zaterdag 14 oktober 2017

216. Vertrouwen in de toekomst? Zelfbeschikking! (1)

Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Daarin zijn veel punten opgenomen die aansluiten op het Regenboog Stembusakkoord. Dat werd op 7 maart 2017 gesloten tussen het COC en acht partijen die nu 98 zetels hebben van de 150 in de Tweede Kamer. Daaronder de beoogde regeringspartijen VVD en D66, en partijen die in de oppositie zullen komen: GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus en PvdD. Is deze goede oogst van het regeerakkoord ook zo gunstig vanuit het gezichtspunt van zelfbeschikking? Wat heeft dat te maken met het Wilhelmus en met het Rijksmuseum? Ik leg het regeerakkoord in dit bericht in de serie over de Nederlandse verkiezingen langs de meetlat van zelfbeschikking.

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet en seksuele identiteit
In artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat niemand gediscrimineerd mag worden. In de opsomming van discriminatiegronden ontbreekt homo/heterosekualiteit. De nieuwe regering is voornemens voorstellen te gaan doen om dat er wel in op te nemen. Een grote meerderheid is daar nu voor. Voor een grondwetswijziging is na nieuwe verkiezingen een tweederde meerderheid nodig in Tweede en Eerste Kamer. Zolang dat nog niet gebeurd is, valt homoseksualiteit onder de brede formulering in artikel 1: "of op welke grond dan ook."

Meerouderschap wettelijk regelen 
Steeds meer kinderen groeien op onder meerouderschap. Bijvoorbeeld een vriendenpaar en een vriendinnenpaar die gezamenlijk een of meerdere kinderen opvoeden. Het is vooral in het belang van die kinderen dat het biologisch en sociaal ouderschap goed geregeld zijn. De nieuwe regering heeft nieuwe wetgeving niet tegen gehouden maar wil eerst nog een studiecommissie instellen. Dat werkt vertragend maar leidt vermoedelijk niet tot afstel omdat ook hier een vereiste meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer vóór is.  

Discriminatieverbod  uitbreiden en geslachtsregistratie verminderen
De nieuwe regering wil het huidige discriminatieverbod op grond van homoseksualiteit handhaven en wil het uitbreiden zodat ook trans- en interseksuelen eronder zullen vallen. Hiermee hangt samen dat de nieuwe regering geslachtsregistratie zoveel als mogelijk wil afschaffen opdat trans- en interseksepersonen niet onnodig geperst worden in een star man/vrouw-hokje. Geslachtsregistratie in paspoorten blijft wel vereist door internationale verdragen daarover. Het is niet te verwachten dat dit wereldwijd snel zal veranderen.

Discriminatie op scholen tegengaan
Op scholen vindt discriminatie op grond van seksuele identiteit nog steeds op grote schaal plaats. Zo is 'homo' nog altijd op schoolpleinen het meest voorkomende scheldwoord. Ook geven nog niet alle scholen de verplichte voorlichting over homoseksualiteit. Zie hierover mijn blogberichten 60, Homovoorlichting en 162, Homovoorlichting op school moet beter. De nieuwe regering zet dit beleid voort. Het is nog niet bekend wie dit gaat coördineren.

Emancipatie bevorderen in Nederland en het buitenland
De nieuwe regering blijft homo/lesbische emancipatiebewegingen bevorderen in binnen- en buitenland. Er ontstond hierover enige zorg omdat twee christelijke partijen aan de nieuwe regering gaan deelnemen. Maar ook die partijen staan achter het bevorderen van emancipatie in het kader van het voorkomen en van het tegengaan van discriminatie.

Voltooid leven erkennen?
De twee christelijke partijen staan niet achter het voorstel om die mensen te helpen die weloverwogen een einde aan hun leven willen maken omdat zij hun leven als voltooid zien. Deze christelijke partijen hebben vastgelegd dat zij geen andersdenkende leden van de volksvertegenwoordiging zullen dwingen tegen hun geweten in te gaan stemmen. Uit het oogpunt van zelfbeschikking is dit een belangrijke initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer.

Referendum afschaffen en burgemeestersverkiezingen?
De nieuwe regering zal de wet op een adviserend referendum afschaffen omdat dit een te grof middel is om tot verantwoorde besluitvorming te komen. Het houden van referenda lijkt heel democratisch maar vormt een reële bedreiging voor het zelfbeschikkingsrecht van individuen en minderheden omdat democratie dan dreigt te worden opgevat als dictatuur van meerderheden of zelfs (bij een lage opkomst) van een minderheid. Zie voor verdere onderbouwing van mijn standpunt de blogberichten 139, Referendum? Schijnvertoning! (1) en 180, Referendum? Schijnvertoning! (2). Een vergelijkbaar gevaar dreigt bij het invoeren van een gekozen burgemeester, zoals de nieuwe regering wil. Dat tast de positie aan van de gekozen gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente door autocratische leiders van het type Trump. Zie hierover bericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?

