek
In de vaak vergeten voormalige kolonies Bangla Desh (Bengalen), Ghana (Goudkust), Guyana (Berbice, Essequebo en Demerery, westelijk van Suriname) en Sri Lanka (Ceylon) zijn noch lezers noch opleidingen Neerlandistiek te vinden. In Sri Lanka leven nog Nederlandse nakomelingen, de 'Dutch Burghers'. In Guyana ligt een plaats met de naam New Amsterdam. En ik heb nogal wat Ghanezen ontmoet die Nederlandse achternamen hebben. (Inmiddels is in Ghana een lezer opgedoken!)

En lezers, én opleidingen
En om positief te eindigen: in Indonesië (Nederlands-Indië), India (met veel vergeten handelsposten van de Vereenigde Oostindische Compagnie in Malabar, Coromandel en Bengalen), Suriname en Zuid-Afrika zijn zowel lezers van mijn blog als opleidingen Neerlandistiek te vinden. Er is in deze landen sprake van een toenemende belangstelling voor het gemeenschappelijke Nederlandse verleden.

Nederlands als wereldtaal
Hoe ziet het Nederlands taalgebied er alles bij elkaar genomen uit? Er zijn 23 miljoen mensen met Nederlands als moedertaal en 4 miljoen mensen die Nederlands kunnen spreken als vreemde taal. En er zijn 7 miljoen mensen met Afrikaans als moedertaal en 10 miljoen mensen die Afrikaans kunnen spreken. Het Nederlands is een officiële taal in de landen of landsdelen Aruba, België, Brussel, Curaçao, Nederland, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen. Voor Afrikaans is dat het geval in Namibië en Zuid-Afrika.

Volgens de Nederlandse Taalunie is Nederlands een wereldtaal. Het hoort wereldwijd tot de veertig meest gesproken talen. Samen met het Afrikaans komen zij zelfs rond plaats 25. Het aan Nederlands en Afrikaans verwante Duits is tiende. Het Nederlands is wereldwijd een van de tien belangrijkste talen op internet en in de sociale media. Het staat op de achtste plaats als officiële taal binnen de Europese Unie, die 28 lidstaten en een half miljard inwoners heeft. Kortom: ik kan nog even vooruit met mijn blog!
De Nederlandse Taalunie schrijft mij: 
We zijn blij met de aandacht die u aan het onderwijs Nederlands wereldwijd besteedt en kunnen u meedelen dat we vanuit de Taalunie inderdaad bekijken of we ook in landen als Australië en Brazilië het onderwijs Nederlands kunnen ondersteunen, bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties die op dit terrein actief zijn, zoals de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.
Een land als Congo is in het verleden al vaker ter sprake gekomen in Taalunieverband, maar in tegenstelling tot de oud-koloniën van Nederland, heeft het Nederlands in deze oud-kolonie van België weinig tot geen voet aan de grond gekregen, met name omdat het Frans ten tijde van de kolonisatie van Congo de voertaal binnen België was en dus ook de primaire taal van de kolonisatie was.
Veel succes verder met uw blog. We hopen dat die in alle landen gelezen blijft en zal worden waar het Nederlands een positie bekleedt in bestuur of onderwijs, of op andere wijze sporen heeft nagelaten. 

zaterdag 29 november 2014

70. Turkse troebelen

Als uit een onderzoek zou blijken dat 80% van de Nederlandse jongeren het terrorisme van IS zouden steunen dan begrijpt iedereen dat zo'n onderzoek nooit representatief kan zijn. Maar als hetzelfde gezegd wordt over "Turkse jongeren in Nederland" dan staat een groot deel van de Nederlandse media op zijn kop terwijl het eveneens onzin is. Slechts heel erg spaarzaam wordt gewezen op de methodologische tekortkomingen waardoor dit onderzoek niet representatief is. Maar er deugt nog meer niet aan het onderzoek en de berichtgeving erover in veel media.

