zaterdag 12 oktober 2019

315. Vrijheid van meningsuiting

In mijn vorig blogberichten, Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging en Vrijheid van onderwijs, laat ik zien dat op salafistische moskeescholen onderwijs wordt gegeven waarin wordt aangezet tot haat, tot geweld en zelfs tot het doden van mensen met een andere of geen godsdienst, net zoals afvalligen en homoseksuelen. Het gaat om ± vijftig koranscholen met ± duizend leerlingen die dit onderwijs volgen in avonduren en/of weekeinden. Deze ± 50 uiterst extremistische islamitische scholen kunnen zich overigens naast de vrijheden van godsdienst en onderwijs ook beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Is dat wel terecht?

Artikel 7 van de grondwet
Over artikel 7 van de grondwet is veel geschreven. Ik beperk mij in dit bericht niet alleen tot dat islamitisch onderwijs waarin in strijd met de beginselen van onze democratische rechtsstaat onderwezen wordt. Dit betreft zowel door de overheid bekostigd onderwijs als door anderen bekostigd onderwijs. Wat de bekostiging vanuit extremistische islamitische landen betreft, verwijs ik naar mijn eerdere blogbericht 313, Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging. Daarin stel ik dat het beginsel van wederkerigheid zou moeten gelden.

Artikel 7, lid 1
"Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet." Waarom hier nog heel ouderwets verwijzen naar maar één voorbeeld van meningsuiting en niet naar alle uitingen?

Artikel 7, lid 2
"De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending." Alle uitingsvormen gelijk behandelen.

Artikel 7, lid 3
"Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden." Waarom alleen deze beperking noemen? Er zijn veel beperkingen mogelijk, bijvoorbeeld het aanzetten tot haat, tot geweld en tot het doden. Of tot het verspreiden van feitelijke onjuistheden die voor derden levensbedreigend kunnen zijn.

Sommige feitelijke onjuistheden doen weinig kwaad: dat de aarde plat zou zijn, dat er spoken, kabouters en vliegende schotels zouden bestaan, enzovoorts. Maar anderen zijn wel gevaarlijk. Dat godsdienst en homoseksualiteit te genezen 'ziekten' zouden zijn. Dat vrouwen behekst kunnen zijn. Dat Joden uit zouden zijn op wereldmacht. Die onwaarheden hebben in het verleden en heden tot vervolgingen geleid met vele dodelijke slachtoffers. 

In mijn blogberichten 151, Feiten zijn niet ook "maar een mening" en 231, Rassenwaan is geen wetenschap heb ik beschreven hoe belangrijk wetenschap is om levensbedreigende onwaarheden te bestrijden. Helaas wordt de vrijheid van meningsuiting in sommige media misbruikt om mensen tegen elkaar op te zetten en elkaars gezondheid ernstig te schaden.

Artikel 7, lid 4
"De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame." Waarom zou hiervoor een uitzondering gemaakt worden? Misleiding uit commerciële overwegingen kan wel degelijk zeer schadelijk zijn. Zeker in de gezondheidszorg maar ook daarbuiten.

Grondwetswijziging gewenst
Artikel 7 is in veel opzichten achterhaald, met name door internet en de grote groei van (a)sociale media. Het aanzetten tot haat, tot geweld en tot het doden van anderen kan al aangepakt worden dankzij andere wetgeving maar de vrijheid van meningsuiting wordt veel te veel misbruikt en dat vraagt nu om een aangescherpte formulering van het artikel 7.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).zaterdag 5 oktober 2019

314. Vrijheid van onderwijs

In mijn vorig blogbericht, Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging, laat ik zien dat op salafistische moskeescholen onderwijs wordt gegeven waarin wordt aangezet tot haat, tot geweld en zelfs tot het doden van mensen met een andere of geen godsdienst, net zoals afvalligen en homoseksuelen. Het gaat om ± vijftig koranscholen met ± duizend leerlingen die dit onderwijs volgen in avonduren en/of weekeinden. Deze ± 50 uiterst extremistische islamitische scholen beroepen zich ook op de vrijheid van onderwijs. Is dat wel terecht?