Legalisering wietteelt
De nieuwe regering is bereid een proef te doen om in een aantal gemeenten vanwege de overheid wiet te laten telen. De bedoeling is hierdoor de kwaliteit te verbeteren en de criminaliteit terug te dringen. Als die proef slaagt dan kan de wietteelt gelegaliseerd worden, zoals dat in een aantal staten in de VS en een land als Uruguay al het geval is.

Rijksmuseum? Openluchtmuseum en Fries Museum!
Hoewel de nieuwe regering veel aandacht geeft aan de regio's buiten de Randstad is het verplicht bezoeken van het Rijksmuseum in Amsterdam door scholieren daarmee in strijd. Het is goed dat leerlingen in aanraking komen met onze geschiedenis maar dat kan dan beter in het Openluchtmuseum in Arnhem waar veel aandacht is voor het platteland en waar de Canon van Nederland goed te zien is. In Friesland komen stemmen op om met de leerlingen van Friese scholen het prachtige Fries Museum in Leeuwarden te gaan bezoeken.

Wilhelmus? Fries en Europees volkslied!
Het voorstel van de nieuwe regering is om in de scholen meer aandacht te besteden aan het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus. Dat heeft in Friesland tot de reactie geleid om ook aandacht te besteden aan het Friese volkslied (dat in Friesland veel meer gezongen wordt dan het Wilhelmus). En waarom dan ook niet in Nederland op scholen en daarbuiten meer aandacht voor het spelen van het (informele) Europese volkslied van Van Beethoven?

Is het regeerakkoord niet meer dan een lijst van beleidsvoornemens?
Critici zeggen dat het regeerakkoord niet meer is dan een lijst van beleidsvoornemens. Wie mijn boodschappenlijstje hierboven bekijkt, wordt in die indruk bevestigd. Toch zitten er achter die voornemens een paar veronderstellingen die om nadere aandacht vragen. Zoals het spreken over de "gewone, normale Nederlanders". Daarover een volgende keer meer.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

zaterdag 7 oktober 2017

215. Genderneutraal? Genderpluriform!

Het begrip 'genderneutraal' duikt nu overal op. De bedoeling is dat de zwart/wit-begrippen 'man/vrouw' en ook 'mannelijk/vrouwelijk' niet meer misbruikt worden om mensen in op te sluiten. Een loffelijk streven voor wie streeft naar meer menselijke zelfbeschikking. Veel mensen denken echter dat hen iets afgepakt wordt. Dat komt door het woordje 'neutraal'. Alsof we allemaal grijze muizen moeten worden. Waar komt dat woord vandaan? En is dat erg gevaarlijk voor humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen?

Mijn kritiek op begrippen als 'neutraal' en 'normaal'
De woorden 'neutraal' en 'normaal' zijn gebaseerd op een verkeerde interpretatie van het begrip 'gelijkheid' uit de leus van de Franse en Bataafse Revolutie: "vrijheid, gelijkheid en broederschap". Gelijkheid wordt in die interpretatie opgevat als gelijkvormigheid. En dat staat op gespannen voet met het begrip vrijheid. Gelijkheid moet daarom worden opgevat als gelijkwaardigheid in veelvormigheid. Normaal betekent zowel gangbaar als gewenst. Dat brengt afwijkend gedrag en minderheden in gevaar. Neutraal suggereert waardevrij maar dwingt juist iedereen in een keurslijf van een dictatoriale meerderheid of zelfs een onverdraagzame minderheid. Omdat gendergelijkwaardig en -veelvormig een veel te veel wijdlopige omschrijving is, stel ik genderpluriform voor. Dat idee komt uit het onderwijs.

Mijn ervaring in het openbaar onderwijs: van neutraal naar pluriform
Van 1988 tot 2013 was ik voorzitter van het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO. (Zie hiervoor mijn memoires: Humanisme als zelfbeschikking; levensherinneringen van een homohumanist, 2016). In de Nederlandse grondwet staat nu in artikel 23.3: "Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij wet geregeld." Dat werd in het verleden (net als in Frankrijk) meestal neutralistisch opgevat. Namelijk dat aan godsdienst en levensovertuiging geen enkele aandacht mocht worden besteed. Alsof je iemand of iets eerbiedigt door hem/haar/het te negeren! Inmiddels is die neutralistische interpretatie mede door mijn toedoen vervangen door een pluralistische. Daardoor kunnen overal op openbare scholen de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs worden aangeboden, nu zelfs door de landelijke overheid bekostigd.