"De Turken in Nederland" bestaan niet.
Op godsdienstig/levensbeschouwelijk gebied zijn Nederlanders met een Turkse afkomst onderling net zo verdeeld als andere Nederlanders. Ik noem maar een paar groepen. Om te beginnen de meer dan 40.000 ongodsdienstige Turkse Nederlanders. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond (van 1977 tot 1987) ben ik er veel tegengekomen maar je hoort er bijna nooit wat over omdat het een taboe is in Turkse kringen. En omdat ze al dan niet bewust 'vergeten' worden in verhullende statistieken. Dan zijn er de ruim 80.000 Turkse Alevieten die zijn aangesloten bij de Humanistische Alliantie voor wie de islam eerder een culturele dan een godsdienstige traditie is. Ongeveer 40.000 christenen uit Turkije wonen in Nederland. En verder moeten de zo'n 70.000 Nederlandse Koerden afkomstig uit Turkije genoemd worden die ook weer onderling verdeeld zijn maar die zeker gemeen hebben dat zij niets van het terrorisme van IS moeten hebben. Net zoals alle andere bovengenoemde groepen, in totaal zo'n ongeveer 250.000 van de bijna 400.000 Nederlanders van Turkse afkomst. Dat maakt het hoge percentage steun voor IS-terroristen onder de zogenoemde "Turkse jongerenzeer onwaarschijnlijk.

Bent u er nog? Want ik heb het nog niet gehad over de 142 moskeeën in Nederland die vallen onder de Turkse overheidsdienst Diyanet onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken imams werken. Of over de 39 moskeeën van de conservatief godsdienstige Milli Görüs-beweging. De naar eigen zeggen wat meer verlichte Gülen-beweging leeft op voet van oorlog met de huidige Turkse machthebbers omdat zij die beschuldigt van corruptie. En dan moet ik nog de zeer godsdienstige maar apolitieke Süleyman-beweging noemen. Deze laatste vier staan op het lijstje van minister Asscher om in de gaten te worden gehouden, onder andere omdat getwijfeld wordt of zij de integratie in de Nederlandse samenleving willen bevorderen of eerder de nauwe banden met Turkije belangrijk vinden.

Turkse bemoeienis met Nederlandse aangelegenheden
Mijn eigen twijfel over de integratie van Nederlanders van Turkse afkomst bestaat al gedurende de 25 jaar dat ik voorzitter was van het Nederlandse platform openbaar onderwijs CBOO omdat er voortdurend verontrustende berichten binnenkwamen uit de achterban over vrouw- en homovijandige uitlatingen van (meestal) jongens van Turkse (en ook Marokkaanse) afkomst. Terwijl in Marokkaanse kringen belangrijke voorlieden als het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch nadrukkelijk de gelijkberechtiging van de homo/lesbische minderheid verdedigen, ben ik in Nederlands-Turkse kringen dergelijke gezaghebbende voorlieden nog niet tegengekomen. De toegenomen homovijandigheid in het onderwijs was voor het CBOO een reden om mee te doen aan het nog altijd goed lopende project voor seksuele diversiteit in het onderwijs.

Een geruchtmakend en schokkend voorbeeld van Turkse bemoeienis met Nederlandse aangelegenheden was in 2013 de rel rond de Nederlands-Turkse jongen Ynus en zijn lesbische pleegouders. De Turkse media en Erdogan liepen homovijandig te hoop maar gelukkig hield minister Asscher voet bij stuk. Dat deed hij ook toen de illegale Turkse kostscholen werden ontdekt en de Turkse bemoeienis met moskeeën in Nederland aan de orde werd gesteld. Twee PvdA-Kamerleden van Turkse afkomst weigerden daarop hun vertrouwen te geven aan het door Asscher gevoerde beleid waarop zij uit de fractie vertrokken, niet nadat een van hen de hoop uitsprak dat hun collega, de bovengenoemde Achmed Marchouch, door Allah gestraft zou worden. Je vraagt je af hoe verketteraars in de PvdA verzeild zijn geraakt...