Artikel 23 van de grondwet
Over artikel 23 van de grondwet zijn boekenkasten vol geschreven. Ik wil mij hier beperken tot islamitisch onderwijs waarin in strijd met onze democratische rechtsstaat onderwezen wordt. Dat betreft zowel door de overheid bekostigd onderwijs als door anderen bekostigd onderwijs. Wat de bekostiging vanuit extreme islamitische landen betreft, verwijs ik naar mijn vorige blogbericht. Hier moet de overheid het wederkerigheidsbeginsel toepassen.

Artikel 23, lid 1
"Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering." Hier wordt niet alleen verwezen naar door de overheid bekostigd onderwijs. Omdat dit artikel slaat op ieder onderwijs is het ook van toepassing op niet door de overheid bekostigd onderwijs.


Artikel 23, lid 2
"Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen." Uit deze bepaling blijkt dat de vrijheid van onderwijs niet absoluut is maar bij wet ingeperkt kan worden. In geval van een grondwetswijziging zou voor alle zekerheid de gangbare tekst "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" toegevoegd kunnen worden.

Artikel 23, lid 3
"Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensover-tuiging, bij de wet geregeld." Waarom zou die eerbiediging niet voor iedere vorm van onderwijs moeten gelden? Deze bepaling mag echter niet zo gelezen worden dat die eerbiediging niet voor andere vormen van onderwijs geldt. Herformulering aangeraden.

Artikel 23, lid 4 
"In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven." Helaas blijkt dat niet overal openbaar onderwijs als basisvoorziening aanwezig is. Hier moet de rijksoverheid heel veel strenger handhaven.

Artikel 23, lid 5 
"De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting." Dit kan zo opgevat worden dat niet door de overheid bekostigd onderwijs niet deugdelijk hoeft te zijn. Die interpretatie is echter strijdig met lid 1. Lid 5 zou derhalve voor alle onderwijs moeten gaan gelden. De onderwijsinspectie moet dus zo snel mogelijk ook toezicht op dit onderwijs gaan houden.

Artikel 23, lid 6 
"Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd." Hiervoor geldt hetzelfde als voor lid 5: eisen inzake deugdelijkheid  moeten voor alle onderwijs gelden. In geval van een wijziging van de grondwet zou voor alle zekerheid de voor andere vormen van vrijheid gangbare tekst "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" ook toegevoegd moeten worden.

Artikel 23, lid 7 
"Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend." Ook deze formulering is sterk verouderd. Bijvoorbeeld omdat de bekostiging van bijzonder beroeps- en hoger onderwijs niet genoemd wordt.

Artikel 23, lid 8 
"De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal." Dit zou niet alleen beperkt moeten worden tot het door de overheid bekostigde onderwijs.

Is grondwetswijziging noodzakelijk?
De formulering van artikel 23 is zeer voor verbetering vatbaar. Maar binnen de huidige formulering is nu al onmiddellijke verbeterde toepassing door scherpere interpretatie mogelijk. Dat is belangrijk omdat wantoestanden in salafistische moskeescholen direct aangepakt moeten worden en de beoogde grondwetswijziging heel lang kan gaan duren.

Humanistische visie op onderwijs
Vanuit humanistisch oogpunt zijn alle kinderen niet het bezit van hun ouders. Op ouders, onderwijs en samenleving berust de verantwoordelijkheid kinderen zo te begeleiden dat zij in toenemende mate in staat zijn om zelf zin en vorm te geven aan hun eigen leven zolang zij het zelfbeschikkingsrecht van anderen respecteren. Vermelding kinderrechten gewenst.