Taal en zelfgekozen identiteiten
Genderpluriform betekent niet dat mensen een identiteit wordt afgepakt maar dat zij die vrij kunnen kiezen. Identiteit wordt daardoor niet opgedrongen maar iets van vrije keuze: zelfbeschikking dus. Dit uitgangspunt onderbouw ik verder in mijn Tresoar-lezing Identiteit als keuze. Het begrip 'genderneutraal' is weer een voorbeeld van een uiterst ondoordachte vertaling van de Engelstalige begrippen 'gender neutrality & gender-neutral'. Die hebben in de Verenigde Staten geleid tot een hysterisch verzet tegen 'genderneutrale toiletten' door mensen die allemaal thuis zulke toiletten hebben staan. Als we het nu toch hebben over het versterken van de Nederlandse identiteit dan zou men er verstandig aan doen om te beginnen met het ophouden met het klakkeloos overnemen van ondoordachte discussies uit het buitenland. Nog een paar verwarring scheppende voorbeelden: een juiste vertaling van het Engelstalige 'religion' is niet 'religie' maar 'godsdienst' of 'levensovertuiging' al naar gelang wat de spreker of schrijver zelf bedoelt. Het zelfde geldt voor 'equality' dat ofwel 'gelijkvormigheid' ofwel 'gelijkwaardigheid' betekent. En het zelfde geldt voor 'homofoob' dat geen ziekte is maar 'homovijandig' betekent. En voor het 'homohuwelijk' dat helemaal niet bestaat omdat het om één en hetzelfde huwelijk gaat. Waarom lijden aan de Engelse ziekte als het Nederlands veel helderder is? Neem alleen al het feit dat geen enkele andere taal dan het Nederlands het woord en de onderliggende  betekenis van 'polderen' kent, met alle ontwrichtende maatschappelijke gevolgen (zie Koerdistan en Catalonië !) van dien.

Naschrift. Mijn meest gelezen blogbericht over onderwijs is nummer 27: "Dachautje spelen", gevolgd door nummer 114: Identiteit als keuze, nummer 41: Piet Thoenes van Dachau tot Utopia, nummer 60: Homovoorlichting, nummer 107: Homostudies Utrecht, blog nummer 162: Homovoorlichting op school moet beter, nummer 39: Gered door studentendecaan, nummer 23: Onderwijsverleden, nummer 48: Jubeljaar 1971, en als mijn minst gelezen blog over onderwijs nummer 35: Twee katholieke kandidaatsexamens.

De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal? gevolgd door nummer 17 over Disadvantaged by English, door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please!, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en nummer 10 over Vlaanderen & Nederland.zaterdag 30 september 2017

214. Is Duitsland na verkiezingen rechts-populistischer?

Op 24 september 2017 vonden de Bondsdagverkiezingen plaats in Duitsland. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog komt er een rechts-populistische partij in de Bondsdag. En behalen de christendemocraten en de sociaaldemocraten de slechtste resultaten. De door vele media voorspelde rechts-populistische golf kwam er niet in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. Heeft die nu wel toegeslagen in Duitsland? Of zien de feiten er anders uit? En wat zijn de gevolgen voor de homo/lesbische beweging in Duitsland en de Europese Unie?

Landelijke verkiezingsuitslagen
De vorige Bondsdagverkiezingen waren in 2013. Toen haalden de christendemocratische CDU/CSU 42%, nu 33%. Toen haalde de sociaaldemocratische SPD 26%, nu 21%. Toen haalde de rechts-populistische Alternative für Deutschland AfD niet de kiesdrempel met 4,7%, nu werd ze de derde partij met 13%. Toen haalde liberale FDP ook de kiesdrempel niet met 4,8%, nu werd ze vierde met 11%. Toen haalden de Groenen 8%, nu werden ze vijfde met 9%. En toen haalde Die Linke 9% en nu weer, waarmee ze de zesde partij werden. Wat aantal partijen betreft, begint Duitsland een beetje op de rest van Europa te lijken. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van een rechts-populistische partij. Maar voor Duitsland met zijn nazistische oorlogsverleden is dat voor vele Duitsers en Europeanen schrikken.

Regionale verschillen
Wie een verklaring zoekt voor de opkomst van de AfD kan het beste naar de regionale verschillen kijken. Dan valt het op dat de AfD het best gescoord heeft in de voormalige Oost-Duitse deelstaten. In het bijzonder in Dresden en het oostelijk deel van Saksen. Dat zijn nu juist de gebieden waar grote delen van de bevolking zich achtergesteld voelen bij de voormalige West-Duitse deelstaten. En de gebieden waar men de minste ervaring heeft met buitenlanders en asielzoekers. Uit een onderzoek is gebleken dat slechts 31% van de AfD-kiezers uit overtuiging op die partij heeft gestemd. Een meerderheid van 60% deed dat uit teleurstelling over andere partijen. Een vergelijkbare meerderheid van 55% van de ondervraagde AfD kiezers vindt dat die partij te weinig afstand neemt van extreem-rechtse opvattingen. Het is dus een vooroordeel om alle AfD-stemmers te zien als neonazi's.