Een islamitische partij in Nederland is net zo onwaarschijnlijk als een homopartij
Er zaten een paar opvallende kanten aan deze zaak. In de eerste plaats het feit dat veel media het hadden over Turkse Kamerleden terwijl het toch echt over Nederlanders ging van Turkse afkomst. Dat verschil is kennelijk nog niet tot iedereen doorgedrongen. In de tweede plaats hadden alle media het over deze twee mannen maar vrijwel niemand over de drie vrouwen van Turkse afkomst die wel in de PvdA-fractie bleven zitten. Mogelijk zegt dat iets over de vrouwonvriendelijkheid rond dit gebeuren? In de derde plaats beriepen de twee mannen zich op de vrijheid van meningsuiting terwijl zij nooit kritiek hebben geuit op het feit dat Erdogan in Turkije bezig is de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. En in de vierde plaats wordt in sommige media meteen druk gespeculeerd over een mogelijke Turkse of islamitische partij. Hoe onzinnig dat wel is, blijkt uit de hierboven beschreven versplintering in Turkse kring. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hun politieke onenigheid. Over de verdeeldheid in islamitische kring schrijf ik een andere keer want daar heb ik ook de nodige ervaring mee. Wat politieke verscheidenheid betreft, zijn Turken en islamieten net homo's want daar is het ook nooit gelukt om een homopartij op te richten!


Naschrift: ik had bovenstaande tekst net uitgeschreven toen de Turkse regering op 26 november 2014 zelf een duidelijk voorbeeld gaf hoe zij zich bemoeit met Nederlandse aangelegenheden. De Turkse beschuldiging dat Nederland ten opzichte van Nederlandse Turken "racistisch" zou zijn, bevestigt mijn blogbericht over racisme waaruit blijkt dat dit begrip te pas en te onpas wordt gebruikt. Juist Turkije met zijn geschiedenis van de Armeense genocide en de achterstelling van de Koerden zou een toontje lager moeten zingen.
Op 27 november 2014 weer de bekende Hilversumse hijgerigheid en een goed voorbeeld van mediamanipulatie: het televisieprogramma "NieuwZuur" organiseert een aanval op minister Asscher door de Kamerleden Pechtold (D66) en Buma (CDA) op de dag van het Kamerdebat over integratie.  Zij geven krtitiek op de volgens hen te harde aanpak door Asscher van Turkije. Dit gebeurt nogal laf niet in het Kamerdebat zelf maar in de Haagse wandelgangen. In de rechtstreekse uitzending maakt iemand van Milli Görüs in zijn aanval op Asscher precies duidelijk waarom Asscher gelijk heeft: veel Turken in Nederland richten zich meer op Turkije dan op Nederland. Het opzetje om Asscher aan te pakken is mislukt.
Nog een ander voorbeeld van stemmingmakerij tegen de PvdA die mislukt: de Snijtafel bespreekt Samsom bij Pauw


De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren met een Turkse alsook Marokkaanse achtergrond blijft nog steeds achterlopen blijkens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Minister Bussemaker zegt dat er meer moet gebeuren om de acceptatie te bevorderen en noemt daarbij met name Turkse Nederlanders. Het COC ondersteunt dit. Het PvdA-Kamerlid van Turkse afkomst Keklik Yücel eveneens.

Lezers vragen mij waarom er vaak nog gesproken wordt over een miljoen islamieten terwijl de statistieken nu veel lager uitvallen. Ik heb al eerder geschreven over verhullende statistieken. Dit is daar ook een voorbeeld van. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging er vroeger van uit dat iedereen in Nederland islamiet was waarvan een (groot)ouder afkomstig was uit een overwegend islamitisch land. Zo werden dus onder anderen (klein)kinderen van christelijke of ongodsdienstige ouders die vanwege de islam uit hun vroegere land gevlucht waren hier als islamiet meegeteld!
Enkele honderdduizenden zogenaamde islamieten waren dat dus helemaal niet. En dan heb ik het nog niet gehad over voormalige islamieten die van hun geloof zijn gevallen want die durven daar niet voor uit te komen. 

zaterdag 22 november 2014

69. Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts

De intocht van Sinterklaas in Gouda op 15 november 2014 heeft voor het eerst in de lange Nederlandse geschiedenis van dit kinderfeestje tot wanordelijkheden geleid. Zo'n negentig verstoorders van het vroeger gezellige kinderfeestje werden door de politie aangehouden. Waren het slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk die protesteerden tegen de komst van een honderden jaren oude bisschop? Waren het homo/lesbische actiegroepen die wilden wijzen op de eeuwenlange homovervolgingen door de katholieke kerk? Of waren het Friese betogers die vonden dat het witte paard van Sinterklaas eens vervangen moest worden door een zwart paard, het wereldberoemde Frysk hynder

Omdat ik veel buitenlandse lezers heb die wellicht wat minder thuis zijn in Nederlandse en Vlaamse kinderfeestjes moet ik eerst wat uitleggen.