Naschrift. Onderwijs
Mijn meest bekeken blogbericht over onderwijs is nummer 27, "Dachautje spelen". Daarna gevolgd door nummer 51, Homostudies, nummer 60, Homovoorlichting (grootste stijger in deze groep), blog nummer 107, Homostudies Utrecht, nummer 162, Homovoorlichting op school moet beter, nummer 39, Gered door studentendecaan, nummer 23, over mijn eigen Onderwijsverleden, nummer 164, Mijn ervaring met ontgroening en nummer 35, Twee katholieke kandidaatsexamens. Dit zijn twee nogal onthullende blogberichten.. .
zaterdag 28 september 2019

313. Vrijheid van godsdienst én levensovertuiging

Op 10 september 2019 werd bekend dat de leerlingen van salafistische moskeescholen in Nederland wordt geleerd dat mensen met een ander of geen geloof de doodstraf moeten krijgen, net zoals afvalligen en homoseksuelen. Het gaat om ± vijftig koranscholen met ± duizend leerlingen die dit onderwijs volgen in avonduren en/of weekeinden. Deze uiterst extremistische islamitische scholen beroepen zich op de godsdienstvrijheid. Is dat terecht?

De vrijheid van godsdienst én levensovertuiging is niet absoluut
Het artikel 6 van de Nederlandse grondwet luidt volledig als volgt: "Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."  Dit betekent dat die vrijheid niet absoluut is.  Want volgens onze wetgeving mag niemand discrimineren, op welke grond dan ook. Wie aanzet tot haat, geweld of zelfs tot het doden van anderen is derhalve strafbaar.  Absolute vrijheid van gewelddadigen bedreigt de vrijheid van allen.

De vrijheid van godsdienst én levensovertuiging is meer dan godsdienstvrijheid
Wie bij de zoekmachine van Google godsdienstvrijheid intikt, krijgt 265.000 resultaten. Wie vrijheid van godsdienst en levensovertuiging intikt, krijgt 74.900 resultaten. Dit zegt iets over de rol van de meeste media om de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te beperken tot godsdienstvrijheid en daardoor de vrijheid van mensen met een niet-godsdienstige levensovertuiging te negeren. Dat draagt er aan bij dat nogal wat niet-godsdienstigen bepleiten om artikel 6 uit de Nederlandse grondwet te schrappen terwijl zij niet doorhebben dat zij de tak waarop zij zitten (de vrijheid van godsdienst én levensovertuiging) willen afzagen. Daarom hoort dit bericht in mijn serie met mediakritiek.

Het wederkerigheidsbeginsel
Het wederkerigheidsbeginsel houdt in dat je niet een beroep kunt doen op een vrijheid als je anderen die vrijheid niet gunt. Dat betekent concreet dat je Saoedi-Arabië niet toestaat om salafistische instellingen in Nederland te bekostigen als Saoedi-Arabië godsdienstige en levensbeschouwelijke instellingen niet toelaat in hun eigen land. En dat je als salafistische instelling niet het recht heb om anderen rechten te ontzeggen waar je zelf een beroep op doet. Het is hoogst kwalijk dat Nederland dit wederkerigheidsbeginsel nu niet handhaaft. Verdraagzaam zijn tegenover onverdraagzamen helpt de verdraagzaamheid zelf om zeep.

Minachting voor de democratische rechtstaat
Het is onaanvaardbaar dat Nederland het toelaat dat in salafistische scholen minachting voor de democratische rechtsstaat wordt gekweekt. Dat heeft niet alleen ernstige gevolgen voor mensen en groepen tegen wie met haat, geweld en zelfs met doden wordt gedreigd maar ook voor het bevorderen van criminaliteit en het bedreigen van politie en justitie.

Verschil tussen reformatorisch homohaten en islamitisch doodwensen
In blogbericht 239, Reformatorisch homohaten?, bespreek ik de homovijandige opstelling in veel reformatorische kringen. Sommigen menen dat dit even gevaarlijk is als de beschreven salafistische opstelling. Maar dat klopt niet want daar is sprake van oproepen tot geweld en tot het doden van homoseksuelen. De overheid moet hier dus wel degelijk tegen optreden.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.

zaterdag 21 september 2019

312. Het gaat goed met Nederland, maar... (2)

Op 10 september 2019 verscheen het rapport De sociale staat van Nederland 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.  De gemiddelde tevredenheid van Nederlanders is sinds 2008 onverminderd hoog: 7,8. Dit ondanks de economische crisis die intussen plaats vond.