Verschillen naar opleiding, leeftijd en geslacht
De AfD-kiezers zijn gemiddeld lager opgeleid dan de overige kiezers. Dat past in het beeld van de rest van Europa. Men zou kunnen verwachten dat proteststemmers vooral te vinden zijn onder jongeren en ouderen maar dat is niet het geval. Dat geldt wel voor de groep van 35 tot en met 44-jarigen. Ik heb hier geen verklaring voor. Opvallend is dat bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen op de AfD stemmen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder CDU/CSU-kiezers. Zouden deze AfD-mannen moeite hebben om op een partij te stemmen met een vrouw als lijsttrekker? En veel vrouwen dat juist liever wel doen? Seksisme dus?

Waar komen rechts-populistische stemmers vandaan?
Een belangrijke verklaring voor de groei van het aantal AfD-kiezers is dat een kwart in 2013 niet gestemd heeft en in 2017 wel. Een kwart stemde in beide jaren op de AfD. De overige helft stemde in 2013 op een andere partij, gedeeltelijk rechts en deels links. Vooral in de vroegere Oost-Duitse deelstaten stemden huidige AfD-kiezers in 2013 op Die Linke. Alleen in voormalig Oost-Berlijn bleef Die Linke een partij van enige plaatselijke betekenis. Dat uiterst links en uiterst rechts in elkaar overlopen, dat is ook in Nederland het geval .

Rechts-populistische verdeeldheid
In blogbericht 195, Wat kunnen we van de Duitse verkiezingen leren?, schreef ik al dat rechts-populistisch Duitsland onderling zeer verdeeld is. Dat blijkt ook uit bovenstaande gegevens. De dag na de verkiezingen stapte de AfD-partijvoorzitter uit de partij en gaat als eenpersoonsfractie in de Bondsdag zitten omdat zij de partijleiding te rechts vindt. De AfD begon in 2013 als een anti-euro-partij. Maar sinds het stukken beter gaat met de euro en na de toevloed van vluchtelingen is het vooral een anti-vluchtelingen-partij geworden die in meerderheid bestaat uit proteststemmers die ontevreden zijn over andere partijen maar die onderling vaak van mening verschillen. Dat voorspelt niet veel goeds voor die partij.

Vergelijking met de rest van Europa
Vergeleken met de rest van Europa liep Duitsland uit de pas vanwege het ontbreken van een rechts-populistische partij in de volksvertegenwoordiging. In de afgelopen jaren kwam de AfD al in 13 van de 16 parlementen in de Duitse deelstaten. Deze ontwikkeling is dus te voorzien geweest. De binnenkomst van de AfD in de Bondsdag komt niet uit de lucht vallen maar is eerder het zichtbaar worden van een ondergronds gebleven ontwikkeling. Duitsland is dus niet plotseling rechts-populistischer geworden. Dat neemt niet weg dat de rest van de Bondsdag er verstandig aan doet om de zorgen van die burgers die zich achtergesteld voelen serieuzer te nemen. Dat geldt met name voor de voorheen Oost-Duitse deelstaten.

Gevolgen voor de homo/lesbische beweging
Gelukkig is de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht nog net voor deze verkiezingen wettelijk geregeld. Anders dan in Nederland maar in lijn met de rest van Europa is rechts-populistisch Duitsland overwegend homovijandig. Er is dan ook alle reden voor de (zwakke) homo/lesbische beweging in Duitsland om aanzienlijk meer te doen aan zelforganisatie en te werken aan bondgenootschappen met verwante, ook op emancipatie gerichte bewegingen en met maatschappelijke sleutelfiguren die voor emancipatie zijn. Ook is meer Europese samenwerking belangrijk. Vooral vanwege de meest overheersende homovijandigheid in Oost-Europa. Huwelijksgelijkberechtiging is daar nog ver te zoeken.Naschrift. Mijn meest gelezen blogbericht over Duitsland is nummer 195: Wat kunnen we van de Duitse verkiezingen leren?  (de grootste stijger in deze blogserie), gevolgd door nummer 156: Hoe de Stasi zakte voor 'Homoseksuaiteit als toetssteen', nummer 117: IHEU & Duitsland en nummer 68: De val van de Berlijnse Muur.

zaterdag 23 september 2017

213. Is homo/lesbische gezichtsherkenning gevaarlijk?

De Pools/Amerikaanse onderzoeker Kosinski, verbonden aan de Stanford University in Californië, zegt een computerprogramma te hebben ontwikkeld waardoor homoseksuele vrouwen en mannen in negen van de tien gevallen als homo of lesbisch herkend zouden worden. In blogbericht 72 heb ik aangetoond dat veel onderzoek rond homoseksualiteit onwetenschappelijk, onethisch en zelfs gevaarlijk is. Is dat in geval ook zo? En waarom?

Misleidend onderzoek rond homoseksualiteit
In mijn proefschrift Homoseksualiteit in Nederland, studie van een emancipatiebeweging (Amsterdam 1982) maak ik al aannemelijk dat homoseksualiteit een biologische oorsprong heeft. Dat men door de zogenaamde 'verleiding' homoseksueel zou kunnen worden, is een sprookje gebleken. Veel gedane onderzoekingen zijn niet gebaseerd op representatieve steekproeven en weerspiegelen meestal de bestaande vooroordelen en niet de feiten.