Zwelgen in eigen slachtofferrol
Tijdens de jaren zestig tot en met negentig was ik actief in de homo/lesbische beweging in Nederland en wereldwijd. Er kwamen in die jaren veel homo/lesbische buitenlanders naar Nederland. Zij wilden leren van de toenmalige voortrekkersrol in de hoop ook in hun eigen land de homo/lesbische emancipatie op gang te kunnen brengen. Tot hun verrassing kregen zij vaak te maken met Nederlandse activisten die riepen dat het in Nederland helemaal niet zo goed ging. Die activisten zwolgen zo in hun eigen slachtofferrol dat zij niet inzagen dat hun leed niets was vergeleken met de ellende waarmee de buitenlanders te maken hadden. Die gingen teleurgesteld naar huis omdat hun alle hoop op verbetering ontnomen was. En de Nederlandse klaagdiva's genoten weer van het leed dat henzelf was aangedaan. Inmiddels is het homo/lesbische divagedrag, afgezien van enkele artiesten, aanzienlijk afgenomen. Organisaties als het COC en Hivos doen nu al jaren voortreffelijk werk om homo/lesbische bewegingen in andere landen te ondersteunen.

Divagedrag als Amsterdamse arrogantie
Waarom speelt de discussie over de vrolijke, zwartgemaakte hulpjes van de oude blanke kindervriend Sinterklaas vooral in Amsterdam en omstreken? Ik kom zelf uit het vlak bij Amsterdam gelegen Gooi en ben mijn hele werkzame leven bijna dagelijks in de binnenstad van Amsterdam geweest dus ik kan er over mee praten. Toen ik twaalf jaar geleden met mijn Friese vriend naar zijn heitelân (vaderland) Friesland verhuisde, voelde ik mij net een landverhuizer. Mijn cultuurschok beschrijf ik in de Tresoar-lezing die ik 13 mei 2011 in Leeuwarden heb gehouden. Hoezo "cultuurschok"? De meeste Friezen zullen dat een sterk overdreven uitdrukking vinden. Als men in Amsterdam iets "FAAANTAAASTIES!" vindt dan zegt men in Friesland "it koe minder" (het had slechter kunnen wezen).

Opvallend was dat de negentig opgepakte demonstranten voor de intocht in Gouda kozen om het kinderfeestje te verpesten en niet voor de intocht in Amsterdam waar de meesten vandaan kwamen. Waarom was dat? De intocht in Gouda was in zijn geheel te volgen op de Nederlandse televisie en die in Amsterdam niet. Je bent diva of je bent het niet. De rest van Nederland trok zich niets aan van het Amsterdamse divagedrag en dus verstoorde men daar de vreugde niet van de plaatselijke kinderfeestjes tijdens de duizenden intochten van Sinterklaas in vrijwel alle steden en dorpen.

Schoorsteenvegen is niet racistisch
Voor mijn buitenlandse lezers: Nederlandse en Vlaamse kinderen zetten 's avonds hun schoentjes bij de schoorsteen en de volgende ochtend vinden zij daarin geschenken die via de schoorsteen bezorgd zijn door Piet, het vrolijke hulpje van Sinterklaas. Zwarte Piet is zwart door het roet in de schoorsteen en dat heeft dus niets met racisme of slavernij te maken. Sinterklaas is een wat sukkelige oude man en zijn hele 'bedrijf' wordt gerund door Zwarte Pieten dus als er een groep in de maling wordt genomen in dit kindersprookje dan zijn het eerder oudere blanke mannen.

En als er al sprake zou zijn van racisme in de gevoerde acties dan is het de discriminatie van blanken omdat net wordt gedaan alsof zij de enige schuldigen van de slavernij zouden zouden zijn terwijl dat niet het geval is. De historische rol van Nederland in de slavernij is zeer beperkt geweest en Nederland bestrijdt de slavernij het best. Wie zich dus werkelijk bekommert om de afschaffing van slavernij kan zich dus aanzienlijk beter bezig houden met bijvoorbeeld de hedendaagse slavernij in Arabische landen en in Pakistan en India die veel grootschaliger is. Met name de vervolging van slavernijbestrijders in Mauretanië is hoogst zorgwekkend.