In vergelijking met 2008 stelden in 2018 meer mensen dat het de goede kant op gaat met Nederland.  Meer mensen dan voorheen zijn tevreden met de democratie en de regering.

Jongeren geven een hogere waardering dan oudere groepen. Sinds 2008 is de leefsituatie van ouderen verbeterd. Drie op de vier werkenden zijn  in 2018 (zeer) tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Onder zelfstandigen zonder personeel is dat nog iets hoger. De arbeidsparticipatie van vrouwen steeg, meestal in deeltijd.  Het opleidingsniveau van mannen en vrouwen steeg, evenals de levensverwachting. Maar er is ook een keerzijde.

Keerzijde
Ongeveer 400.000 mensen zijn zeer ontevreden over hun eigen leven. Dit is een stabiel deel van de bevolking. Zij zijn cynisch over de politiek, hebben weinig opleiding, een laag inkomen en een klein sociaal netwerk. Eerder besprak ik dit in blogbericht 283, Het gaat goed met Nederland, maar... (1). Ik noem een paar punten daaruit. Het belang van het poldermodel wordt onderschat. In een land van veel minderheden moeten compromissen gemaakt worden en dat is geen kiezersbedrog. Veel media beschouwen goed nieuws niet als nieuws waardoor een te negatief beeld ontstaat. Er is teveel nadruk op debatten en te weinig op dialoog. Veel media hollen van incident naar incident en er is daardoor te weinig aandacht voor de toekomst die wij willen bereiken. Tot zover SCP-directeur Kim Putters.

Zelf voegde ik er een paar kwesties aan toe die Putters niet (of nauwelijks) bespreekt.
"Zo is er mede door de overheid een schuldenindustrie ontstaan die kwetsbare personen in steeds grotere geldproblemen brengt. Het basisonderwijs raakt steeds meer gesegregeerd waardoor kinderen al maar minder in aanraking komen met mensen met andere behoeften en achtergronden zodat zij niet leren om daarmee om te gaan.   Het feit dat het woord 'homo' een van de meest voorkomende scheldwoorden is op schoolpleinen en dat rechters dat vaak negeren bij antihomoseksueel geweld schaadt ieders zelfbeschikking." Er is meer.

Het eeuwige geklaag uit het open riool van de (a)sociale media
Het SCP-rapport was nog maar net uit of het eeuwige geklaag uit het open riool van de (a)sociale media steeg weer op. De leukste klacht vond ik het verwijt dat de betrokkene niet door het SCP ondervraagd was. Dat klopt met het verschijnsel dat de meeste media veel te veel aandacht besteden aan klagers die roepen dat zij niet gehoord worden. Zie mijn blogberichten 183, "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte. Dit bericht hoort thuis in mijn serie over mediakritiek.

Groeiende inkomensverschillen
Op 12 september 2019 kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met de koopkracht-cijfers over 2018. Ik citeer: "De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013. Het gaat om de doorsnee ontwikkeling, de helft van de bevolking ging er meer op vooruit en de helft minder, met een aanzienlijke spreiding in de koopkrachtontwikkeling tussen personen onderling. Werknemers hadden een koopkrachtstijging van in doorsnee 1,8 procent, terwijl gepensioneerden een koopkrachtdaling van 0,5 procent kenden." Gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben sinds 2008 een sterke daling van zo'n 13% moeten verwerken.

