zaterdag 29 februari 2020

333. Fryslân boppe! Regenboogvlag omlaag? (2)

Wat is er in Friesland aan de hand? In mijn memoires, Humanisme als zelfbeschikking; levensherinneringen van een homohumanist (Breda, 2016), noem ik Friesland "een warm bad". Maar de Leeuwarder Courant van 20 februari 2020 was een ijskoude douche. In het redactioneel commentaar (!) op bladzijde 2 staat: "Van hijsen Friese regenboogvlag wordt geen homo wijzer." "Laat emancipatoire feestelijkheden toch vooral bij degenen die er direct belang bij hebben." En op bladzijde 21 wordt geschreven over "de herkauwde discussie rondom het wel of niet hijsen van de regenboogvlag op het Provinsjehûs in Leeuwarden". Sinds wanneer bepaalt een provinciaal dagblad wat in het belang van de homo/lesbische beweging is? En waarom wordt verzwegen dat het Regenboogakkoord niet zozeer gaat over het hijsen van een vlag maar om het ontvangen van een rijkssubsidie om het bestrijden van soms levensbedreigende discriminatie? Is dit homohaat in Friesland?

Wat zijn Regenboogsteden en -provincies?
Er zijn nu 52 Nederlandse Regenboogsteden (waaronder Leeuwarden en Súdwest-Fryslân) en 11 Regenboogprovincies (alle dus, behalve Friesland). Zij ontvangen elk van het Rijk jaarlijks tienduizenden euro's aan subsidies om met name de emancipatie en het welzijn te bevorderen van lhbti-personen. Deze steden en deze provincies sluiten zich aan bij een intentieverklaring, stellen ook een beleidsplan op hoe met name op de terreinen ouderen, scholen en sport de sociale veiligheid en acceptatie bevorderd worden en hoe de voortgang bewaakt wordt. Waarom verzwijgt de redactie van de Leeuwarder Courant deze gegevens?

Leest de redactie van de Leeuwarder Courant zijn eigen krant wel?
De voorpagina van de Leeuwarder Courant van 3 en 4 augustus 2019 heeft de alarmerende kop: "COC komt veel scholen niet meer in". In het artikel eronder staat: "Sinds de provincie Friesland het COC niet meer subsidieert is het aantal gastlessen op scholen met ruim 60% afgenomen. (...) Twee jaar geleden gaf het Friese COC jaarlijks ruim 120 keer voorlichting op scholen. In het schooljaar 2018-2019 nog 44 keer". Waarom wordt ook dit verzwegen?

De feitelijk onjuiste beeldvorming rond de regenboogvlag
In blogbericht 281, Regenboogvlag sluit niemand buiten, weerleg ik de feitelijk onjuiste beeldvorming die verspreid wordt door tegenstanders van de regenboogvlag. Het gaat niet om een voorkeursbehandeling van een belangengroep maar om het het grondbeginsel van seksuele zelfbeschikking waar iedereen belang bij heeft. Het beginsel dat iedereen het recht heeft om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zolang van anderen het zelfbeschikkingsrecht niet wordt aangetast. Die fundamentele vrijheid wordt aangetast als gelijkheid wordt opgevat als gelijkvormigheid ("normaal") en niet als gelijkwaardigheid die goed te verenigen is met veelvormigheid ("diversiteit"). Hoe zit dat feitelijk in Friesland?

Er is ook in Friesland geen sprake van seksuele gelijke behandeling
Friese tegenstanders van de regenboogvlag doen net alsof de homo/lesbische minderheid gelijk behandeld wordt. In werkelijkheid wordt er nog op grote schaal gediscrimineerd. In blogbericht 306, Fryslân boppe! Regenboogvlag omlaag?, schrijf ik: "Homo is nog altijd het meest voorkomend scheldwoord op schoolpleinen. Antihomogeweld wordt meestal niet bestraft. Mannenvoetbal is nog steeds homovijandig. Andere minderheden in Friesland lijden niet onder dergelijke soms levensbedreigende discriminatie. Het ontkennen van de ernst van deze discriminatie is veel meer discriminerend dan het hijsen van welk vlaggendoek ook." De Grondwet heeft het over gelijke behandeling in gelijke gevallen.