Blackface als Amerikaanse misleidende beeldvorming
De negatieve Amerikaanse beeldvorming over Nederland heb ik al eerder besproken. Er is in de VS vaak een schrijnend gebrek aan kennis over andere culturen. Door het woord Blackface te misbruiken in de discussie over Zwarte Piet doen de tegenstanders net alsof de Amerikaanse en de Nederlandse geschiedenis samen zouden vallen en dat is niet het geval. Amerika kende in eigen land slavernij, Nederland vrijwel niet. Nederlanders weten gemiddeld meer over Amerika dan omgekeerd. Een Nederlands kinderfeestje als slavernij neerzetten, is geschiedsvervalsing. De kreet "ZWARTE PIET = SLAVERNIJ" doet groot onrecht aan het leed van de slavernij door het gelijk te stellen aan een onschuldig kinderfeestje. En het tracht de Amerikaanse cultuur op te dringen zonder rekening te houden met de eigen geschiedenis van Europa.

Zelfverklaarde 'antiracisten' bevorderen racisme
Culturele kopkleppen moeten niet bevorderd worden maar juist bestreden. Als dan iemand (zogenaamd namens de Verenigde Naties) uit homovijandig Jamaica Nederlanders racisten noemt vanwege een kinderfeestje terwijl in haar eigen land homo's tot in de dood vervolgd worden dan werkt dat volstrekt averechts. De acties tegen Zwarte Piet hebben precies het tegenovergestelde bereikt van wat werd beoogd.

De Amerikaanse kerstman Santa Claus (van Nederlandse afkomst!) bedreigde in populariteit het Sinterklaasfeest maar dat beleeft nu een recordomzet door de aanval op Zwarte Piet. Nederlanders laten zich niet ten onrechte beschuldigen van iets dat zij niet zijn. Men zal naar goed Nederlands gebruik weer heel veel moeten polderen om de aangerichte schade te herstellen!Zie voor de Friese vertaling: It Nijs.

Menno Nicolai schrijft:"Je hebt het met je analyse stellig bij het rechte eind. Ik heb het ook niet zo op de fanatici die hun beschuldigingen over racisme baseren op een sprookjesfiguur met een heel andere achtergrond. Evenmin heb ik veel waardering voor degenen die de voorstanders van een andere Piet allerlei akeligs toewensen, waarbij terugkeer naar het land van hun voorvaderen nog maar de vriendelijkste is. Dat neemt niet weg dat sommige donkere kindjes in deze tijd van het jaar gepest worden worden door kindjes van nare, of tenminste domme ouders. Dat vind ik zielig en het lijkt me op termijn niet bij te dragen aan een evenwichtige samenleving. Als dat voor een deel kan worden weggenomen door de Piet wat minder stereotiep in te kleuren lijkt me dat voor niemand een probleem en al helemaal niet voor de nieuwe aanwas van kleine kinderen"

zaterdag 15 november 2014

68. De val van de Berlijnse Muur

Op 9 november 2014 werd de 25e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur herdacht. Die herdenking raakte ook bij mij een snaar. Hieronder enkele herinneringen.

De grenswachten hielden elkaar onder schot
Op 6 september 2014 schreef ik in blogbericht 58: "Tijdens de Koude Oorlog had ik de indruk gekregen dat de voortdurende mediamanipulatie de Oost-Europese bevolking tot overtuigde communisten had gemaakt. Zoals vandaag de dag velen denken dat de Russen massaal achter Poetin staan. Tijdens mijn eerste bezoek aan de toenmalige DDR eind jaren zestig werd dat vooroordeel aanvankelijk bevestigd omdat geen Oost-Duitser zich kritisch over de 'communistische heilstaat' durfde uit te laten. Totdat mijn trein het laatste station voor het IJzeren Gordijn verliet en het mij opviel dat de grenswachten elkaar onder schot hielden om te voorkomen dat collega's de 'trein naar de vrijheid' zouden nemen. Toen wist ik dat het schijnbare machtsblok een reus op lemen voeten was omdat men zelfs de eigen ordediensten niet kon vertrouwen."