Dit past in een andere kwalijke tendens: toenemende inkomensongelijkheid wereldwijd. Weliswaar is die in Nederland nog relatief laag toch schatten velen die hoger in door "het graaien aan de top".  Volgens de Franse econoom Thomas Piketty neemt de groei van de vermogens sterker toe dan die van arbeid waardoor rijkdom in handen komt van weinigen en dat leidt tot grote economische instabiliteit. Dit kan alleen door de overheid worden tegengegaan. Als inkomensongelijkheid te groot wordt dan dreigt ongelijkwaardigheid.Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).


Naschrift. Verkiezingen in Nederland
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (veel gelezen).

Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en als laatste blogbericht in deze serie nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.

Hierna volgde een nieuwe serie over de staat van Nederland met blogbericht 211, Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?, bericht 212, CDA-aanval op zelfbeschikking (2), blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (het best bekeken in 2017 en 2018), blogbericht 227, Populismepreventie in Nederland, bericht 233, Referendum: aanval op democratie (1), bericht 234, Red de benoemde burgemeester!, blogbericht 235, Wat te doen met het "sleepwet"-referendum?, blogbericht 236, Verkiezingen van 21 maart 2018 hoopgevend, blogbericht 238, Nederlanders worden optimistischer!, blogbericht 265, Referendum: aanval op democratie (2), bericht 273, Homo/lesbische (on)veiligheid in Nederland, blogbericht 275, Staatscommissie parlementair stelsel Nederland, blogbericht 276, Nederland ontkerkelijkt snel, en blogbericht 277, De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (het begrip klaagschaamte heeft Google bereikt!).


zaterdag 14 september 2019

311. De meeste mensen deugen

Rutger Bregman heeft zojuist een nieuw boek uitgebracht: De meeste mensen deugen; een nieuwe geschiedenis van de mens (www.decorrespondent.nl, 2019).  De achterflap van het boek omschrijft het als:  "adembenemend, weids en revolutionair". Dat maakte mij nogal wantrouwend. Maar gelukkig valt het boek erg mee en ik raad dus iedereen aan om het te lezen. Het past heel goed bij boeken als die van Hans Rosling,  Feitenkennis; 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt (Spectrum, Houten 2018) en van Steven Pinker,  Verlichting nu; een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang (Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2018).

Alle drie schrijvers tonen degelijk onderbouwd met heel veel onderzoek aan dat de meeste mensen een feitelijk onjuist beeld hebben van mens en wereld. Veel media en sommige wetenschappers laten zich niet leiden door feiten maar door pessimistische vooroordelen.

Gangbaar mensbeeld is te negatief
Machthebbers hebben er belang bij om een negatief mensbeeld te verspreiden en zichzelf zo als redders van de mensheid voor te spiegelen. Omdat volgens hen van nature slechte mensen niet vertrouwd kunnen worden en zij dus sterke leiders nodig zouden hebben om orde op zaken te stellen. De meeste mensen zijn echter niet van nature slecht: zij deugen.

Dit gangbare te negatieve mensbeeld wordt door sommige onderzoekers onderbouwd met bedenkelijk slecht onderzoek. Rutger Bregman geeft daarvan vele voorbeelden. De mens is volgens hem niet van nature slecht maar kan dat door omstandigheden worden. "Het kwade is sterker, het goede is met meer." Macht corrumpeert. Het goede kan zeker overwinnen.

Rol media bij vertekening werkelijkheid
De meeste media beschouwen goed nieuws niet als nieuws. Daardoor hebben de meeste mensen een te negatief mens- en wereldbeeld. Net zoals Hans Rosling en Steven Pinker geeft Rutger Bregman overtuigende voorbeelden en prikt hij pessimistische vooroordelen met feiten door. Dit sluit goed aan op mijn blogserie met mediakritiek (zie hieronder).

Hoezo "Een nieuwe geschiedenis van de mens"? Humanistisch mensbeeld is eeuwenoud
De ondertitel van zijn boek is: "Een nieuwe geschiedenis van de mens". Daaruit blijkt dat Rutger Bregman helaas een blinde vlek heeft. Zijn mensbeeld is helemaal niet nieuw maar past zeer goed in de eeuwenoude traditie van het humanisme: seculier, wetenschappelijk, mensenrechten en democratisch met oog voor zelfbeschikking van vrije minderheden en individuen. Zie mijn boek  Humanisme als zelfbeschikking (Papieren Tijger, Breda 2016).