Wetenschappelijke bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski heeft gebruik gemaakt van gegevens ontleed aan dating sites over 35.000 blanke Amerikaanse mannen en vrouwen, homo- en heteroseksuelen tussen de 18 en 40 jaar. Bij homomannen heeft hij onder andere gelet op smallere wenkbrauwen en gezichtsbeharing. Bij lesbische vrouwen op het veel minder gebruiken van make-up, op het minder gebruik maken van onthullende kleding en het vaker dragen van een baseballcap. Men hoeft niet doorgeleerd te hebben in methodologie van wetenschappelijk onderzoek om meteen te begrijpen dat deze kenmerken meer zeggen over bestaande subculturele modes dan over een homoseksuele oriëntatie die uit gezichtsherkenning zou blijken! Het is onbegrijpelijk dat serieuze media dit soort berichten verspreiden zonder dat daar wetenschappers naar hebben gekeken. Zou Kosinski bovendien nog nooit van biseksualiteit hebben gehoord?

Ethische bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski vindt zijn onderzoek onder andere belangrijk omdat daaruit zou blijken dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn. Daar is al heel wat onderzoek naar gedaan. Maar wat is het belang daarvan? Denkt hij werkelijk dat zwarten en (on)godsdienstigen minder gediscrimineerd zouden worden omdat huidskleur en (on)godsdienstigheid aangeboren zouden zijn? Homorechten zijn mensenrechten en die hebben iedereen ongeacht zijn of haar al dan niet aangeboren eigenschappen. Belangrijke ethische bezwaren zijn bovendien de maatschappelijke gevaren door grootschalig homovijandig misbruik van dit onderzoek.

Maatschappelijke gevaren van dit onderzoek
In 79 landen is homoseksualiteit strafbaar, veel daarvan zijn voormalige Britse koloniën. In zeven landen staat op homoseksualiteit nog altijd de doodstraf, alle zeven zijn islamitisch geregeerde landen. Maar ook in veel andere landen is sprake van homovervolging, zoals in Rusland. Slechts in ruim twintig landen is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In een dergelijke overwegend homovijandige wereld is het op zijn zachtst gezegd naïef en op zijn hardst gezegd misdadig om homovervolgers instrumenten in handen te geven om het mensenrecht op zelfbeschikking nog grootschaliger en wreder aan te tasten.
Meest gelezen blogberichten over homoseksualiteit
Het meest gelezen blogbericht over homoseksualiteit is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Daarop volgen nummer 32 over mijn eerste vriendje, nummer 29 over de Russische homovervolging, nummer 45 over Gerard Reve en Antoine Bodar, nummer 37 over de rampenzomer 1967, nummer 19 over de wereldwijde Britse homovervolging, nummer 51 over Homostudies, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 78 over homoseks en jongeren, en als tiende, nummer 28 over mijn homojeugd.


zaterdag 16 september 2017

212. CDA-aanval op zelfbeschikking (2)

In zijn Schoo-lezing op 4 september 2017 zet CDA-leider Van Haersma Buma zijn aanval op zelfbeschikking voort. In mijn blogbericht nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking (1), heb ik al aangetoond dat Nederland niet "van oorsprong christelijk" is. En dat het praten over "normen en waarden" verduisterend taalgebruik is. In zijn lezing voegt hij er aan toe dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend. Dat "de boze burger" een "gewone Nederlander" zou zijn. Dat een "verlichte islam" een ijdele hoop zou zijn. Dat het belang van het individu "minder nadruk" zou moeten krijgen. En dat vrijheid en gelijkheid "uit de christelijke traditie" zouden zijn voortgekomen. Deze opvattingen bedreigen de humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen in Nederland en in Europa. Iedere Nederlander zou op zijn/haar hoede moeten zijn. Waarom vind ik dat?

Wordt aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde toegekend?
Als Buma zegt dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend, betekent dit dat hij meer onvrijheid en ongelijkheid wil. Dat is een rechtstreekse aanval op het beginsel dat mensen zelf zin en vorm moeten kunnen geven aan hun leven zolang zij het recht op zelfbeschikking van anderen niet aantasten. Dit beginsel ligt ten grondslag aan zowel onze grondwet als de internationale mensenrechtenverdragen. Zolang hij niet aangeeft welke onvrijheden en ongelijkheden hij wil bevorderen, vraagt hij ons om een blanco check die hij naar eigen willekeur kan invullen. Denkt Buma dat vrijheidlievend Nederland dat pikt?