Humanisten als handlangers van de Sovjet Unie
Op 17 augustus 2013 schreef ik in blogbericht 7 over de houding van de VS tegen de humanistische beweging en over mijn bezoek aan de DDR vlak voor de val van de Muur: 
"Wat de CIA betreft, was dat te verklaren omdat humanisten in de VS als handlangers van de Sovjet Unie werden beschouwd. Dat was nogal lachwekkend want in tegenstelling tot de wel toegelaten kerken werden humanistische organisaties in de communistische landen stelselmatig verboden. Met uitzondering van de DDR toen eind jaren tachtig daar een Freidenkerverband werd opgericht met onmiddellijk tienduizenden leden. Dat was nogal verdacht want zoiets was in de humanistische geschiedenis nog nooit voorgekomen. Zie: 'Rob Tielman, Humanistische emancipatiebewegingen' in: 'Paul Cliteur (redactie), Geschiedenis van het humanisme' (Amsterdam 1991 blz. 289-302). Toen dit Deutsche Freidenkerverband lid van de IHEU wilde worden, ging ik in Oost-Berlijn op werkbezoek waarbij de Stasi-mentaliteit zo overduidelijk was dat het lidmaatschap geweigerd werd en een paar maanden later bleek het inderdaad om een Stasi-mantelorganisatie te gaan. Tot zover de vooroordelen van de CIA."

Hoe ik de val van de Muur tegemoet reed
Op 27 september 2014 schreef ik dat ik als adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de eerste week van november 1989 in Congo-Brazzaville deel nam aan een WHO conferentie over de verspreiding van hiv/aids in Afrika ten zuiden van de Sahara. Na afloop vloog ik terug naar Parijs waar mijn auto stond. Mijn volgende afspraak was dat ik aan de universiteit van Göttingen een gastcollege zou geven over Homostudies.
Toen ik West-Duitsland binnenreed, hoorde ik via de autoradio dat de Oost-Duitse grenzen plotseling open waren gegaan. Al spoedig reed mij een vloedgolf van oude Trabantjes uit Oost-Duitsland tegemoet. In Göttingen aangekomen, wilde ik naar de dichtbij gelegen grensovergang rijden maar dat werd mij afgeraden want het was al middernacht geweest en het was er een verkeerschaos. Nadat ik de volgende dag mijn gastcollege had gegeven, reed ik door naar West-Berlijn. De stad was overspoeld door Trabantjes die vaak als wrak werden achtergelaten. De West-Berlijners waren minder opgetogen dan de Oost-Berlijners want de eerstgenoemden hadden het gevoel dat hun oase van rust en welvaart bedreigd werd.

Een reis door mijn grijsgetinte vroege jeugdjaren
Zodra het mogelijk was, maakte ik een rondreis van een week door de DDR in zijn nadagen. Het was een reis door mijn grijsgetinte vroege jeugdjaren: het grauwe Nederland van eind jaren veertig en begin jaren vijftig. Overal was armoede, nergens was kleur, afgezien van de vaalrode spandoeken die de heilstaat verheerlijkten. Opvallend waren de foeilelijke fabrieken die overal als pronkstukken langs de wegen stonden en niet, zoals in Nederland, ergens bij elkaar tussen bomen weggestopt. Heel veel oude binnensteden waren in verval. Dat gold ook voor het Holländisches Viertel in Potsdam bij Berlijn dat op instorten stond maar dankzij Nederlandse steun gerestaureerd is. Ik vond veel Nederlandse en Vlaamse invloeden in Oost-Duitsland waarvan de plaatselijke bevolking nauwelijks iets wist.

Humanistischer Verband Deutschlands
Als (co)president van de International Humanist and Ethical Union van 1986 tot 1998 heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de oprichting en ontwikkeling van het Humanistischer Verband Deutschlands. Na de val van de Berlijnse Muur dreigde een leegte te ontstaan voor de overwegend ongodsdienstige bevolking. De kerken stonden al klaar om die leegte op te vullen maar een groot deel van de vanouds onkerkelijke Oost-Duitse bevolking moest daar niets van hebben. Daarom vond een aantal jonge humanisten in West-Berlijn het uiterst belangrijk een humanistisch alternatief te bieden. Ik ben blij hen daarbij te hebben kunnen helpen naar het model van het Nederlandse, het Vlaamse en het Noorse Humanistisch Verbond. Dat bleek niet alleen aan te slaan in Oost- maar ook in West-Duitsland waardoor het een van de belangrijkste humanistische organisaties in de wereld is geworden.


zaterdag 8 november 2014

67. American paradoxes

Op 4 november 2014 werden tussentijdse verkiezingen gehouden in de Verenigde Staten. Mij viel een aantal (al dan niet schijnbare) tegenstellingen op. Aan mijn lezers (al dan niet Amerikaans) de vraag hoe die tegenstellingen te verklaren zijn.