Geschiedenis van Friesland laat zien dat het ook anders kan
Een van zijn stellingen is dat de overgang van jagers/verzamelaars naar landbouwers tot feodale machtsstructuren zou hebben geleid. Als aanhanger van Popper kijk ik graag naar weerlegging van bevindingen. En die is er: Friesland. In mijn blogserie Vreedzaam Friesland laat ik zien dat een maatschappij van vrije boeren, vissers, zeevaarders, kooplieden en burgers wel degelijk open en democratisch kan zijn in een overwegend feodale omgeving. Ook het Nederlandse poldermodel is daarvan een voorbeeld. Jammer dat hij dit negeert.

Homoseksualiteit als toetssteen
Als de meeste mensen deugen, hoe kan het dan dat wereldwijd mensen werden vervolgd omdat zij hielden van mensen van het zelfde geslacht? Eeuwenlang kwamen wereldwijd vormen van gelijkgeslachtelijke betrekkingen voor. Het zijn vooral de monotheïstische godsdiensten geweest die tevergeefs getracht hebben om homoseksualiteit uit te roeien. Het grote succes van huwelijksgelijkberechtiging sinds 2001 in meer dan dertig landen laat het gelijk van Rutger Brugman zien dat het kwade door het goede overwonnen kan worden.

Tien leefregels van Rutger Brugman (met mijn kanttekeningen tussen haakjes)
Ik hou niet zo van lijstjes die al dan niet toevallig op tien uit komen. Maar Rutger Brugman daagde mij met zijn tien leefregels uit om (tussen haakjes) mijn kanttekeningen te geven.

1. Bij twijfel, ga uit van het goede (in dubio non agitur: bij twijfel niet ingrijpen). 2. Denk in win-winscenario's (zoek naar gedeeld welbegrepen eigenbelang). 3. Verbeter de wereld, stel een vraag (verbeter de wereld door samen weloverwogen te handelen). 4. Temper je empathie, train je compassie (denk met gevoel en voel met verstand). 5. Probeer de ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt (zeer mee eens). 6. Heb je naaste lief, gelijk ook anderen hun naaste liefhebben (denk, praat en handel inclusief). 7. Vermijd het nieuws (heb meer aandacht voor het goede nieuws). 8. Steek een hand uit naar je grootste vijand (praat met je grootste vijand). 9. Kom uit de kast, schaam je niet voor het goede (kom uit de kast als het veilig is). 10. Wees realistisch (streef naar haalbare echte verbeteringen).

Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).

Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.

Naschrift. Vreedzaam Friesland
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, deed in 2018 de volgende uitspraak. "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevings-verband is. Ik ken het niet." In de daarop volgende discussie ging het vooral over Suriname en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niet over een voorbeeld dat veel dichterbij ligt: Friesland. In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak heel erg onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In blogbericht 266 en blogbericht 270 beschrijf ik het proces tegen blokkeer-Friezen. En in blogbericht 279 koning Radboud.

Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid,  door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door bericht 282 over Vaticaan is géén "homogemeenschap"! (grootste stijger in deze serie), door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door bericht 281 over regenboogvlag sluit niemand buiten en door 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.zaterdag 7 september 2019

310. Homogen bestaat niet; wel invloed van genen

Op 29 augustus 2019 werd bekend dat uit nieuw onderzoek is gebleken dat hét homogen niet bestaat. Niets nieuws dus want op 28 februari 2015 schreef het tijdschrift Skepter al uitgebreid over "De vruchteloze jacht op homogenen". Wel is er sprake van zekere invloed van meerdere genen. Dat is ook niets nieuws want ik schreef in 1982 in mijn proefschrift Homoseksualiteit in Nederland; studie van een emancipatiebeweging dat een biologische oorsprong waarschijnlijk is. Wat gaat er toch mis met veel van dit soort onderzoek? Maar waarom wordt het dan toch steeds weer gedaan? Over biologie en over mensenrechten.