Is "de boze burger" een "gewone Nederlander"?
In blogbericht 130, "Daar moet een piemel in", toon ik aan dat heel veel boze burgers ten onrechte de indruk wekken namens "het volk" te spreken. Het is immers kenmerkend voor populistische media en politici dat zij boze burgers naar de mond praten. Buma wekt de indruk ook op die populistische toer te gaan. Dat versterkt de misvatting dat democratie een dictatuur van een meerderheid, of zelfs van een luidruchtige boze minderheid, zou zijn. Zie mijn blogbericht 34 over Vijf misverstanden over democratie. (Nu ik dit schrijf, hoor ik op de radio boze toeristen uit Nederland die klagen dat zij zo lang op hulp hebben moeten wachten op Sint Maarten en geen enkele aandacht hebben voor het leed dat de eilandbewoners is overkomen: is dit volgens Buma nu christelijke naastenliefde geworden?)

"De" islam bestaat niet
In het boek "Rob Tielman; een begeesterd humanist" van Bert Gasenbeek en Floris van den Berg staat mijn artikel "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" (blz. 300-308). Daarin maak ik duidelijk dat binnen de godsdiensten uiterst verschillend wordt gedacht over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het is dus veel te makkelijk om, zoals Buma doet, alle islamieten op één grote hoop te gooien. Over kennis van de door hem zo geprezen (protestants)christelijke traditie gesproken: hij zou toch de leuze uit de Nederlandse reformatie "Liever Turks dan Paaps" moeten kennen.  Over de grote verscheidenheid in opvattingen onder alleen al de Nederlanders met een Turkse achtergrond schreef ik blogbericht 70: Turkse troebelen (1). "De" islam bestaat dus niet.

Minder nadruk op individu bedreigt mensenrechten
Ten onrechte suggereert Buma dat een nadruk op het individu de gemeenschapszin zou ondermijnen. Het is het welbegrepen eigenbelang van iedereen om niet alleen aan het beperkte eigenbelang te denken maar juist ook aan wat wij als gemeenschappelijk belang hebben. Het maakt echter een groot verschil of je dat gemeenschappelijke van boven af wilt opleggen zoals Buma kennelijk wil: van het verplicht zingen van het Wilhelmus tot de herinvoering van de dienstplicht. Of dat je iedereen wilt overtuigen van de noodzaak om samen te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Het zijn nu juist de door Buma zo verheerlijkte "boze burgers" die vaak in overmaat lijden aan het verschijnsel 'Ikke, ikke en de rest kan stikke' waardoor gemeenschapszin en sociale samenhang ondermijnd worden.

Vrijheid en gelijkheid zijn niet voortgekomen uit christelijke traditie
De idealen van de Franse en de Bataafse Revolutie werden vanuit de door Buma zozeer bezongen christelijke traditie aanvankelijk juist tegengewerkt. (De anti-revolutionairen!) Het had hem gesierd als hij de grote waarde van de seculiere en humanistische tradities in Nederland op zijn minst ook vermeld had. Het is tegenstrijdig om vrijheid en gelijkheid als traditionele christelijke waarden te omschrijven en ze dan vervolgens te willen inperken.

Buma bedreigt humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen
Deze aanval op het zelfbeschikkingsrecht bedreigt de humanistische, de vrouwen- en de homo/lesbische emancipatiebeweging. Dit past weliswaar in de eeuwenoude christelijke traditie maar het zou toch historisch gezien juister zijn geweest als hij zich duidelijker had uitgesproken over het maatschappelijke belang van deze emancipatiebewegingen. Nu wekt hij toch vooral de indruk de verworvenheden hiervan te willen terugdraaien. Alleen al door anti-humanistische, homo- en vrouwvijandige boze burgers ineens "gewoon" te noemen.

Bedreigt Buma de toekomst van Europa?
In blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning!, beschrijf ik enkele zeer fundamentele bezwaren tegen het gehouden Oekraïne-referendum. Buma heeft een kwalijke, Europa bedreigende rol gespeeld door een minderheid van 20% boze burgers naar de mond te praten. Gelukkig zonder succes, mede dankzij een deel van zijn CDA-aanhang die wel het belang van de Europese Unie onderkent. Hopelijk kunnen die CDA'ers ook iets doen aan die Europese christendemocraten (zoals in Hongarije) die een Europese rechtstaat bedreigen. 

Bedreigt Buma de toekomst van Nederland?
Na deze Schoo-lezing van Buma is het nog onbegrijpelijker dat de SP Buma als premier wilde en niet met de VVD wilde regeren. Kritiek op de VVD is zeker mogelijk maar die partij denkt positiever over menselijke zelfbeschikking dan het CDA. De SP is tegen een zelfgekozen levenseinde. Hun heulen met een CDA die inmiddels de VVD rechts heeft ingehaald en hun weigering om met de VVD te gaan regeren, maken de SP er mede voor verantwoordelijk dat er nu een meer rechtse regering komt dan noodzakelijk is geweest.

Is Buma Fries-nationalistisch?
In een van de (te) vele praatprogramma's kwam de kritiek voorbij dat de opvattingen van Buma "Fries-nationalistisch" zouden zijn. Waaruit maar weer blijkt hoe weinig landelijke media over Friesland weten. Het Friese nationalisme is (anders dan de meeste andere) veel progressiever dan de conservatieve Buma: opener, pluralistischer, verdraagzamer en meer op zelfbeschikking van individuen en minderheden gericht. Ter informatie van de vele Fries-onkundigen verwijs ik naar mijn hieronder staande serie blogberichten over Friesland.

Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige, nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!, nummer 175 over Frieslands 'iepen mienskip' en nummer 176 over Friezen uitvinders poldermodel.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


zaterdag 9 september 2017

211. Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?

De regeringsvorming in Nederland is nog steeds niet afgerond. Inmiddels is wel uitgelekt dat overwogen wordt om in de toekomst de burgemeester te laten kiezen. Dat lijkt heel democratisch maar is dat zo? Wat zijn de gevolgen voor homo/lesbische minderheden?

De gemeenteraad is in Nederland het hoogste gezag in de gemeente
In de Nederlandse grondwet is het hoogste gezag in de gemeente de gekozen raad. Die stelt een vertrouwelijke selectiecommissie samen waarin meestal alle fractievoorzitters zitten. Dus niet alleen degenen die tot een meerderheid behoren maar ook de kleinste minderheden in de raad zijn daarin vertegenwoordigd. Wie democratie niet opvat als de dictatuur van de meerderheid zal het met mij eens zijn dat dit heel democratisch is. De commissaris van de koning en de minister van binnenlandse zaken zien er ook op toe dat dit selectieproces democratisch verloopt. Deze vertrouwelijke procedure zorgt ervoor dat plaatselijke populistische gelukszoekers hier weinig te zoeken hebben. En dat bestuurders die elders hebben laten zien dat zij bekwaam zijn een redelijke kans maken. Verkiezingen van burgemeesters leiden elders in de wereld vaak tot het soort kandidaten die eerder op hun mooie uiterlijk en beloftes worden uitgekozen dan op hun gebleken bekwaamheden als bestuurders. Voordrachten door de raad worden in de regel door de regering overgenomen.

Twee kapiteins op één schip: daar komen problemen van
Een gekozen burgemeester leidt er toe dat er twee kapiteins komen op het schip van de gemeente. Men kan wel een taakverdeling maken maar het leidt in alle gevallen tot een inperking van de macht van de plaatselijke volksvertegenwoordiging. Minder democratisch dus in plaats van meer. Bovendien ontstaan er altijd problemen over de afbakening van de bevoegdheden tussen raad en burgemeester. Omdat zij beiden door de kiezers gekozen zijn, denken ze evenveel recht van spreken te hebben. Omdat de burgemeester het eens is met zichzelf en de raad meestal onderling verdeeld is, leidt de gekozen burgemeester tot een sluipende uitholling van de macht van de volksvertegenwoordiging. Dat is dus minder democratisch als men vindt dat democratie geen dictatuur van een meerderheid moet zijn.

Een raad is democratischer dan één persoon
Een persoon die door een meerderheid van de kiezers gekozen is, vertegenwoordigt vaak niet de meerderheid van alle stemgerechtigden. Neem bijvoorbeeld Trump, Erdogan en Poetin. Een gekozen burgemeester vergroot dus de kans op het kiezen van populistische personen die al snel in de verleiding komen om zich autocratisch te gaan gedragen. Dat maakt de kans groter dat die persoon op gespannen voet komt te staan met de bewakers van de rechtsstaat zoals de rechtsspraak en de media. Ook dat verschijnsel zien we over de hele wereld. Er is hier dus sprake van een uitholling van de democratie opgevat als de maatschappelijke vormgeving van zelfbeschikking van en mensenrechten voor iedereen.

Het poldermodel vraagt om iemand die boven de partijen staat
Net zoals ons staatshoofd en de commissarissen van de koning is de burgemeester van belang als iemand die boven de partijen staat. Een poldermodel met ontelbare politieke partijen en langdurige besluitvormingsprocessen is gebaat bij een persoon die niet een toevallige meerderheid vertegenwoordigt maar boven alle partijen staat waarin zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigd weten. Er wordt veel geklaagd over ons oude poldermodel maar zij veronachtzamen de grote voordelen die het ons gebracht heeft.

Homoseksualiteit als toetssteen
Wie de vooruitgang ziet die de homo/lesbische bewegingen hebben geboekt, zal moeten toegeven dat die niet tot stand is gekomen dankzij maar ondanks populistische autocraten. Die vooruitgang is vooral tot stand gekomen dankzij de erkenning dat mensenrechten ook homorechten inhouden. Overal waar populistische leiders zogenaamd democratisch maar in werkelijkheid autocratisch te werk gaan, is homo/lesbische gelijkberechtiging afwezig of uiterst kwetsbaar. Openlijk homo/lesbische bestuurders zijn alleen te vinden in landen met parlementaire democratie waarin mensenrechten van minderheden gerespecteerd worden.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


vrijdag 1 september 2017

210. Zijn media handlangers van populisten? (1)

Britten blijken veel vaker populist dan Nederlanders. Komt dat door de Britse media? Of door het districtenstelsel? Verklaart dit de Brexit? En de van oudsher homovijandige media?