Homohaat
De afgelopen jaren is er in de VS heel veel gedoe geweest over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht ('same sex marriages'). In de afgelopen maanden is het aantal staten met opengestelde huwelijken gestegen van een minderheid tot een meerderheid. Dit speelde bij deze verkiezingen nauwelijks een rol. Tegenstanders van 'marriage equality' (huwelijksgelijkberechtiging) roepen dat het ondemocratisch zou zijn van de homo/lesbische minderheid om dit aan een heteroseksuele meerderheid op te dringen. En het zou kinderen van homo/lesbische ouders schaden.

Deze tegenstanders geven blijk van een aantal misverstanden. In de eerste plaats is een echte democratie niet de dictatuur van de meerderheid. In de tweede plaats kunnen ook heteroseksuelen voorstander zijn van een gelijke behandeling van de homo/lesbische minderheid. In de derde plaats wordt niets aan deze tegenstanders opgedrongen want niemand dwingt hen om met partners van het eigen geslacht te trouwen. Als er al sprake zou zijn van opdringen dan zijn het de tegenstanders die de voorstanders iets willen verbieden. En in de vierde plaats blijken vooroordelen tegen roze gezinnen geheel ten onrechte te zijn. Waarom speelde deze homohaat bij deze verkiezingen vrijwel geen rol?

Ebolavrees
Bij deze verkiezingen speelde wel een rol dat president Obama gefaald zou hebben bij de bestrijding van ebola. Uit eigen ervaring wist ik al hoezeer de VS lijdt aan smetvrees. Zelfs postzegels kunnen gevaarlijk zijn: dangerous stamps! In de jaren tachtig heb ik zelf ervaren hoe de presidenten Reagan en Bush sr. de aids-epidemie in eigen land zo slecht hebben aangepakt dat onnodig vele duizenden slachtoffers zijn gevallen. Zij werden daar indertijd verhoudingsgewijs minder massaal op aangevallen vergeleken met de enkele gevallen die de huidige president werden verweten. Hoe is dat verschil te verklaren?

Islamangst
President Bush jr. heeft door zijn onbezonnen aanval in Irak de huidige radicalisering in het Midden Oosten op zijn geweten. Waarom wordt president Obama nu door veel kiezers bij deze verkiezingen verweten dat hij eerst nadenkt voordat hij met Amerikaanse troepen soortgelijk, averechts werkend, geweld toepast?

"It's the economy"
De Democratische presidenten Clinton en Obama hebben de Amerikaanse economie goed gestimuleerd terwijl de Republikeinse president Bush jr. die enorm geschaad heeft, vooral door het voeren van uiterst kostbare oorlogen en door het ontsporend winstbejag van vele rijken. Obama slaagt er geleidelijk in om de schade te repareren. Waarom worden dan de Democraten bij deze laatste verkiezingen gestraft en de Republikeinen beloond? Wie kan deze kortzichtigheid verklaren?

Voor alle bovenstaande vragen geldt: wie het weet mag het zeggen. Graag via robtielman46@gmail.com
Een Nederlander met een Amerikaanse vriend schrijft: "De opkomst was dinsdag maar 30%. Dat is echt schokkend. En het zijn altijd de ultra rechtse mensen die wél gaan stemmen. Mijn eigen vriend vond het kennelijk ook niet de moeite, volstrekt verbijsterend. Ze verdienen deze puinhoop!"
Een Amerikaanse lezer schrijft: "Low turn-out in by-elections often bring strange results. This one was particularly irrational. US economy is doing better than most around the world, unemployment is much diminished from worst period. Life in US is generously good for so many...so, no good deed, even in government, goes unpunished."
De Huffington Post wijst er op dat de Republikeinen weliswaar 53% van de senaatszetels hebben maar slechts 46% van de kiezers. Een vertekenend gevolg van het districtenstelsel...
Het was de laagste opkomst sinds 1942
The Daily Beast stelt dat de meeste Republikeinen niet meer de anti-homo kaart spelen omdat inmiddels de meerderheid van de Amerikanen voor huwelijksgelijkberechtiging is.