Wat gaat er toch mis met veel van dit soort onderzoek?
Het meeste onderzoek naar de oorzaak van homoseksualiteit is ooit gedaan door artsen, psychiaters, biologen en andere natuurwetenschappers. Die hebben meestal geen kaas gegeten van historisch, juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Mede daardoor waren dergelijke onderzoekingen vaak niet representatief. Bijvoorbeeld: een groep van 'n tiental homomannen die aan aids waren overleden, is wetenschappelijk ongeschikt om welke verantwoorde uitspraak over homoseksualiteit dan ook te doen. Het aantal is te klein. Er was geen controlegroep van lesbische vrouwen of homo's die niet aan aids waren overleden of die niet vaak naar New York vlogen waardoor hun tijdklok er anders uitzag.

Ook in dit nieuwe onderzoek zijn weer methodologische fouten gemaakt. Men onderzocht mensen die ten minste één keer (!) in hun leven seks met iemand van het zelfde geslacht hebben gehad. Dat lijkt een hard gegeven maar dat is het niet. Bij homoseksualiteit gaat het niet alleen om gedrag maar juist en vooral om het zich sterk aangetrokken voelen tot mensen van het zelfde geslacht. Er hadden dus tenminste drie groepen onderzocht moeten worden: zij die zich gedurende langere tijd uitsluitend of overwegend tot mensen van het eigen geslacht aangetrokken voelen, zij die zich langdurig uitsluitend of overwegend tot het andere geslacht aangetrokken voelen en iedereen die daar tussenin zit. Jammer dus.

Waarom wordt het dan toch steeds weer gedaan?
Vroeger waren het vaak onderzoekers die dachten dat homoseksuelen 'te genezen' zouden zijn. Daarom was dergelijk onderzoek zo omstreden. Inmiddels is heel duidelijk dat het 'genezen' wetenschappelijk gezien onzin is. Nu komt het vaker voor dat wetenschappers er goed aan denken te doen om met onderzoek godsdienstwaanzinnige drammers wind uit de zeilen te nemen. Maar die miskennen het gevaar dat hun onderzoek misbruikt kan worden.

Het verschil tussen biologie en mensenrechten
De wereldwijde homobeweging heeft historisch gezien twee strategieën ontwikkeld om de discriminatie tegen te gaan. In Duitsland bijvoorbeeld lag voor de nazitijd de nadruk op de biologische benadering: het is aangeboren. Nazi's trachtten homoseksualiteit uit te roeien. In Nederland bijvoorbeeld lag de nadruk op het mensenrecht van de gelijke behandeling. Dat is met huwelijksgelijkberechtiging in meer dan 30 landen een groot succes gebleken.

In 2014 schreef ik al in blogbericht 72, Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit: "Men is steeds meer gaan begrijpen dat onderzoek naar uitsluitend het ontstaan van zoiets ingewikkelds als homoseksualiteit en niet naar het ontstaan van bi- en heteroseksualiteit per definitie discriminerend is. En welk zinnig mens denkt discriminatie op grond van een zwarte huidskleur te kunnen bestrijden door onderzoek te doen naar het ontstaan van een zwarte huid? Waarom is nog nooit gezocht naar een homohaatgen? Omdat medische en biologische onderzoekers ongetwijfeld veel verstand hebben van hun vakgebieden maar meestal niet van zoiets ingewikkelds als homoseksualiteit en homohaat wereldwijd door alle eeuwen heen. Bovendien is in steeds meer delen van de wereld de homo/lesbische gelijkberechtiging zo ver voortgeschreden dat velen hun schouders ophalen bij weer het zoveelste onderzoek dat niets verandert aan het maatschappelijke vraagstuk van homohaat waarmee velen nog worstelen." Homostudies-onderzoek verdient dus veel meer aandacht.


