zaterdag 20 juli 2019

303. Meeroudergezinnen in de steek gelaten

Op 12 juli 2019 besloot de Nederlandse regering geen meerouderschapswet in te dienen. Dit betreft bijvoorbeeld een lesbisch stel dat een of meerdere kinderen opvoedt samen met een homoman of een homostel. Als de officiële ouders overlijden, wordt het kind wees en hebben de mee-ouders geen enkele wettelijke status. Is dit in het belang van het kind?

Staatscommissie Herijking Ouderschap
In het belang van het kind hadden eerder al zeven onderzoeksrapporten bepleit dat het meerouderschap wettelijk geregeld moest worden. Op 7 december 2017 kwam als laatste de Staatscommissie Herijking Ouderschap met een juridisch advies om de belangen van het kind al voorafgaand aan de geboorte wettelijk goed tussen de betrokkenen vast te leggen.  

Dit betekent dat de huidige wetgeving moet worden aangepast. Van wie erft het kind? Wiens naam kan het dragen? Wiens nationaliteit kan het krijgen? Het gaat daarbij om eenoudergezinnen, gefuseerde gezinnen, gezinnen van ouders van hetzelfde geslacht, meergeneratiegezinnen en meerdere personen die samen een of meer kinderen opvoeden.

De staatscommissie stelde voor dat een kind maximaal vier juridische ouders mag hebben die samen hoogstens twee huishoudens vormen. Voorafgaand aan het verwekken van het kind moeten de beoogde ouders al aan een rechter een meerouderschapsovereenkomst voorleggen. Daarin moeten afspraken gemaakt zijn over zorg- en opvoedingstaken, de hoofdverblijfplaats van het kind, de verdeling van de geldelijke lasten en de naam.

Voor het beoogde kind moet een curator benoemd worden die de rechter moet adviseren over de zorgvuldigheid van de afspraken. Er moet een duidelijke band bestaan tussen alle beoogde ouders en het kind. Wie de zorgvuldigheid van deze voorstellen ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat de Nederlandse regering dit advies van de staatscommissie naast zich neer legt en denkt te kunnen volstaan met een uiterst beperkt voorstel tot instelling van een 'deelgezag' om bijvoorbeeld ouderavonden en ziekenhuizen te mogen bezoeken.

Schending van het Regenboog Stembusakkoord 2017
Op 7 maart 2017 werd het Regenboog Stembusakkoord 2017 gesloten tussen acht partijen  die na de verkiezingen een ruime twee derde meerderheid hebben. De liberale partijen VVD en D66 zitten nu in de regering en schenden dus de gemaakte afspraken onder druk van de christelijke partijen CDA en CU. In dit kader is het argument van de regering dat Nederland niet voorop moet lopen een lachertje! In 2001 liep Nederland voorop met de invoering van de huwelijksgelijkberechtiging die inmiddels al in meer dan dertig landen navolging heeft gekregen. Ook de drogredenering dat vier ouders makkelijker ruzie krijgen dan twee ouders slaat nergens op als je ziet hoe zorgvuldig de voorgestelde wetgeving is, vergeleken met de gangbare praktijk van die heterohuwelijken die onnadenkend gesloten worden en in 40% van de gevallen tot scheiding leiden met alle ellende voor de kinderen.

Reacties
“Ik vind het diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in kou laat staan. Ieder kind heeft recht op een goede juridische band met zijn ouders, of dat nou één, twee, drie of vier ouders zijn”, reageert de COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Er ligt een kraakhelder advies van een staatscommissie en een twee derde meerderheid van de Kamer heeft ons beloofd om meerouderschap te regelen. Ik kan dit besluit van minister Dekker niet anders uitleggen dan als politieke koehandel over de ruggen van meeroudergezinnen. Ik reken er op dat VVD, D66 en andere partijen dat rechtzetten en alsnog op korte termijn voor een meerouderschapswet zorgen.” Zie verder hierover het persbericht van het COC. Ook de meerouderbelangenorganisatie Stichting Meer dan Gewenst reageert op soortgelijke wijze.

Regeling voor draagmoederschap
Op 7 december 2017 kwam de Staatscommissie Herijking Ouderschap ook met het voorstel om het draagmoederschap in Nederland te gaan regelen omdat dit beter is dan de tot nu toe gegroeide situatie in het buitenland. Dan kan in Nederland vanaf de geboorte van een kind rechtszekerheid gegeven worden over ouders, nationaliteit, naam en ouderlijk gezag.

Het beoogde kind moet de ontstaansgeschiedenis in de toekomst kunnen achterhalen. De Nederlandse wetgeving moet ook de juridische erkenning regelen van kinderen die uit een draagmoeder in het buitenland geboren zijn. Zo moet ook voor hen een zelfde waarborg ontstaan als voor Nederlandse draagmoeders en kinderen. Gelukkig is de regering wel van plan om dit deskundig advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap te gaan volgen.

Goed Ouderschap
De Staatscommissie Herijking Ouderschap stelt de volgende eisen voor goed ouderschap:
1. onvoorwaardelijke persoonlijke betrokkenheid; 2. een lange termijn karakter van de opvoeding; 3. verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn; 4. opvoeding tot zelfstandigheid in maatschappelijke betrokkenheid; 5. het organiseren en bewaken van de drie milieus van opvoeding: gezin, school en samenleving; 6. vorming van een afstammingsidentiteit; en als laatste: 7. de omgang van het kind met belangrijke derden, waaronder de andere ouder. Anders dan bij voorgenomen meeroudergezinnen wordt dit bij heteroparen niet getoetst.


Naschrift. Op 26 juli 2019 gaat een brievenactie voor meerouderschap van start. Iedereen kan meedoen! Op 13 november 2019 spreekt de Tweede Kamer over het meerouderschap.

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.

Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.