Britten en Nederlanders vergeleken
Het internationale onderzoeksbureau Kantar Public heeft in enkele landen onderzocht hoe populistisch daar gedacht wordt. In dit bericht vergelijk ik Britten en Nederlanders. Bijna de helft van alle Britten (46%) voelt zich in eigen land gemarginaliseerd. In Nederland is dat een minderheid van 26%. Een minderheid (47%) van de Britten denkt positief over het functioneren van de eigen democratie. In Nederland is dat een ruime meerderheid van 60%. Van de Britten is een minderheid van 43% het eens met de standpunten van de partij waarop men de laatste keer gestemd heeft en de rest stemde op die partij omdat men het alternatief erger vond. In Nederland is een ruime meerderheid van 62% het eens met de partij waarop men stemde. Laagopgeleiden stemmen populistischer dan hoogopgeleiden.

Het districtenstelsel pakt ondemocratisch uit
Wie denkt dat democratie de dictatuur van een meerderheid is, vindt het districtenstelsel democratisch. Maar wie democratie eerder opvat als de maatschappelijke vormgeving van menselijke zelfbeschikking en mensenrechten vindt dat het zeer ondemocratisch is om een landelijke minderheid van 45% van de bevolking geen enkele zetel in het parlement te geven. Omdat minderheden in het districtenstelsel genegeerd worden, is het begrijpelijk dat Britten ontevreden zijn over het functioneren van hun volksvertegenwoordiging. Door het meerpartijenstelsel in Nederland voelt men zich veel beter vertegenwoordigd omdat er meer te kiezen valt. En het kenmerkende Nederlandse poldermodel vergroot het draagvlak.

Het Brexit-referendum was ondemocratisch
Door de lage opkomst (vooral onder jongeren die tegen waren) was een meerderheid van de stemmers voor de Brexit maar dat weerspiegelde niet de werkelijke verhoudingen onder alle stemgerechtigden. Door een ingewikkelde besluitvorming te versimpelen tot een keuze tussen ja en nee, kan een kleine meerderheid van de stemmers iets anders beslissen dan wat een grote meerderheid van alle stemgerechtigden het beste vindt. Het kwalijke van referenda is niet alleen dat minderheden genegeerd worden maar ook dat door een lage opkomst een populistische minderheid een meerderheid van stemgerechtigden monddood kan maken. Referenda lijken op het eerste gezicht democratisch maar zijn het tegendeel.

Homoseksualiteit als toetssteen
Ook hier is homoseksualiteit een toetssteen. Het is een erge aantasting van democratische mensenrechten als een meerderheid het een homo/lesbische minderheid onmogelijk maakt om het eigen leven zelf zin en vorm te geven. Sinds het proces tegen Oscar Wilde in 1895 hebben Britse homovijandige media het leven van de homominderheid vergald. Hoe is dat te verklaren? Op homoseksualiteit stond in Britse gebieden tot 1861 de doodstraf en was het tot 1967 strafbaar. Britse kranten zijn meer dan Nederlandse afhankelijk van de losse verkoop en kranten verkochten daar beter met sensatie- dan met achtergrondverhalen.

In Nederland eindigde de strafbaarstelling van homoseksualiteit in 1811 dankzij de Franse en de Bataafse Revolutie. Mede daardoor en dankzij de verzuiling kon de homo/lesbische minderheid zich vroeg tot een mini-zuiltje ontwikkelen die homovijandige mediaberichten kon helpen corrigeren. Dankzij de strategie van zelforganisatie en het benaderen van sleutelfiguren en bondgenoten werd Nederland in 2001 wereldwijd het eerste land dat de huwelijksgelijkberechtiging tot stand bracht. Zelfbeschikking won het hier van populisme.

In een volgende bericht in deze serie ga ik dieper in op Nederlandse media en populisme. 

Mediakritiek
Het best bekeken in deze, sterkst gestegen, serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in aantallen lezers gevolgd door de blognummers 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blogbericht nummer 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws?, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 63 over Mediamissers,  nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, en nummer 62 over Geschiedvervalsing. De twee meest recente blogberichten in deze mediakritische serie zijn nummer 183 over de vraag: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 209 over de vraag: Zijn media handlangers van terroristen?

Engels/Britse onderwerpen
De meest bekeken blogberichten over Engels/Britse onderwerpen zijn (in volgorde van populariteit) blogbericht nummer 19: "No sex please, we're British!", 17: Disadvantaged by English, nummer 22: Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, 20: No Dutch please!, 44: Mediamanipulatie, nummer 140: Brexit? Schotland Exit!, 123: IHEU & Engeland, 79: Alan Turing (1912-1954), de weggestopte held, 66: Pride en blogbericht nummer 152: Brexit? Referendum exit! Het meest recente Engels/Britse blogbericht is nummer 198 over de vraag: Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?