De Leeuwarder Courant verzwijgt discriminatie
Het is gelukkig niet aan de Leeuwarder Courant om te bepalen wat in het belang van de homo/lesbische minderheid is. Door te doen alsof seksuele zelfbeschikking niet in het belang van hetero's zou zijn, maakt de krant duidelijk nog altijd erg last te hebben van heteroseksuele zelfgenoegzaamheid in plaats van rekening te houden met de feitelijke discriminatie die ook in Friesland nog altijd bestaat. Deze redactie moet zich schamen!

Is er sprake van homohaat? Het is eerder heteroseksuele zelfgenoegzaamheid en gebrek aan inlevingsvermogen. In blogbericht 318, Homovijandige kastzitters, bespreek ik het verschijnsel dat veel verzet tegen homo/lesbische gelijkberechtiging afkomstig is van homo's die zelf nog in de kast zitten en die zich ernstig bedreigd voelen door openlijke homoseksualiteit. In mijn proefschrift, Homoseksualiteit in Nederland; studie van een emancipatiebeweging (Amsterdam 1982) beschrijf ik dat de Nederlandse homo/lesbische beweging alleen dan homo's dwingt om uit de kast te komen als zij de homo/lesbische zelfbeschikking bedreigen. In de Verenigde Staten zijn daar helaas veel voorbeelden van.
Ik hoop oprecht dat zich dit in Nederland en dus ook in Friesland niet voor zal gaan doen.


Naschrift
Op 27 mei 2020 sluit Friesland als laatste provincie zich aan bij het regenboogakkoord. In de meeste media wordt de indruk gewekt dat het alleen maar zou gaan om het hijsen van de regenboogvlag. Maar het echte probleem was dat Friesland rijkssubsidie onbenut liet om iets te doen aan anti-homodiscriminatie in bijvoorbeeld onderwijs en sport.


Naschrift. Friesland
Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten met nummer 21 over It wrede paradys, met nummer 9 over Vlaanderen & Friesland, met nummer 114 over Identiteit als keuze, met nummer 81 over de Fryske taalfrede, met het nummer 258 over Vreedzaam Friesland (2), met nummer 143 over Friesland in mijn memoires, met nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (de grootste stijger in deze groep), met nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige en op een gedeelde tiende plaats de nummers 176 over Friezen uitvinders poldermodel en de nieuwste binnenkomer met het nummer 226 over het onterechte proces tegen de zogenaamde blokkeer-Friezen.

De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit! Een leuke manier om Fries te leren lezen...

Naschrift. Vreedzaam Friesland
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, deed in 2018 de volgende uitspraak. "Noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevings-verband is. Ik ken het niet." In de daarop volgende discussie ging het vooral over Suriname en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar niet over een voorbeeld dat veel dichterbij ligt: Friesland. In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak heel erg onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In blogbericht 266 en blogbericht 270 beschrijf ik het proces tegen blokkeer-Friezen. En in blogbericht 279 koning Radboud.

Naschrift. Homoseksualiteit in Nederland
Als hoogste eindigde in deze serie het blogbericht nr. 51 over Homostudies (de grootste stijger in deze groep). Binnen deze categorie gevolgd door de berichten 114 over Identiteit als keuze (ook een grote stijger), nr. 78 over Homoseks en jongeren, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws? (1), nummer 72 over Misleidend onderzoek ontstaan homoseksualiteit, nummer 60 over Homovoorlichting, nr. 128 over Homovluchtelingen, nummer 36 over Lesbisch ouderschap, het nummer 162 over Homovoorlichting op school moet beter en nummer 221 over #MeToo (2) Job Gosschalk. Uit deze blogberichten blijkt dat nog heel veel voorlichting over homoseksualiteit gegeven moet worden. Een film die daar zeer geschikt voor is: 'Jongens'. Dat geldt ook voor het filmpje 'In a Heartbeat'.


Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.