zaterdag 7 april 2018

238. Nederlanders worden optimistischer!

Op 30 maart 2018 maakte het Sociaal en Cultureel Planbureau de resultaten bekend van een door hen gehouden onderzoek. Gebleken is dat er nu (voor het eerst sinds tien jaar) meer Nederlanders optimistisch zijn dan degenen die pessimistisch zijn over de toekomst van Nederland. Er is een toegenomen vertrouwen in de rechtspraak, in de Tweede Kamer, in de regering, in de economie, in (vooral) de plaatselijke en (ook) in landelijke overheid.

Hiermee komt er hopelijk een einde aan het door (a)sociale media verspreide doemdenken dat niet op feiten gebaseerd is. Ik verwijs hiervoor naar de onderstaande zes paragrafen uit mijn blogbericht 226, Terugblik op 2017: populismegolf gestopt. Dit was mijn best bekeken blog uit de afgelopen vijfentwintig maanden. Feiten worden belangrijker dan nepnieuws!

Het onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Op 12 december 2017 verscheen het SCP-onderzoek 'De Sociale staat van Nederland 2017' met een overzicht over de afgelopen 25 jaar. Ik citeer een paar koppen uit enkele media. "Kwaliteit van leven Nederlander in 25 jaar verbeterd" (www.nu.nl). "Nederlander is niet cynischer of rechtser geworden", "Vaak wordt gedacht dat ontevredenheid, cynisme en vreemdelingenhaat welig tieren. Dat is niet zo", "Betrokkenheid bij politiek neemt niet af", "Van de Nederlanders voelt 15 procent zich niet gehoord", "Veel minder vaak dan gedacht, wordt Nederland beheerst door 'boze burgers' " en "De opvatting over immigratie is mild, het vertrouwen in de politiek blijft hoog" (voorpagina van Trouw van 12 december 2017).

Positieve ontwikkelingen
Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen: mannen leven zes jaar langer en vrouwen drie jaar. Het opleidingsniveau is zeer sterk gestegen: er zijn twee keer zoveel hoogopgeleiden (van 18% naar 36%) en het aantal laagopgeleiden daalde van 45% naar 23%. Sinds 1990 is de arbeidsdeelname van vrouwen gestegen van 45% naar 71% en ook zijn meer ouderen aan het werk. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is (omgerekend in prijzen van 2016) gestegen van € 35.000 in 1990 tot € 42.000 in 2016. Nu vindt 85% van de bevolking dat zij in welvaart leeft. De criminaliteit is afgenomen en de zorgen daarover daalden van 90% in 1992 tot 65% nu. Meer mensen zijn gaan sporten en men gaat vaker met vakantie.

Woningen zijn gemiddeld van betere kwaliteit en meer mensen kochten een eigen huis. De tevredenheid over het functioneren van onze democratie is verdubbeld: in 1991 was 40% tevreden en in nu is dat 80%. Zorgen over waarden en normen waren in 1993 hoger dan nu.

De Nederlandse bevolking is in opvattingen niet rechtser geworden. In 1994 vond 49% dat er teveel migranten woonden; nu is dat gedaald tot 31% en de steun voor de opvang van vluchtelingen is gestegen tot 80% (de op Zweden na hoogste in de EU). Tegen een azc in de eigen omgeving is nu 16%. In 1992 had 9% een niet-westerse achtergrond, nu is dat 12%.

Het aantal voorstanders van de doodstraf was 40% in 1994 en dat is gedaald tot 25% nu. Het aantal voorstanders van de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht is gestegen van 87% in 2007 tot 94% in 2017. Het aantal voorstanders van gelegaliseerde abortus is gestegen van 60% in 1992 tot driekwart in 2017. Zo'n 15% voelt zich niet gehoord.

Vergelijking met het buitenland
Nederlanders zijn onverminderd tevreden met hun leven (gemiddeld 7,8) en zijn daarmee op vijf landen na de gelukkigste bevolking in de wereld. Het optimisme is 40% hoger dan pessimisme in Nederland en is daarmee de derde in Europa. Het vertrouwen in de regering en het parlement is hoger vergeleken met verreweg de meeste andere landen ter wereld.

Stabiel gebleven
Nederland is in de afgelopen jaren niet cynischer geworden. De groep allerarmsten is stabiel gebleven op 5% van de bevolking. Het SCP maakt zich zorgen over deze groep.

Negatieve ontwikkeling
De allerrijkste 1% had begin jaren negentig 3% van de inkomens. Nu is dat 5%. Toen vond 55% dat de inkomensverschillen kleiner moesten worden. Nu is dat gestegen tot 75%.

Rol van de media
Het SCP constateert dat de beeldvorming van veel Nederlanders veel negatiever is dan de werkelijkheid. Het SCP wijst op de rol van veel (a)sociale media die dit negatieve beeld hebben veroorzaakt. Dit sluit aan bij mijn kritiek op deze media in onderstaande serie.

Een ander citaat
Tot zover een citaat uit blogbericht 226. Over citaten gesproken: een van mijn meest aangehaalde teksten is de volgende: "Het vermogen zelf zin en vorm te geven aan het eigen bestaan kenmerkt Nederland van vroeger tot heden, van onder tot boven. Het scheppen van land uit zee, het opbouwen van een internationaal handelsnetwerk, het tot stand brengen van vrijheid en verdraagzaamheid in een wereld van geweld van godsdienstig fanatisme: kortom, van het moeras een paradijsje maken." (Dit citaat komt uit mijn artikel "Is Nederland van God los?" uit Civis Mundi, jrg. 33, nov.1998, blz. 125).

Daar is in de afgelopen twintig jaar vaak schamper over gedaan. Door mijn vele reizen over de wereld wist ik uit eigen ervaring dat Nederland er veel beter voor stond en staat dan sommige navelstarende en klagende Nederlanders ten onrechte meenden. Ik geef slechts één voorbeeld om aan te tonen dat zij er naast zaten: homoseksualiteit als toetssteen.

Sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in 2001 in Nederland is dit goede voorbeeld van mensenrechten voor iedereen door meer dan dertig (delen van) landen wereldwijd gevolgd. Landen die dit mensenrecht verwerpen, tasten meestal ook andere mensenrechten en het levensgeluk van minderheden of zelfs meerderheden aan.Naschrift.
Op 21 juni 2018 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek het onderzoek bekend waaruit blijkt dat 85% van de Nederlanders gelukkig is en dat gebruikers van (a)sociale media ongelukkiger zijn dan degenen die deze media niet gebruiken.


Naschrift. Mediakritiek
Het best bekeken in deze serie is nummer 226 over Terugblik op 2017: populismegolf gestopt (de grootste stijger in mijn blog). Dat wordt in populariteit gevolgd door de blognummers 80 over de World Press Photo 2014, het nummer 139 over Referendum? Schijnvertoning!, nummer 74 over Valse nichten, nummer 186 Populismegolf gestopt in Nederland, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nr. 184 over CDA-aanval op zelfbeschikking (1), bericht nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid en nummer 63 over Mediamissers.


Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.