Naschrift. Het COC vindt dat de verkoop van schadelijke boeken over de zogenaamde 'homogenezing' moet stoppen; bol.com weigert dat te doen.


Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid,  door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door bericht 282 over Vaticaan is géén "homogemeenschap"! (grootste stijger in deze serie), door bericht 128 over homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door bericht 281 over regenboogvlag sluit niemand buiten en door 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando.

Wie behoefte heeft aan positieve berichten op dit gebied verwijs ik naar de alsmaar toenemende huwelijksgelijkberechtiging. En ook naar mijn betoog dat door velen ten onrechte wordt aangenomen dat bijbel- en koranteksten homoseksualiteit verbieden: zie hierover mijn hoofdstuk over "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" in: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red); Rob Tielman, een begeesterd humanist", uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). Klik hier voor enkele bijbelse overwegingen om homohaat te bestrijden en hier voor enkele islamitische overwegingen die gelukkig een meer genuanceerde aandacht krijgen. 


Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.zaterdag 31 augustus 2019

309. Kom op voor rechten niet-gelovigen!

Op 22 augustus 2019 maakte de progressief-liberale partij D66 bekend dat hun Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma een initiatiefnota heeft geschreven om er voor te zorgen dat Nederland meer aandacht gaat besteden aan de rechten van niet-gelovigen. Wereldwijd wordt steeds meer aandacht besteed aan de rechten van godsdienstige minderheden maar nauwelijks aan die van de niet-gelovigen. Zij worden blijkens het Freedom of Thought Report in de meeste landen onderdrukt, vervolgd en/of gediscrimineerd. Het ergst is dat het geval in Iran, Saoudi-Arabië en Pakistan. En in toenemende mate in Indonesië en in Bangladesh.

Verhullende statistieken
In mijn blogbericht 65, Verhullende statistieken, laat ik zien hoe het meeste sociologische onderzoek een vertekend beeld geeft van de levensbeschouwelijke werkelijkheid waardoor het aantal niet-gelovigen stelselmatig wordt onderschat. In 't blogbericht 307, Terrorisme over- en onderschat, toon ik aan dat het aantal islamieten door een falende rol van heel veel media vaak wordt overschat. Hieronder plaats ik een overzicht van mijn mediakritiek.

Godslasterlijke godslasteringswetten
Humanisten, vrijdenkers en atheïsten hebben in veel landen last van wetgeving tegen godslastering omdat alleen al hun levensovertuiging godslasterlijk wordt gevonden. Mijn opvatting is dat wetten tegen godslastering niet alleen de ongodsdienstigen discrimineert maar ook op zich al een vorm van godslastering vormen. Men gaat er immers kennelijk van uit dat de almachtig geachte god waarin men gelooft niet in staat zou zijn om zelf deze lasteraars te bestraffen. Een ideetje voor processen tegen deze godslasterlijke wetten?

Wereldwijd maar ook in Nederland noodzakelijk
D66 wijst er samen met het Humanistisch Verbond terecht op dat ook in Nederland actie vereist is. Het blijkt namelijk dat in veel asielzoekerscentra ongodsdienstigen die gevlucht zijn uit landen die hen vervolgen in die azc's weer te maken krijgen met discriminatie door godsdienstigen. Het moet die onverdraagzame asielzoekers duidelijk gemaakt worden dat zij in een levensbeschouwelijk verdraagzaam Nederland helemaal niets te zoeken hebben.Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken (de grootste stijger in deze groep). Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een zeer belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door mijn blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland, het nummer 55 over Godsdienstwaanzin, 7 over KGB & CIA, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, 25 onder de titel Godgeklaagd! 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging en nummer 103 over Solidariteit. Deze berichten zijn te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die 2016 als boek verschenen.
Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn hele blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid (de tweede stijger in deze serie), nummer 74 over Valse nichten, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, het nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), het nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1) en nummer 277 over De fabel van de gele hesjes & klaagschaamte (nieuwste binnenkomer).